Haber Detayı
18 Haziran 2020 - Perşembe 12:33 Bu haber 15655 kez okundu
 
!!!YARGITAY KARARI: ULUSAL BAYRAMLARDA 1 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİ İLAVE 1 GÜNLÜK ÜCRET ALIR
!!!YARGITAY KARARI: ULUSAL BAYRAMLARDA 1 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİ İLAVE 1 GÜNLÜK ÜCRET ALIR
Gündem Haberi
!!!YARGITAY KARARI:  ULUSAL BAYRAMLARDA 1 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİ İLAVE 1 GÜNLÜK ÜCRET ALIR

!!!YARGITAY KARARI:  ULUSAL BAYRAMLARDA 1 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİ İLAVE 1 GÜNLÜK ÜCRET ALIR

Merhaba; Ulusal Bayram ve Genel tatil günleri kanunu 1981 Yılında yayınlanmış olup halen yürürlüktedir.

İlgili Kanuna buradan erişebilirsiniz. >>>  ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN

.

GENEL TATİL GÜNÜNDE İŞÇİ ÇALIŞMAK ZORUNDA MIDIR?

Konu ile ilgili İl kanunun 44. maddesine bakalım.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma   Madde 44 - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.   Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.  

İlgili kanundan da anlaşılacağı üzere Kanundaki  AMİR HÜKÜM gereği 4857 Sayılı Kanuna göre çalışan kimse Genel Tatil gününde rızası olmadan çalıştırılamaz.

İlgili kanundan da anlaşılacağı üzere Kanundaki  AMİR HÜKÜM gereği 4857 Sayılı Kanuna göre çalışan kimse Genel Tatil gününde rızası olmadan çalıştırılamaz.

İlgili kanundan da anlaşılacağı üzere Kanundaki  AMİR HÜKÜM gereği 4857 Sayılı Kanuna göre çalışan kimse Genel Tatil gününde rızası olmadan çalıştırılamaz.

Bu husus çok önemli olduğu için vurgulamamız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi ilgili kanun çok açık.

.

İŞVEREN İŞÇİYİ GENEL TATİL GÜNÜNDE NASIL ÇALIŞTIRABİLİR?

Yapılan işin ehemmiyeti itibari ile işçilerin genel Tatil günlerinde de çalışması gerekiyor ise işverenin mutlaka gerekli önlemleri önceden almalıdır. İşveren Genel Tatil günlerinde de çalışma olacağını  işçi ile yapılan iş sözleşmesine mutlaka eklemelidir. Bu husussa da değindikten sonra Genel Tatilde yapılacak çalışmaya gelelim.

.

İŞVEREN İŞÇİYİ GENEL TATİLDE 1 SAAT ÇALIŞTIRABİLİR Mİ?

İş sözleşmesinde gerekli düzenleme yapılmış olması durumunda işçi Genel tatil günlerinde 1 saat çalıştırılabilir. Yargıtay kararından da görüleceği üzere işçinin 1 saat çalışması karşılığında 1 günlük yevmiye ödemelidir.

Zira; işveren işçinin kesintisiz kullanması gereken Genel Tatil zaman dilimini iş sözleşmesi gereği bozmuştur. İşveren iş sözleşmesindeki ilgili maddeyi kullanarak işçisini Genel tatilde çalıştırmak isteyebilir. Ancak iş sözleşmesinde işçinin genel tatil gününün bozulabileceğine ilişkin bir maddenin eklenmiş olması başka bir konu, işçiye ödenecek ücret başka bir konudur. 

İşveren işçisine 7.5 saat altında yaptırdığı çalışma karşılığında ilave olarak 1 günlük ücret ödemesi yapmalıdır.

İşveren Genel tatil günlerinde çalışma yaptıracağı işçilere eşit davranmalıdır. Genel Tatilde yapılacak çalışma programı mevcut işçilere eşit düzeyde planlanmalıdır.

Örneğin: İş sözleşmesinde genel tatilde çalışmayı kabul etmiş 20 işçi varsa ve işveren Kurban bayramında üst üste 4 gün boyunca aynı işçiye Genel tatil çalışması yaptırmak istediğinde işçinin rızası yoksa bu çalışma yaptırılamaz. İşveren öncelikle bu çalışmaları mevcut işçilerine eşit olarak yaptırmak zorundadır.

