Haber Detayı
19 Haziran 2019 - Çarşamba 19:27 Bu haber 62193 kez okundu
 
!!! YARGITAYDAN KRİTİK KARAR. MESAİ SAATLERİNE UYMAYAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI FESİH EDİLİR Mİ?
Yargıtay K. Haberi
!!! YARGITAYDAN KRİTİK KARAR.  MESAİ SAATLERİNE UYMAYAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI FESİH EDİLİR Mİ?

Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformuna hoşgeldiniz, 

Takipte kalın, geride kalmayın...

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook ve Twiter'da paylaşabilirsiniz.

!!! YARGITAY KARARI.  MESAİ SAATLERİNE UYMAYAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI FESİH EDİLİR Mİ? 

 

Belediye Başkanlığında çalışan işçi mesai saatlerine uymamaya başlar. Bunun üzerine "Kontrol Teşkilatı ve Alt İşveren" Hizmet Alımları Genel Şartnamesi'ndeki amir hükme istinaden işçinin İdareye giriş çıkış saatlerini katıt altına alır. 

HİGŞ. Madde 34- İşyerinde, işin sözleşme ve eklerine ve iş programına uygun olarak yapılmasını temin ve bunun kontrolü için idarenin sözleşmesinde belirlediği kayıtlar, yüklenici ile birlikte kontrol teşkilatı tarafından tutulur. Yüklenici bu kayıtları ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir.

 

Bu kayıtlar Belediye tarafından gerekçe gösterilerek işçinin devamsızlığı gerekçesi ile iş sözleşmesi Haklı Fesih yoluna gider. 

 

İşçi Hangi Durumlarda Devamsızlık yapmış sayılır?

İşçinin devamsızlık yapması işveren tarafından haklı fesih sebebidir. ancak Hangi Devamsızlık sebebi ile haklı fesih yapılabilmesi için hangi şartların fiili olarak gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bunun için İş kanunun ilgili maddesine göz atalım. (4857 sayılı İş Kanununun 25/II-g) 

  • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi,
  • İşçinin bir ayda üç iş günü işine gelmemesi,

 

İşçi işe konuyu mahlemeye taşımış ve yapmış oldu devamsızlığın "Haklı Fesih gerekçesi sayılmaması gerektiğini ifade etmiş ve mahkeme işçiyi haklı bulmuş ve işe iade kararı verilmiştir. 

Bunun üzerine İşveren (İdare) davayı Temyiz ederek 

Ancak, çalışanın açtığı işe iade davasında Mahkeme işçiyi haklı bulmuş ve fiili durumun devamsızlık ve haklı fesih sayılamayacağına hükmetmiş, işe iade kararı vermiştir. 

İşveren, İş Mahkemesinin vermiş oldığu kararı Temyize etmiş ve sonuçta Yargtay tarafında çok önemli ve bir çok kurumda emsal olabilecek bir karar vermiştir. 

 

Yargıtay 9. Hukuk

İşçinin işe geç gelmesinin ve işten erken çıkmasının devamsızlık olarak kabul edilemeyeceğini Ancak İşyerindeki Mesai Saatlerinin 09:00-18:00 arasında olduğu halde işçinin Mesai saatlerini düzenli olarak aksattığını ve İşveren tarafından yapılan Feshin "Haklı Fesih" olduğunun Kabul edileceği karaını vermiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER

Kamuda çalışan işçilerin Haftalık çalışma saatleri (özel durumlar hariç) haftalık 45 saattir. İdareler giriş ve çıkış saatlerini işçilere bildirir. İşçinin işe giriş ve işten çıkış saatlerine uyma zorunluluğu vardır. Mesai saatleri kavramının işçi tarafından çok iyi idrak edilmesi bu açıdan kayda değerdir. Ayrıca işe geç gelme ve işten erken çıkmalar Denkleştirme yapılması amacıyla Saatlik izin formu ile kayıt altına alınmalıdır.  Nasıl ki yapılan fazla mesailer işçiye ücret olaran geri dönüyor ise, işçi tarafından kullanılan saatlik izinler de denkeştirme yapılarak işçinin zor durumda kalması önlenmiş olacaktır. 

 
 

Yargıtay Kararının tam metni aşağıdadır. (İlgili Kişiler ile Paylaşınız) 

 
 

 

 

