Haber Detayı
01 Temmuz 2019 - Pazartesi 23:43 Bu haber 72173 kez okundu
 
YARGITAY KARARI:KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARINI KULLANMAYAN İŞÇİLER DİKKAT!!!
Kişisel koruyucu Donanımlarının iş sağlığı ve iş güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak kişisel koruyucu Donanımları iş sağlığı dışında da ayrı bir öneme sahiptir. İşveren tarafından işçilere teslim edilen her türlü kişisel koruyucu donanımları işçi tarafından görev esnasında kullanılmalıdır. Bu konunun önemini aşağıdaki yargı kararından da görebiliriz.
Yargıtay K. Haberi
YARGITAY KARARI:KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARINI KULLANMAYAN İŞÇİLER DİKKAT!!!

Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformuna hoşgeldiniz, 

Takipte kalın, geride kalmayın...

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook ve Twiter'da paylaşabilirsiniz.

 

YARGITAY KARARI: "KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARINI" KULLANMAYAN İŞÇİLER DİKKAT!!!

 

Merhaba; Bildiğiniz üzere 1 Mayıs 2019 tarihinde kişisel koruyucu yönetmeliği Resmi gazetede yayınlanmıştı. İlgili yönetmeliği aşağıdaki link üzerinden de ulaşablirsiniz.

Okuma Tavsiyesi: KİŞİSEL KORUYUCU YÖNETMELİĞİ

 

Kişisel koruyucu Donanımlarının iş sağlığı ve iş güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak kişisel koruyucu Donanımları iş sağlığı dışında da ayrı bir öneme sahiptir.  

İşveren tarafından işçilere teslim edilen her türlü kişisel koruyucu donanımları işçi tarafından görev esnasında kullanılmalıdır. Bu konunun önemini aşağıdaki yargı kararından da görebiliriz. 

 

İşçinin kendisine teslim edilmiş olan "Kişisel Koruyucu Donanımlarını" (KKD)  bilerek ve isteyerek kullanmamasına "işveren tarafından haklı fesih" gerekçesi olarak kabul edilmiştir. Çok önemli ve emsal teşkil edecek bu kararı sizlerle paylaşmak istiyoruz...

Yargıtay Kararının Gerekçesi

4857 sayılı Yasa’ nın 25/II- ı maddesine göre ” İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, ” işveren açısından haklı fesih sebebidir.

 
 

İşçilerin benzer durumlar ile karşı karşıya kalmamaları için kendilerine teslim edilen kişisel koruyucu donanımlarının mutlaka kullanılması gerekmektedir..

 

YARGITAY KARARININ TAM METNİ AŞAĞIDADIR...

 

9. Hukuk Dairesi 2017/5618 E. , 2017/13712 K.

“İçtihat Metni” 

