Haber Detayı
12 Kasım 2019 - Salı 00:45 Bu haber 13874 kez okundu
 
!!! YARGITAYDAN İŞÇİLERİ SEVİNDİRECEK EMSAL KARARLAR:
İş Kanunun 25. Maddesinde ifade edilmiş olmakla birlikte işveren kanunun vermiş olduğu bu hakkı kullanırken özel durumları dikkate alması gerektiği aşağıdaki Yargıtay Kararında ifade edilmiştir.
Yargıtay K. Haberi
!!! YARGITAYDAN İŞÇİLERİ SEVİNDİRECEK EMSAL KARARLAR:

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA DEĞERLİDİR. Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz. 

İlk Yayın tarihi 2019-08-14

Takipte kalın, geride kalmayın...

 

 

!!! YARGITAYDAN İŞÇİLERİ SEVİNDİRECEK EMSAL KARARLAR:

1) İŞÇİNİN 2 GÜN ÜST ÜSTE İŞE GELMEMESİ HER DURUMDA İŞVERENE FESİH HAKKI VERMEZ. 

2) İŞÇİNİN DEVAMSIZLIK SÜRELERİNİN TOPLANMASI İŞVERENE FESİH HAKKINI VERMEZ. 

GİRİŞ

İş Kanunun 25. Maddesinde ifade edilmiş olmakla birlikte işveren kanunun vermiş olduğu bu hakkı kullanırken özel durumları dikkate alması gerektiği aşağıdaki Yargıtay Kararında ifade edilmiştir.

İş Kanunu Madde 25:

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

İlgili maddede her ne kadar kesinlik ifadesi geçiyor olsa da İşçinin iş kanunun madde 25-g uyarınca işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Zira işçinin devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı ortadan kalkmaktadır. İlgili karar bu açıdan çok önemli ve emsal bir karardır.

İşçinin Haklı nedenleri ne olabilir?

İşçinin hastalığı,

Aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, (Refakat İzni vb)

İşçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller. 

işe devamsızlığı haklı kılan nedenler olduğu Yargıtay Kararında ifade edilmiştir.

ANCAK: burada asıl dikkat edilmesi gereken husus şudur. Görüleceği üzere yukarıda belirtilmiş gerekçelerin tamamı işçinin elinde olmayan ve hayatın olağan akışına uygun gerekçelerdir. Bu mazaretlerin sayısı bu çerçevede kalmak kaydı ile arttırılabilir.

Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir.

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur.

Ancak İş kanunu Madde 25'in ilgili maddesinin sözkonusu Yargıtay Kararına bakılarak işveren tarafından yorumlanması gerekmektedir. 

Bildiğiniz gibi Yargıtay Kararları da Sayıştay Kararları gibi kayda değer ve önemli kararlardır.(!)

YARGITAY KARARININ ÖZETİ

İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir.

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belirtilen işgünlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı doğmaz.

.

Rıza KARAMAN  -  

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

.

***********************************************************************************************

YARGITAY KARARININ TAM METNİ

T.C

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/25496

Karar No. 2014/5514

Tarihi: 10.03.2014

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün,

Yargıtay'ca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.

2-Davacı vekili, davacının 16/06/2004-24/06/2011 tarihleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, depozito ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, 30/05/2011 tarihinden itibaren mazeretsiz olarak işe gelmediğini, devamsızlık tutanakları düzenlendiğini, davacıya gönderilen 06/06/2011 tarihli ihtarnameye rağmen mazeret bildirilmediğini, sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece sözleşmenin haksız feshedildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İş sözleşmesinin, işçinin devamsızlıkta bulunması nedeniyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” halinde, işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır.

İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince işyerine gitmesi ... beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olamaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur.

İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir.

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belirtilen işgünlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı doğmaz.

Somut olayda davacı 25.4.2011 -29.4.2011- 4.5.2011 -13.5.2011- 3.6.2011 - 12.6.2011 tarihleri arasında raporlu olup 30.05.2011-03.06.2011 tarihleri arasında 4 gün mazeretsiz ve izinsiz olarak işe devam etmemiştir. Davalı tarafından gönderilen ihtarnameye rağmen geçerli bir mazeret veya sağlık raporu sunmamıştır.

Sözleşmenin devamsızlık nedeniyle işverence feshi haklıdır. Davacı 30.5.2011- 3.6.2011 tarihleri arasında devamsızlığına ilişkin bir sağlık raporu veya gerekli bir mazeret gösteremediğinden işverenin davacının mazeretini bildirmesine ilişkin ihtarnamesinin İstanbul’a tebliğ edilmiş olması sonuca etkili değildir. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle

BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine

10.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Okuma Tavsiyesi:>>> KAMU İŞÇİSİNE TEDİYE EKSİK Mİ ÖDENİYOR?

Okuma Tavsiyesi:>>> KAMU İŞÇİSİNE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI?

.

Rıza KARAMAN  -  

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

SGK Mevzuatı Uzmanı

0 532 06 006 41

linkedin.com/in/riza-karaman-10b42b191

Mail:kamuiscisi.turkiye@gmail.com

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: !!!, YARGITAYDAN, İŞÇİLERİ, SEVİNDİRECEK, EMSAL, KARARLAR:,
Yorumlar
Haber Yazılımı