Haber Detayı
18 Temmuz 2019 - Perşembe 15:13 Bu haber 10521 kez okundu
 
YARGITAY KARARLARINA GÖRE İŞ KAZASI SAYILAN HALLER
İş kazası konusu sürekli gündeme olan bir konudur. Yakın zamanda Konya'da Temizlik işçisi olarak çalışan bir işçi Hafta tatili gününde idareye çağrılmış ve görevi dışında bir iş verilmiştir. İdare yöneticileri Temizlik işçisini hafta tatili gününde ELEKTRİK DİREĞİNE çıkarmış ve Temizlik işçisine elektrik işi yaptırılmaya çalışılmıştır. Verilen bu görevin neticesinde işçi vefat etmiş ve konu adli makamlara taşınmıştır. Benzer durumların yaşanmaması dileğimizle...
Yargıtay K. Haberi
YARGITAY KARARLARINA GÖRE İŞ KAZASI SAYILAN HALLER

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA DEĞERLİDİR. Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz. 

Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...

Takipte kalın, geride kalmayın... www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu

 

 

İş kazası konusu sürekli gündeme olan bir konudur. Yakın zamanda  Konya'da Temizlik işçisi olarak çalışan bir işçi Hafta tatili gününde idareye çağrılmış ve görevi dışında bir iş verilmiştir. 

İdare yöneticileri Temizlik işçisini hafta tatili gününde ELEKTRİK DİREĞİNE çıkarmış ve Temizlik işçisine elektrik işi yaptırılmaya çalışılmıştır. Verilen bu görevin neticesinde işçi vefat etmiş ve konu adli makamlara taşınmıştır. Benzer durumların yaşanmaması dileğimizle...

 

YARGITAY KARARLARINA GÖRE "İŞ KAZASI SAYILAN HALLER" VE 

İŞ KAZASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER.

 

1) İŞ KAZASI HAKKINDA GEREKEN BİLGİLER 

1-İş kazası ve meslek hastalığı hükümleri hangi sigortalılar hakkında uygulanır?

> Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)
> Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b)
> Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışanlar
> Aday çırak, çırak ve stajyerler,
> Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar
> Türkiye İş Kurumu kursiyerleri
> Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
> İntörn öğrenciler
> Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar

Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar

2- Şehir içi toplu taşıma araçlarında 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı hükümleri uygulanır mı?

Kanunun Ek 6 ncı maddesi kapsamında belirtilen bu kişiler hakkında kısa vadeli sigorta hükümleri uygulanmaz.

3- Bir Olayın İş Kazası Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir?

Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,

Kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması,

Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması,

şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir.

4- Bir işveren, yanında çalışan işçinin geçirdiği iş kazasının nereye ve kaç gün içinde bildirilmesi gerekir?

Kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirmesi gerekir.

5-İşverenin kontrolü dışındaki meydana gelen iş kazalarının bildirimi nereye ve kaç gün içerisinde yapılması gerekmektedir?

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine ve kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 3 işgünü içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.

6-Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının geçirdiği iş kazasının nereye ve kaç gün içinde bildirilmesi gerekir?

Kazanın meydana geldiği tarihten itibaren bir aylık süreyi geçmemek şartıyla, bildirim yapmaya engel halin ortadan kalktığı günü takip eden günden başlanarak kendisi tarafından üç işgünü içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

7-Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalının iş kazası yardımlarından yararlanması için aranan özel bir şart var mı?

İş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olmaları, sigortalılıklarının sona ermemiş olması ve prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun bulunmaması şartıyla iş kazası sigortasından yararlandırılırlar.

8-İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

Meydana gelen iş kazasının işveren tarafından Kuruma e-Bildirim programı üzerinden bildirilmesi gerekmektedir. Elektronik İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formuna https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/gooKullaniciLogin.do linkinden ulaşılabilecektir.

Ancak, bilgi işlem altyapısında meydana gelen arızalar ya da elektronik erişimin sağlanamaması, e-Bildirge şifresi alınamaması gibi nedenlerle, bildirimin elektronik ortamda yapılamaması durumunda, işverenlerce veya sigortalılarca kâğıt ortamında İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu veya aynı bilgileri taşıyan dilekçe ile yasal süresinde Kuruma yapılması halinde bildirim geçerli sayılacaktır.

9-İşverenin yanında çalışan işçinin geçirdiği iş kazasını bildirme yükümlülüğü var mı?

İş kazasının, işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. Ayrıca  6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırılmış idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.

10-İşveren tarafından iş kazası bildiriminin süresi içinde yapılmaması durumunda işçi hak kaybına uğrar mı?

Olayın iş kazası olarak tespit edilmesi halinde işveren tarafından iş kazası bildiriminin süresi içinde yapılmasa dahi istirahat raporuna istinaden sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

11-Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının iş kazası bildiriminin süresi içinde yapılmaması durumunda hak kaybı olur mu?

Bildirim tarihine kadar geçen süre için geçici iş göremezlik ödeneği kendilerine ödenmeyecek, sadece bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir. Ancak bildirim tarihinden önceki süreler için ödenen ödenekler varsa sigortalıdan Kanunun 96 ncı maddesi hükmü gereği tahsil edilecektir.

12- İş kazası bildiriminin yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanır mı?

6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde;

- İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü,

- Sağlık hizmet sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç on gün içinde Kurumumuza bildirmekle yükümlü kılınmış, anılan Kanunun 26 ncı maddesinde söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörülmüş, uygulanacak idari para cezası miktarı da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırılmıştır.