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ 

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, müvekkilinin 04.10.2006-15.04.2013 tarihleri arasında davalı işyerinde aralıksız olarak çalıştığını, iş akdinin işveren tarafından haklı nedene dayanmaksızın feshedildiğini, en son net ücretinin 1.485.00 TL olduğunu, yemek ve servis sosyal haklarından faydalandığını, davalı işveren tarafından istifa dilekçesi imzalattırılmaya çalışıldığını, bunu kabul etmemesi üzerine de iş akdinin feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı alacağının tahsilini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı vekili, davacının iş akdinin 4857 sayılı Kanunun 25/II-(ı) bendi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, davacının CNC operatörü olarak çalıştığını, iş güvenliği nedeniyle çelik burunlu ayakkabısını ve iş elbisesini giymek zorunda olduğunu, kişisel koruyucu malzemelerden bir adet çelik burunlu ayakkabı ve bir takım iş elbisesinin 20.02.2013 tarihinde davalı işveren tarafından davacıya teslim edilmek istendiğini ancak davacının malzemelerini teslim almadığını ve teslim tutanağını imzalamaktan imtina ettiğini, davacının ısrarlı olması üzerine 13.03.2013 tarihli tutanak ile savunmasının talep edildiğini, davacının yazılı savunma vermekten imtina ettiğini, sözlü savunmasında çelik burunlu ayakkabı giymesine engel bir sağlık sorununun olduğunu beyan ettiğini, davaoya bu sağlık sorununa ilişkin raporunu ibraz etmesi veya çelik burunlu ayakkabısını giymesi için 14.04.2013 tarihine kadar süre verildiğini, aksi halde iş akdinin feshedileceğinin ihtar edildiğini, davacının belirtilen tarihe kadar sağlık raporu ibraz etmediği gibi çelik burunlu iş ayakkabısını giymeyerek iş güvenliğini de tehlikeye düşürdüğünü, bu durumun 15.04.2013 tarihli tutanakla zabıt altına alındığını ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak iş akdinin İş Kanunu’nun 25/II -ı bendi uyarınca haklı nedenle ve ihbarsız olarak feshedildiğini, feshin davacının yüzüne karşı açıklandığını davacının fesih bildirimini tebliğine dair düzenlenen tutanağı imzalamaktan da imtina ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci: 

Mahkemece, demir uçlu ayakkabı giyilmemesi olayının işverence fesih sebebi gösterilen nitelikte ve ağırlıkta kabul edilseydi davacının iş akdinin hiç değilse ikinci tespitin yapıldığı 13/03/2013 tarihinden itibaren İş Kanununun 26. maddesinde öngörülen 6 günlük hak düşürücü süre içerisinde yapılması gerektiği, davalı işverenin 20/02/2013 tarihinden bu yana işin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü halde 15/04/2013’e kadar yaklaşık 2 ay civarında demir uçlu ayakkabı giymeyen davacıyı çalıştırmaya devam ettiği, davalının savunması ile çelişen bu durumların iyi niyet kuralları da nazara alındığında davalı feshinin haklı fesih olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı, davacının çelik uçlu ayakkabıyı giymemekte ısrarı ve sağlık sorunlarını da ispat edemememiş olması nedeni ile eski uyarılarda nazara alındığında işverenin feshinin geçerli olduğu gerekçesiyle kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz: Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe: Davacı iş akdinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla dava açmış, davalı işveren davacının iş akdinin iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için disiplin kurulu kararı ile haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. 

Mahkemece davacının iş akdinin feshinin haklı nedene dayanmadığı, gösterilen fesih sebebinin geçerli fesih sebebi olabileceği ve davacının çelik uçlu ayakkabı giymediğine ilişkin iki tespitin yapıldığı, 13.03.2013 tarihinden sonra altı günlük hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiştir.
Dosyada uyuşmazlık işveren tarafından iş güvenliği kapsamında verilen ve giyilmesi istenilen çelik uçlu ayakkabıyı giymemekte ısrar eden davacı işçinin iş akdinin feshinin haklı nedene dayanıp, dayanmadığı noktasındadır. 

Hizmet akdinin oluştuğu andan itibaren, işveren özen borcu kapsamında işçiyi her türlü tehlikeden korumak, işçide, sadakat borcu kapsamında kendisini, işvereni, iş yerini ve işyerinde çalışan diğer işçileri korumak, tehlikeye düşmelerini önleyecek şekilde davranmak zorundadır. 

Sadakat yükümü, sözleşmenin taraflarına sözleşme ilişkisinden doğan borçların ifasında, karşı tarafın şahsına, mülkiyetine ve hukuken korunan diğer varlıklarına zarar vermeme, keza sözleşme ilişkisinin kapsamı dışında sözleşme ile güdülen amacı tehlikeye sokacak özellikle karşılıklı duyulan güveni sarsacak her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğünü yüklemektedir. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun 417/II. maddesi uyarınca ” işveren iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli har türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. ” 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun 4. maddesi uyarınca ” işveren iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, aynı kanunun 19. maddesinde açıkça belirtildiği üzere; 

 1. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
 2. Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:
  • a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
  • b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
  • c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
  • ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
  • d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.” zorundadır.