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı ... Belediyesi Başkanlığı'nın asıl işveren olduğu işyerinde 03.05.2007-09.12.2014 tarihleri arasında çalıştığını, ...'te idari personel olarak çalışan müvekkiline en son 2.181,22 TL brüt ücret verildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğinin tespitini, müvekkilin işe iadesini ve yasal sonuçlarına hükmedilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı ... vekili, zamanaşımı ve husumet itirazında bulunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan delillere dayanılarak davacının işe bir devamsızlığının söz konusu olmadığı ve yapılan feshin haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 
D) Temyiz:
Kararı davalılar temyiz etmiştir. 
E) Gerekçe:
İş sözleşmesinin, işçinin devamsızlıkta bulunması nedeniyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, "işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi" halinde, işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır. 
İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olamaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur (Yargıtay 9.HD. 1.7.2008 gün 2007/21656 E, 2008/18647 K.).
İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır (Yargıtay 9.HD. 9.5.2008 gün, 2007/16956 E, 2008/11983 K). İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir. 
Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belirtilen işgünlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı doğmaz. 
Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamalıdır. İşçinin yapmakla yükümlü olduğu ödevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda 4857 sayılı Yasanın 25/II-h maddesi uyarınca değerlendirme yapılmalıdır. 
Maddede geçen "bir ay" ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer. Son ayda ilk devamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde son ayın son günü bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlıklar ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir.
İşgünü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. İş sözleşmesinde, genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu taktirde söz konusu günlerde çalışılmaması da işverene haklı fesih imkanı tanır. 
İşyerinde Cumartesi günü iş günü ise belirtilen günde devamsızlık da diğer koşulların varlığı halinde haklı fesih nedenini oluşturabilir (Yargıtay 9.HD. 5.10.2009 gün, 2008/43280 E, 2009/25721 K). 
İş sözleşmesinin askıya alınması durumunda, işçinin çalışması gereken günde işe başlamaması da devamsızlık olarak değerlendirilmelidir (Yargıtay 9.HD. 25.4.2008 gün, 2007/15152 E, 2008/10326 K.).
Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesi 01.12.2014 ve 02.12.2014 tarihlerinde devamsızlık yaptığı gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiştir. Fesih bildiriminde davacı işçinin 01.12.2014 tarihinde hiçbir mazeret göstermeksizin işe gelmediği belirtilmiş ise de, davalı işyerinde tutulan 01.12.2014 tarihli tutanakta davacının Arnavutköy şubesine geç giriş ve erken çıkış yaptığı yazılmıştır. Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gittiği halde mesai saatlerine uymayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmaz. Buna göre fesih bildirimi ile buna dayanak gösterilen devamsızlık tutanağının çeliştiği, devamsızlık olgusunun usulünce kanıtlanamadığı anlaşılmaktadır. Mahkemenin davalı feshinin haklı nedene dayanmadığına yönelik gerekçesi yerindedir. Ancak, davalı iş yeri kayıtları ve işçi özlük dosyasından davacının çalıştığı internet ve bilgi erişim merkezinde mesai saatlerinin 09:00-18:00 saatleri arasında olduğu, puantaj kayıtları ile uyumlu tutanaklar incelendiğinde davacının özellikle 2014 yılı içerisinde mesai saatlerine riayet etmediği, görevli olduğu şubeye geç geldiği ve erken çıktığı, bu konuda birçok defa savunmasının istendiği, bu durumun iş yeri çalışma düzeninde olumsuzluklara yol açtığı, davacı işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle iş ilişkisinin sürdürülmesinin davalı işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği, davalı işverenin davacının iş akdini geçerli nedenle ve makul sürede feshettiğinin anlaşılmasına göre, geçerli nedene dayalı fesih nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM:
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1-Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-Feshin geçerli nedene dayanması nedeniyle davanın REDDİNE,
3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalıların yaptığı yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalılara ödenmesine,
5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgililere iadesine, 
Kesin olarak ..... tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
 
 

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu (Reklamsız Mevzuat Bildirim Platformu)

 

Rıza KARAMAN 

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

0 532 06 006 41

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu (Reklamsız Mevzuat Bildirim Platformu)

*** İlgili Yazının hakları www.kamuiscisi.net'e ait olup Kaynak belirtmek suretiyle yayınlanabilir.

 

Okuma Tavsiyesi  KAMU İŞÇİSİNİN Kadrosunda Değişiklik Yapılabilir mi?  

Okuma Tavsiyesi   İŞÇİLERİN MESLEK KODLARI Hangi Durumda Değiştirilebilir? 

Okuma Tavsiyesi   !!!YARGITAY KARARI: "Kişisel Koruyucu Donanımlarını Kullanmayan İşçiler Dikkat!!!

Okuma Tavsiyesi  !!!YARGITAY KARARI, Servis Aracını Bekleyen İşçinin Kaza Geçirmesi İş Kazası mıdır?

Okuma Tavsiyesi  !!! YARGITAY KARARI Aynı İşi Yapan Kamu İşçilerine Aynı Ücret Ödenmeli midir?

Okuma Tavsiyesi  !!! SAYIŞTAY KARARI... Belediye İşçisine Ödenen Harcırahın Hatalı Hesaplanmasına Kamu Zararı...

Okuma Tavsiyesi   AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Mevzuatı Listesi

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, YARGITAYDAN, KRİTİK, KARAR., , MESAİ, SAATLERİNE, UYMAYAN, İŞÇİNİN, İŞ, SÖZLEŞMESİ, İŞVEREN, TARAFINDAN, HAKLI, FESİH, EDİLİR, Mİ?, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı