Haber Detayı
30 Ağustos 2019 - Cuma 20:52 Bu haber 40488 kez okundu
 
YATGITAY KARARI: HAFTA TATİLİNDE 1 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ?
Yargıtay K. Haberi
YATGITAY KARARI: HAFTA TATİLİNDE 1 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ?

YATGITAY KARARI: HAFTA TATİLİNDE 1 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ?

 

 

GİRİŞ:

İşçilerin ve Memurların çalışma hayatında haftanın tamamı mesai günü değildir. Çalışan işçi ve memurların kanunlar ile belirlenmiş çalışma saatlerini tamamladıktan sonra yine kanunlar ile belirlenmiş dinlenme haklarını kullanırlar.  Bu dinlenme süresi kişilere kanunlarda belirtilen çalışma sürelerini tamamladıkları için “HAK” olarak verilmiştir.

Ülkemizde Hafta Tatili Kanunu 29 Ocak 1924 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımından 10 gün sonra yürürlüğe gitmiş olup, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 7033 sayılı Kanunla 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Hali Hazırda Hafta Tatili konusu Anayasa’nın 50. Maddesinde düzenlenmiştir.

Çalışma şartları ve dinlenme hakkı Madde 50 – … Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.  Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

Yine Hafta Tatili konusu 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununda, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nda da düzenlenmiştir.

İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Ne Kadardır?

4857 Sayılı İş Kanununda işçinin haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Haftalık çalışma süresi 45 saat değildir, en fazla 45 saattir. Bu süre iş sözleşmesinde aksi belirtilmemiş ise çalışılan günlere eşit olarak bölünür.

4857 Sayılı Kanun Madde 63 - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.

Örnek 01:  Günlük Çalışma Süresi 7,5 Saat

Gün Adı:

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Çalışma Süresi

7,5 saat

7,5 saat

7,5 saat

7,5 saat

7,5 saat

7,5 saat

Hafta Tatili

Ara Dinlenme

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

-

Örneğimizdeki işçi iş sözleşmesi gereği Hafta Tatilini Pazar günü Yapmaktadır.  

Örnek 02:  Günlük Çalışma Süresi 9 Saat

Gün Adı:

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Çalışma Süresi

9 saat

9 saat

9 saat

9 saat

9 saat

Hafta Tatili

Hafta Tatili

Ara Dinlenme

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

-

-

Örneğimizdeki işçi iş sözleşmesi gereği Hafta Tatilini Cumartesi ve Pazar günü Yapmaktadır.

Örnek 03:  Günlük Çalışma Süresi 8 Saat + Cumartesi 5 saat

Gün Adı:

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Çalışma Süresi

8 saat

8 saat

8 saat

8 saat

8 saat

5 saat

Hafta Tatili

Ara Dinlenme

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

-

-

  • İşçi iş sözleşmesi gereği Cumartesi günü yarım gün çalışmakta ve Hafta Tatilini Pazar günü Yapmaktadır.

Örnek 04:  Günlük Çalışma Süresi 7,5 Saat

Gün Adı:

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Çalışma Süresi

7,5 saat

Hafta Tatili

7,5 saat

7,5 saat

7,5 saat

7,5 saat

7,5 saat

Ara Dinlenme

1 saat

-

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

Örneğimizdeki işçi iş sözleşmesi gereği Hafta Tatilini Salı günü Yapmaktadır.  (AVM’de çalışan işçi)

.

Haftalık Çalışma süresi İş Kanununda ifade edildiği üzere en fazla 45 saattir.  İşçinin Haftalık çalışma süresini tamamlaması neticesinde en az 24 saat olmak üzere Hafta Tatiil izni kullanması gerekmektedir. İşçinin hafta tatili izni kullanması gereken zaman diliminde 1 saat çalışması durumunda işçiye yapılması gereken ödeme ile ilgili Yargıtay Kararına bakalım.

 

YARGITAY KARARININ ÖZETİ

... 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesi uyarınca, hafta tatili izni, yedi günlük zaman dilimi içinde kullandırılması gerekli yirmidört saatlik kesintisiz izindir. 

Yirmidört saatin altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandırıldığından söz edilemezHafta tatili bölünerek kullandırılamaz

Buna göre hafta tatilinin yirmidört saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır

Açıklanan bu hususlar nazara alındığında, davacının hafta tatili gününde her ne kadar bir saat çalışmış ise de, bu çalışması karşılığında, bir günlük yevmiyesinin yüzde elli zamlı hesaplanarak ödenmesi gereklidir

.