İşçi iş güvenliğini tehlikeye düşürücü her türle davranıştan kaçınmak zorundadır. 

4857 sayılı Yasa’ nın 25/II- ı maddesine göre ” İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, ” işveren açısından haklı fesih sebebidir.


Somut uyuşmazlık bu yasal düzenlemeler ve açıklamalara göre değerlendirildiğinde; 

Dosyadaki bilgi ve belgelerden taraf tanıklarının anlatımları, tutanaklar, disiplin kurulu kararından ağır ve tehlikeli işler yapılan davalı işyerinde işçilerin iş güvenliği gereği iş elbisesi ve özellikle ayaklarını korumak için çelik uçlu ayakkabıların giyilmesi gerektiği, 

İşçiye işin ifası sırasında giyilmesi gereken çelik uçlu ayakkabının verildiği, ancak davacı işçinin çelik uçlu ayakkabıyı almamakta ısrar ettiği, 

İş yerinde davacı dışındaki işçilerin iş güvenliği açısıdan gerekli olan bu hususa riayet ettikleri, Davalı işveren tarafından ayakkabıyı almamakta ısrar eden davacıya “çelik uçlu ayakkabıyı giymeyi engelleyici sağlık sorunu var ise buna ilişkin raporunu sunması” için süre verildiği, saptanmıştır. 

Davacı işçinin uyarılara rağmen her hangi bir sağlık raporu sunmadığı ve çelik uçlu ayakkabıyı almamakta ısrar ettiği, iş güvenliği için gerekli çelik uçlu ayakkabıyı ısrarla teslim almayan ve giymeyen davacının iş güvenliği kapsamında kendi can güvenliğini ve buna bağlı olarak iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, bu davranışında ısrarlı olduğu, ” Kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşüren ” davacının iş akdinin işveren tarafından 4857 sayılı Yasa’ nın 25/II- ı maddesine göre feshinin yasaya uygun olduğu, davacının davranışlarının temadi etmesi karşısında İş Kanunu’ nun 26. maddesindeki altı iş günlük hak düşürücü sürenin söz konusu olmayacağı anlaşıldığından, davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

 

 
 
 

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu (Reklamsız Mevzuat Bildirim Platformu)

 

Rıza KARAMAN 

0 532 06 006 41

https://twitter.com/isci_Mevzuati

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubunun Katkılarıyla

 

Makalenin Telif hakları www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubuna aittir. Alıntı ve kopya yapılamaz. Link verilerek yayınlanabilir. 

Okuma Tavsiyesi  KAMU İŞÇİSİNİN Kadrosunda Değişiklik Yapılabilir mi?  

Okuma Tavsiyesi   İŞÇİLERİN MESLEK KODLARI Hangi Durumda Değiştirilebilir? 

Okuma Tavsiyesi   !!!YARGITAY KARARI: "Kişisel Koruyucu Donanımlarını Kullanmayan İşçiler Dikkat!!!

Okuma Tavsiyesi  !!!YARGITAY KARARI, Servis Aracını Bekleyen İşçinin Kaza Geçirmesi İş Kazası mıdır?

Okuma Tavsiyesi  !!! YARGITAY KARARI Aynı İşi Yapan Kamu İşçilerine Aynı Ücret Ödenmeli midir?

Okuma Tavsiyesi  !!! SAYIŞTAY KARARI... Belediye İşçisine Ödenen Harcırahın Hatalı Hesaplanmasına Kamu Zararı...

Okuma Tavsiyesi   AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Mevzuatı Listesi

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: YARGITAY, KARARI:KİŞİSEL, KORUYUCU, DONANIMLARINI, KULLANMAYAN, İŞÇİLER, DİKKAT!!!,
Yorumlar
Haber Yazılımı