Bildirimi süresinde yerine getirmeyen işverenlere, 2018 yılı için 3.092 TL ile 9.276 TL arasında değişen tutarlarda,

Sağlık hizmet sunucularına ise 3.092 TL tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Söz konusu idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

13-İşe başladığı gün iş kazası geçiren sigortalıya istirahatli bırakıldığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilir mi?


Geçirilen kazanın Kurumumuzca iş kazası kabul edilmesi halinde, sigortalının istirahatli kaldığı günler için Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alması mümkün bulunmaktadır.

14-İş kazasının veya meslek hastalığının işverenin kastı ya da kusuru ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca kusuru oranında işverene ödettirilir.

15-İş kazası ya da meslek hastalığı raporlarında prim gün sayısı şartı aranır mı?

Sigortalılara iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremedikleri sürece prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Ancak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için; iş kazasının olduğu tarihten itibaren en az 10 gün önce tescil edilmiş olmaları, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekmektedir. Bu kapsamdaki sigortalıya, tescil edildiği tarihten itibaren sonraki 10 gün içinde (onuncu gün dahil) iş kazası geçirmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyecektir.

16-İş kazası ve meslek hastalığından sağlanan haklar nelerdir?

İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması.

d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

 

2) YARGITAY KARARLARINA GÖRE İŞ KAZASI SAYILAN HALLER NELERDİR?

 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 23.3.1992, 1991-12579/ 1992-3624 sayılı kararında , “…sigortalının işyerinde çalışırken ve işverenin işini yaparken öldüğü sabit olduğuna göre, vefatın iş kazası sonucu meydana geldiğine hükmetmiştir.

 

Yargıtay’ın 10. Hukuk Dairesi 13.10.1987 tarihli ve 5024/5139 sayılı kararına göre, işveren sigortalıyı görevle başka bir yere gönderdiğinde, parkta bir bombanın patlaması sonucunda ölmesini “iş kazası saymıştır.

Yargıtay HGK. 5.6.1996 tarihi, 228/454 malzeme almak üzere işverence toptancıya gönderilen sigortalının gerekli alış-verişi yaptıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak ölmesini de iş kazasıdır demiştir.

 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 25.5.1989 tarihli, 3064/4630 sayılı kararı ile iş kazası nedeniyle hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilip evine gönderilen sigortalının yolda uğradığı trafik kazası da iş kazası sayılmıştır.

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 10.6.1983 tarih ve 328/652 kararında: “İki saat emzirme (süt) izni verilen sigortalı, bu izin süresi içinde işyerine gelmek üzere yolda karşıdan karşıya geçerken motorlu taşıtın çarpması sonucu vefat etmesini iş kazası olarak kabul etmiştir.

 

Yargıtay’ın 21. Hukuk Dairesi, 14.5.1996 tarih, 2674/2738 sayılı kararı sigortalının işe gitmek için işveren tarafından belirlenen durakta servis aracı beklerken üçüncü şahsa ait aracın çarpması sonucu oluşan olayı iş kazası sayılır demiştir.

 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 19.6.1992 tarihli, 1991-15658/1992-6893 sayılı kararı Bir çalışanın kendisine işverence, özel bir araç tahsis edilmesi sonucu evinden işine gitmek üzere bu araca binip hareket etmek üzere iken silahlı saldırısı sonucu şoförüyle birlikte ölmesi olayını iş kazası olarak kabul etmiştir.

Okuma Tavsiyesi  !!!YARGITAY KARARI, Servis Aracını Bekleyen İşçinin Kaza Geçirmesi İş Kazası mıdır?

 

Rıza KARAMAN 

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl - 3000 Eğitim ve Seminer)

0 532 06 006 41

İŞÇİ MEVZUATI VE YARGI KARARLARI 7/24 CEBİNİZDE OLSUN...

*** İlgili Yazının hakları www.kamuiscisi.net'e ait olup Kaynak belirtmek suretiyle yayınlanabilir.

 

Okuma Tavsiyesi  KAMU İŞÇİSİNİN Kadrosunda Değişiklik Yapılabilir mi?  

Okuma Tavsiyesi   İŞÇİLERİN MESLEK KODLARI Hangi Durumda Değiştirilebilir? 

Okuma Tavsiyesi   !!!YARGITAY KARARI: "Kişisel Koruyucu Donanımlarını Kullanmayan İşçiler Dikkat!!!

Okuma Tavsiyesi  !!!YARGITAY KARARI, Servis Aracını Bekleyen İşçinin Kaza Geçirmesi İş Kazası mıdır?

Okuma Tavsiyesi  !!! YARGITAY KARARI Aynı İşi Yapan Kamu İşçilerine Aynı Ücret Ödenmeli midir?

Okuma Tavsiyesi  !!! SAYIŞTAY KARARI... Belediye İşçisine Ödenen Harcırahın Hatalı Hesaplanmasına Kamu Zararı...

Okuma Tavsiyesi   AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Mevzuatı Listesi

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

Reklamsız Mevzuat Bildirim Platformu

 

İŞÇİ MEVZUATI VE YARGI KARARLARI 7/24 CEBİNİZDE OLSUN... (ANDROİD UYUMLU UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: YARGITAY, KARARLARINA, GÖRE, İŞ, KAZASI, SAYILAN, HALLER,
Yorumlar
Haber Yazılımı