Haber Detayı
03 Kasım 2019 - Pazar 13:28 Bu haber 5845 kez okundu
 
YARGITAY KARARI: SAVUNMA ALINMADAN İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ, FESİH İŞLEMİNİ GEÇERSİZ KILAR.
YARGITAY KARARI: SAVUNMA ALINMADAN İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ, FESİH İŞLEMİNİ GEÇERSİZ KILAR.
Yargıtay K. Haberi
YARGITAY KARARI: SAVUNMA ALINMADAN İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ, FESİH İŞLEMİNİ GEÇERSİZ KILAR.

YARGITAY KARARI: SAVUNMA ALINMADAN İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ, FESİH İŞLEMİNİ GEÇERSİZ KILAR.

 

Yargıtay Kararının Özeti: 

Savunma alınmadan işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi, fesih işlemini geçersiz kılar. 

.

www.kamuiscisi.net
​Mevzuat Grubu

.

Yargıtay Kararının Tam Metni

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

 Esas No  : 2008/1868 Karar No : 2008/23538 Karar Tarihi : 15.09.2008 Đlgili Kanun : 4857/19 
 
 
DAVA   : Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 
 
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 
 
Hüküm, süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 
KARAR : İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan, savunması alınmadan ve sendikal nedenle davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 
 
Mahkemece savunmaya değer verilerek, delilere göre davacıya sendikal nedenle baskı yapılmadığı, davacının işyerinde çalışmasında performansının düşük olduğu, yaptığı görevde gerekli dikkat ve özeni göstermediği, hakkında görevi ile ilgili şikâyetler bulunduğu, feshin geçerli nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 
 
4857 İş Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre: "Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25'inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır". Bu hükümle, işçinin savunmasının alınması, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için bir şart olarak öngörülmüş ve salt işçinin savunmasının alınmamasının tek başına, süreli feshin geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmiştir. Đşverene savunma alma yükümlülüğünü, sadece iş sözleşmesinin feshinden önce yüklemektedir. İşçiye ihtar verilirken ise bu şekilde bir yükümlülük yüklememektedir. Dolaylısıyla, işçiye davranışı nedeniyle ihtar verilirken, savunmasının alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz. İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. Đşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur. 
 
Dosya içeriğine göre, davalı işverenin davacı işçinin iş sözleşmesini kıdem ve ihbar tazminatını ödeyerek, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca 
davranışlarından kaynaklanan nedenlerle feshettiği, ancak davacı işçinin savunmasını almadığı anlaşılmaktadır. Davalı işveren fesih işleminde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 19/2 maddesine aykırı davranmıştır. Savunma alınmadan davranışlarından kaynaklanan nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi, fesih işlemini geçersiz kılar. Davacının sendikal neden iddiası ise, somut olarak kanıtlanmadığından yerinde değildir. Davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır. 
 
4857 sayılı Đş Yasası’nın 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. 
 
SONUÇ  : Yukarıda açıklanan gerekçe ile; 1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2. FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE DAVACININ İŞE İADESİNE, 3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine, 4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğine, 5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 6. Davacının yapmış olduğu 65,00 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 500,00 YTL ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 15.09.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. 

Kaynak: (YT) - YARGITAY Editör:
Etiketler: YARGITAY, KARARI:, SAVUNMA, ALINMADAN, İŞÇİNİN, DAVRANIŞLARINDAN, KAYNAKLANAN, NEDENLERLE, İŞ, SÖZLEŞMESİNİN, FESHEDİLMESİ,, FESİH, İŞLEMİNİ, GEÇERSİZ, KILAR.,
Yorumlar
Haber Yazılımı