Haber Detayı
19 Ağustos 2019 - Pazartesi 20:20 Bu haber 6939 kez okundu
 
!!! YARGITAYDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR EMSAL KARAR DAHA: İşçinin refakatçi olarak kalması, işverene fesih hakkı vermez.
YARGITAY KARARININ ÖZETİNE BAKACAK OLURSAK İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir. İşverenin küçük çocuğunun yanında refakatçi olarak kaldığı zaman diliminde işe gidememesi işverene her zaman fesih hakkı vermez.
Yargıtay K. Haberi
!!! YARGITAYDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR EMSAL KARAR DAHA: İşçinin refakatçi olarak kalması, işverene fesih hakkı vermez.

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz.  Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...Takipte kalın, geride kalmayın... www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu

.

 

!!! YARGITAY KARARI:

İşçinin küçük çocuğunun yanında refakatçi olarak kaldığı zaman diliminde işe gidememesi, işverene her zaman fesih hakkı vermez. 

.

Bu karar işçi açısından çok değerli, işveren açısından ise mutlaka dikkate alınması gereken bir karardır. Bildiğiniz gibi işveren iş kanunu Madde 25-g bendi kapsamında işçinin iş şözleşmesini tek taraflı fesih hakkına sahiptir. 

4857 Madde 25- g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

Ancak sözkonusu Yargıtay kararı işverene 25-g maddesini her durumda uygulanamayacağını ifade etmiş ve  emral bir karar vermiştir. Yargıtay kararının tamamını incelediğimizde İş kanununda olmayan refakat izninde işçinin iş sözleşmesinin tek taraflı fesih edilemeyeceği anlaşılmaktadır. 

Bu karar, sadece işveren tarafından yapılan fesihin geçersiz olması ve işçinin işe aide kararı verilmesi değildir. Bu karar aynı zamanda günümüzde artık 4857 Sayılı İş kanununun güncelliğinin yitirdiğinin açık bir göstergesidir.  İncelemiş olduğum Yargıtay kararlarında benzer durumlar karşıma çok sık çıkmaktadır. Mevzut Yargıtay kararlarına baktığımızda 4857 Sayılı kanunda işçilere HAK olarak verilmeyen Refakat İzninin artık verilmesi gerektiği sonucuna varabiliriz.

 

YARGITAY KARARININ ÖZETİNE BAKACAK OLURSAK

İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilir.

İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.

İşverenin küçük çocuğunun yanında refakatçi olarak kaldığı zaman diliminde işe gidememesi işverene her zaman fesih hakkı vermez. 

.

OKUMA TEVSİYESİ >>>>​KAMU İŞÇİSİ İLE İLGİLİ YARGITAY VE SAYIŞTAY KARARLARI İLE DİĞER ÖNEMLİ MAKALELER HEPSİ BİR ARADA...

.

Rıza KARAMAN  -  

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

 

YARGITAY KARARININ TAM METNİ

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ                                                                           

Esas No: 2005/8875

Karar No: 2005/12438

Tarihi: 07.04.2005           

 

DAVA: Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.

Davalı işveren çeşitli dönemlerde yaptığı devamsızlıklar nedeniyle TİS.nin 38/a maddesine göre iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davacının 31.5 ve 1.6.2004 günlerinde çocuğunu tedaviye götürdüğünü ve tedavi süresince refakatinde bulunduğuna dair belgeleri dosyaya ibraz etmediği, önceki tarihlerde de sık sık devamsızlığı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu'nun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler niteliğinde olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı küçük çocuğunu 31.5.-1.6.2004 günleri SSK Bartın Hastanesine götürmüştür. TİS 45/1 maddesinde refakatçi olduğu raporda belirtilmese dahi aile bireylerine refakat etmek zorunda kalan işçiye beş güne kadar ücretli, refakat süresi beş günü aşarsa ücretsiz izin verilir hükmünü içermektedir. Eski tarihli devamsızlıkları işverence fesih nedeni yapılmadığı gibi kendisinden istifade edilmediği de kanıtlanmamıştır.

4857 Sayılı İş Kanunun 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

l-) Zonguldak 2. İş Mahkemesinin 2.12.2004 tarih 2004/278-627 Sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,

2-) Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,

3-) Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi,fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının dört aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine,

4-) Davacının işe iade için süresi içinde işverene başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,

5-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-) Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 350 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

7-) Davacı tarafından yapılan 27.70 YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

8-) Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 7.4.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Rıza KARAMAN  -  

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

SGK Mevzuatı Uzmanı

0 532 06 006 41

linkedin.com/in/riza-karaman-10b42b191

Mail:kamuiscisi.turkiye@gmail.com

Kaynak: (YT) - YARGITAY Editör: Admin
Etiketler: !!!, YARGITAYDAN, ÇOK, ÖNEMLİ, BİR, EMSAL, KARAR, DAHA:, İşçinin, refakatçi, olarak, kalması,, işverene, fesih, hakkı, vermez., ,
Yorumlar
Haber Yazılımı