Haber Detayı
06 Temmuz 2021 - Salı 15:03 Bu haber 58208 kez okundu
 
YARGITAY KARARI: İMZALI PUANTAJ KAYITLARININ BULUNMASI HALİNDE TANIK BEYANLARINA DEĞER VERİLMEZ.
YARGITAY KARARI: İMZALI PUANTAJ KAYITLARININ BULUNMASI HALİNDE TANIK BEYANLARINA DEĞER VERİLMEZ.
Yargıtay K. Haberi
YARGITAY KARARI: İMZALI PUANTAJ KAYITLARININ BULUNMASI HALİNDE TANIK BEYANLARINA DEĞER VERİLMEZ.

OKUMA TAVSİYELERİ..

>>>MAKALE ANSİKLOPEDİSİ  >>>HAFTA TATİLİ ANSİKLOPEDİSİ >>>TEDİYE ANSİKLOPEDİSİ >>>YILLIK İZİN ANSİKLOPEDİSİ 

İlgili Kararın Kamu İdarecileri ile paylaşıması hususu önemlidir...

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

YARGITAY KARARI: İMZALI PUANTAJ KAYITLARININ BULUNMASI HALİNDE TANIK BEYANLARINA DEĞER VERİLMEZ.

Merhaba...

Bilirkişi raporunda fazla çalışma alacağı hesaplanırken, işveren tarafınca mahkemeye verilmiş ve imzalı puantaj kayıtlarında işçinin çalıştığı günler gösterilmiştir. Ancak puantaj kayıtlarında işçinin çalışma saatlerinin gösterilmemiş olduğu belirtilerek, puantaj kayıtlarından çalışma saatlerinin anlaşılamadığı gerekçesi ile puantaj kayıtlarına itibar edilmeksizin tanık beyanlarına itibar edilerek fazla çalışma alacağı iş mahkemesince hesaplanmıştır.

İşveren konuyu Yargıtaya taşımıştır. 

İşveren tarafın mahkemeye verdiği puantaj kayıtları incelenmiştir. İlgili kayıtların işçi tarafından da imzalanmış olduğu, işçinin çalışma günleri olarak haftalık 6 gün çalışma yaptığı, puantaj kaydının alt kısmında çalışma saatlerinin de 08:00-16:00 saatleri arası olduğu dipnot olarak düşüldüğü görülmüştür.

İşveren A-B-C olmak üzere 3 farklı vardiyaya ait puantaj kayıtlarını mahkemeye sunmuş ve işçinin daha çok  A vardiyasında çalıştığı anlaşılmıştır. 

Bilirkişi raporunda anılan puantaj kayıtlarında çalışma saatlerinin anlaşılamadığı belirtilmiş ise de, (A) vardiyasındaki çalışmanın 08:00-16:00 saatleri arası olduğu görülmüştür.

Buna göre imzalı puantaj kayıtlarına itibar edilmeksizin, sadece tanık beyanlarına dayalı olarak çalışma saatlerinin belirlenmesi hatalı olmuştur. 

Yargıtay "İş Mahkemesi tarafından İmzalı Puantaj belgelerine rağmen sadece tanık beyanlarına itibar edilerek karar verilmiş olması hatalıdır" demiştir.

.

SONUÇ:

İdarelerin günlük puantaj kayıtlarını tutması ve işçinin ilgili kayıtları imzalamaması hususu önemlidir. 

Yargıtay Kararının Tam metni Aşağıdadır...

YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2013/15259
Karar No. 2014/415
Tarihi: 16.01.2014

 

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

 

İlgili Kararın Kamu İdarecileri ile paylaşıması hususu önemlidir...

,
.
.www.kamuiscisi.net
Mevzuat Grubu
,
.

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

OKUMA TAVSİYELERİ..

>>>MAKALE ANSİKLOPEDİSİ  >>>HAFTA TATİLİ ANSİKLOPEDİSİ >>>TEDİYE ANSİKLOPEDİSİ >>>YILLIK İZİN ANSİKLOPEDİSİ

.

YARGITAY KARARININ TAM METNİ.
 