SONUÇ: 

İş Kanunu işçiye Hafta Tatili izni için 1 günlük ücret ödenmesi gerektiğini Madde 46'da belirtmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu  Madde 46 . Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. 

Ayrıca, Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere işçi 1 saat dahi çalışmış olsa da Hafta Tatili çalışması için bir günlük yevmiyesinin yüzde elli zamlı hesaplanarak ödenmesi gerekmektedir.

Bu durumda hafta tatilinde 1 saat dahi çalışan işçiye 1 + 1,5 olmak üzere TOPLAM 2.5 Yevmiye ödenmesi gerekmektedir. 

.

Rıza KARAMAN  -  0 532 06 006 41

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

Mail:kamuiscisi.turkiye@gmail.com

.

YARGITAY KARARI:

22. Hukuk Dairesi 2014/23997 E. , 2015/34572 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkili işçinin davalıya ait işyerinde kapıcı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, aylık ücret, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesinde, tüm çalışma dönemi için davacının aylık ücret alacaklarının eksik ödendiği iddia edilmiştir. Davalı işverence, ücretlerin ödendiğine ilişkin herhangi bir delil dosyaya sunulmamıştır. Davacı vekili tarafından sunulan 16.02.2011 havale tarihli dilekçede ise, davacıya aylık ödenmiş ücret tutarları bildirilmiştir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 09.02.2006-06.10.2010 arasındaki çalışma dönemiyle ilgili olarak, aylık ücret alacağının ödendiği kabul edilmiş ve bu döneme ilişkin ücret alacağının bulunmadığı mütalaa edilmiş ise de, ücretin ödendiğini ispat yükü işveren üzerinde olup, yukarıda da belirtildiği üzere, işverence ödemeye ilişkin herhangi bir delil dosyaya sunulmamıştır. Bu halde, davacı vekilinin ödendiğini bildirdiği alacak tutarlarının mahsup edilerek fark ücret alacağının hesaplanması gerekirken, yazılı şekildeki mütalaaya itibar edilmesi hatalı olmuştur. Ayrıca, raporda fark ücret hesaplaması yapılan 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasındaki dönemde, aylık ödenen miktarın 180,00 TL olduğu esas alınmış ise de, davacının bu döneme ilişkin ödendiğini bildirdiği tutar aylık 100,00 TL'dir. 01.01.2006-31.01.2006 tarihleri arası için, davacı tarafın 180,00 TL ödendiğini bildirmiş olmasına rağmen, raporda 225,00 TL ödendiği kabul edilmiştir. Söz konusu dönemler bakımından da, ödemeye ilişkin herhangi bir delilin dosyaya sunulmamış olması karşısında, davacı tarafın ödendiğini bildirdiği tutarların esas alınması gerektiği açıktır.

Diğer taraftan, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, aylık ücret alacağında zamanaşımı savunmasının değerlendirilmesinde, asıl dava bakımından 16.02.2011 tarihli ıslah dilekçesinde talep edilen tutarların nazara alınmamış olması hatalıdır.

3-Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının hafta tatilinde çalıştığı, ancak bu çalışmasının sabah ekmek ve gazete dağıtımı için yarım saat, akşam da çöp toplamak için yarım saat olmak üzere toplam bir saat olduğu esas alınarak, bir saat karşılığı hafta tatili ücreti alacağına hak kazandığı kabul edilmiştir. Ne var ki, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesi uyarınca, hafta tatili izni, yedi günlük zaman dilimi içinde kullandırılması gerekli yirmidört saatlik kesintisiz izindir. Yirmidört saatin altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullanıldırıldığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin yirmidört saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. Açıklanan bu hususlar nazara alındığında, davacının hafta tatili gününde her ne kadar bir saat çalışmış ise de, bu çalışması karşılığında, bir günlük yevmiyesinin yüzde elli zamlı hesaplanarak ödenmesi gereklidir. Yazılı şekilde kabulle sonuca gidilmesi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

.

​Rıza KARAMAN  0 532 06 006 41

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu (Reklamsız Mevzuat Bildirim Platformu)

*** İlgili Yazının hakları www.kamuiscisi.net'e ait olup sadece Link verilerek yayınlanabilir.

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör:
Etiketler: YATGITAY, KARARI:, HAFTA, TATİLİNDE, 1, SAAT, ÇALIŞAN, İŞÇİNİN, ÜCRETİ?,
Yorumlar
Haber Yazılımı