.

YARGITAY KARARININ ÖZETİ:

Ulusal bayram ve genel tatil çalışması bakımından da, davacının tatil gününde sadece bir saat çalışması sebebiyle, bir saat çalışma karşılığı ücret hesaplanmış ise de, söz konusu tatilin de kesintisiz kullandırılması gereklidir. Tatil gününde bir saat çalışılmış ise de, çalışma karşılığı ücretin, bir günlük yevmiye tutarında ödenmesi gereklidir. Bu yöne aykırı kabulle sonuca gidilmesi hatalıdır.

.

Rıza KARAMAN  -  

Araştırmacı Yazar- (Araştırmadan Yazmaz)

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

0 532 06 006 41

Mail:kamuiscisi.turkiye@gmail.com

.

YARGITAY KARARININ TAM METNİ:

22. Hukuk Dairesi 2014/23997 E. , 2015/34572 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkili işçinin davalıya ait işyerinde kapıcı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, aylık ücret, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesinde, tüm çalışma dönemi için davacının aylık ücret alacaklarının eksik ödendiği iddia edilmiştir. Davalı işverence, ücretlerin ödendiğine ilişkin herhangi bir delil dosyaya sunulmamıştır. Davacı vekili tarafından sunulan 16.02.2011 havale tarihli dilekçede ise, davacıya aylık ödenmiş ücret tutarları bildirilmiştir.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 09.02.2006-06.10.2010 arasındaki çalışma dönemiyle ilgili olarak, aylık ücret alacağının ödendiği kabul edilmiş ve bu döneme ilişkin ücret alacağının bulunmadığı mütalaa edilmiş ise de, ücretin ödendiğini ispat yükü işveren üzerinde olup, yukarıda da belirtildiği üzere, işverence ödemeye ilişkin herhangi bir delil dosyaya sunulmamıştır. Bu halde, davacı vekilinin ödendiğini bildirdiği alacak tutarlarının mahsup edilerek fark ücret alacağının hesaplanması gerekirken, yazılı şekildeki mütalaaya itibar edilmesi hatalı olmuştur. Ayrıca, raporda fark ücret hesaplaması yapılan 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasındaki dönemde, aylık ödenen miktarın 180,00 TL olduğu esas alınmış ise de, davacının bu döneme ilişkin ödendiğini bildirdiği tutar aylık 100,00 TL'dir. 01.01.2006-31.01.2006 tarihleri arası için, davacı tarafın 180,00 TL ödendiğini bildirmiş olmasına rağmen, raporda 225,00 TL ödendiği kabul edilmiştir. Söz konusu dönemler bakımından da, ödemeye ilişkin herhangi bir delilin dosyaya sunulmamış olması karşısında, davacı tarafın ödendiğini bildirdiği tutarların esas alınması gerektiği açıktır.

 


Diğer taraftan, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, aylık ücret alacağında zamanaşımı savunmasının değerlendirilmesinde, asıl dava bakımından 16.02.2011 tarihli ıslah dilekçesinde talep edilen tutarların nazara alınmamış olması hatalıdır.

Ulusal bayram ve genel tatil çalışması bakımından da, davacının tatil gününde sadece bir saat çalışması sebebiyle, bir saat çalışma karşılığı ücret hesaplanmış ise de, söz konusu tatilin de kesintisiz kullandırılması gereklidir. Tatil gününde bir saat çalışılmış ise de, çalışma karşılığı ücretin, bir günlük yevmiye tutarında ödenmesi gereklidir. Bu yöne aykırı kabulle sonuca gidilmesi hatalıdır.


Diğer taraftan, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti taleplerinde zamanaşımı savunmasının değerlendirilmesinde, asıl dava bakımından 16.02.2011 tarihli ıslah dilekçesinde talep edilen tutarların nazara alınmamış olması hatalıdır.


SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

.

.

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!YARGITAY, KARARI:, , ULUSAL, BAYRAMLARDA, 1, SAAT, ÇALIŞAN, İŞÇİ, İLAVE, 1, GÜNLÜK, ÜCRET, ALIR,
Yorumlar
Haber Yazılımı