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2013/15259
Karar No. 2014/415
Tarihi: 16.01.2014
 
 
DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
 
Davacı, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai alacağının tahsilini istemiştir.
 
Davalı, davacının fazla çalışma yapmadığını, işyerinde vardiya sistemi olduğunu, davacı tarafından imzalı haftalık çalışma program listelerinin bulunduğunu, davacının çoğunlukla 08:00-16:00 arasında (A) şiftinde çalıştığını bu nedenle fazla çalışma alacağının bulunmadığını ve davacının kendi isteği ile işten ayrıldığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
 
Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda davacının fazla mesai alacağının bulunduğu ve davacı feshinin haklı nedene dayandığı belirtilerek kıdem tazminatı ve fazla mesai alacağının kabulüne, ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
 
Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
 
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
 
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
 
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
 
Günlük çalışma süresinin onbir saati aşamayacağı Kanunda emredici şekilde düzenlendiğine göre, bu süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi tutulamayacağı, zamlı ücret ödemesi veya serbest zaman kullanımının söz konusu olacağı kabul edilmelidir.
 
Yine işçilerin gece çalışmaları günde yedibuçuk saati geçemez (İş Kanunu, Md. 69/3). Bu durum günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden, haftalık kırkbeş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde yedibuçuk saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Dairemizin kararları da bu yöndedir
 
Fazla çalışma yönünden diğer bir yasal sınırlama da, İş Kanununun 41'inci maddesindeki, fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı şeklindeki hükümdür. Ancak bu sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki sınırlama esasen işçiyi korumaya yöneliktir.
 
Fazla çalışmanın belirlenmesinde, 4857 sayılı Yasanın 68'inci maddesi uyarınca ara dinlenme sürelerinin de dikkate alınması gerekir.
Somut olayda; mahkemece karara esas alınan bilirkişi raporunda fazla çalışma alacağı belirlenirken, işveren tarafça ibraz edilmiş olan imzalı puantaj kayıtlarında davacının çalıştığı günler ve çalışma şifti gösterilmiş ise de, çalışma saatlerinin gösterilmemiş olduğu belirtilerek, puantaj kayıtlarından çalışma saatlerinin anlaşılamadığı gerekçesi ile puantaj kayıtlarına itibar edilmeksizin tanık beyanlarına itibar edilerek fazla çalışma alacağı belirlenmiştir. İşveren tarafça ibraz edilmiş puantaj kayıtları incelendiğinde, kayıtların davacı tarafça imzalanmış olduğu, davacının çalışma günleri olarak haftalık 6 gün (A) şifti ile çalışması gözüktüğü, puantaj kaydının alt kısmında (A) şiftinin 08:00-16:00 saatleri arası olduğu dipnot olarak düşüldüğü, (B) ve (C) şiftlerinin ise diğer vardiyaları gösterdiği ve tablolarda çoğunluk çalışma vardiyasının (A) şiftinde gözükmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bilirkişi raporunda anılan puantaj kayıtlarında çalışma saatlerinin anlaşılamadığı belirtilmiş ise de, (A) şiftindeki çalışmanın 08:00-16:00 saatleri arası olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre imzalı puantaj kayıtlarına itibar edilmeksizin, sadece tanık beyanlarına dayalı olarak çalışma saatlerinin belirlenmesi hatalı olmuştur. Yapılacak iş, imzalı puantaj kayıtlarına göre davacının fazla çalışmasının söz konusu olup olmadığı ve fazla çalışma alacağının bulunup bulunmadığı belirlenerek buna bağlı olarak davacı feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı açıklığa kavuşturularak çıkacak sonuca göre bir karar vermektir.
 
Mahkemece imzalı belgelere rağmen tanık beyanlarına itibar edilerek sonuca gidilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.
 
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 16.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Kararın Kamu İdarecileri ile paylaşıması hususu önemlidir...

 
Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: YARGITAY, KARARI:, İMZALI, PUANTAJ, KAYITLARININ, BULUNMASI, HALİNDE, TANIK, BEYANLARINA, DEĞER, VERİLMEZ.,
Yorumlar
Haber Yazılımı