Haber Detayı
05 Kasım 2019 - Salı 13:57 Bu haber 4439 kez okundu
 
YARGITAY KARARI: FESİHTEN ÖNCE SAVUNMA İSTENMEMESİ DURUMUNDA, FESHİN GEÇERLİ BİR NEDENE DAYANMADIĞI KABUL EDİLMELİDİR.
YARGITAY KARARI: FESİHTEN ÖNCE SAVUNMA İSTENMEMESİ DURUMUNDA, FESHİN GEÇERLİ BİR NEDENE DAYANMADIĞI KABUL EDİLMELİDİR.
Yargıtay K. Haberi
YARGITAY KARARI: FESİHTEN ÖNCE SAVUNMA İSTENMEMESİ DURUMUNDA, FESHİN GEÇERLİ BİR NEDENE DAYANMADIĞI KABUL EDİLMELİDİR.

YARGITAY KARARI: FESİHTEN ÖNCE SAVUNMA İSTENMEMESİ DURUMUNDA, FESHİN GEÇERLİ BİR NEDENE DAYANMADIĞI KABUL EDİLMELİDİR.

 

Yargıtay Kararının Özeti: 

Zorunlu nedenlerle de olsa iş sözleşmesinin İş Kanunu’nun 17. Maddesi uyarınca feshi halinde, şekil koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Yazılı bir fesihte bulunulmadan ve performans düşüklüğüne dayanılmasına rağmen, fesihten önce savunma istenmemiş olduğundan, feshin geçerli bir nedene dayanmadığı kabul edilmelidir.  

.

www.kamuiscisi.net
​Mevzuat Grubu

.

Yargıtay Kararının Tam Metni

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 
Esas No  : 2008/1888 Karar No : 2008/25058 Karar Tarihi : 25.09.2008 İlgili Kanun : 4857/19 

DAVA   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkemece, isteğin reddine karar verilmiştir. 
 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 
KARAR : Davacı işçi, iş sözleşmesinin işverence geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir. 
 
Davalı işveren, iş sözleşmesinin davacının talebi üzerine anlaşma ile sona erdiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. 
 
Mahkemece bir ayağından özürlü olan davacının sağlık sorunları nedeni ile birkaç defa ameliyat olduğunu, sağlık sorunları ve yoğun çalışmayı gerektiren işin özelliği sebebiyle işini yürütemez hale geldiğini, bunda işverenin herhangi bir kabahatinin bulunmadığını, davacının başka bir bölümde çalışmayı talep ettiğini, ancak sağlık durumu, yaşı, vasıfsız bir işçi olması ve işyerinin beş yıldızlı bir otel oluşu dikkate alındığında davacıya daha rahat bir pozisyon bulma olanağının artık kalmadığı, işverence iş sözleşmesinin zorunlu olarak feshedildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 
 
Taraflar arasındaki iş ilişkisinin bozma sözleşmesi yoluyla sona erip ermediği hususu temel uyuşmazlığı oluşturmaktadır. 
 
Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Yargıtay'ın bir kararında, sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin sona erdirilmesinin de mümkün olduğu, sözleşmenin doğal yoldan sona ermesi dışında tarafların akdi ilişkiyi sona erdirebilecekleri açıklanmış ve bu işlemin adı ikale olarak belirtilmiştir (Yargıtay 15. HD. 02.10.1995 gün, 1995/2259 E, 1995/5181 K.). 
 
İşçi ve işveren iradelerin fesih konusunda birleşmesi, bir taraf feshi niteliğinde değildir. İş Kanununda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir açıklamanın (icap) ardından diğer tarafın da bunu kabulü ile bozma sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur. 
 
Bozma sözleşmesinde icapta, iş ilişkisi karşı tarafın uygun irade beyanı ile anlaşmak suretiyle sona erdirmeye yönelmiştir. Bu sebeple, ikale sözleşmesi akdetmeye 
yönelik icap, fesih olarak değerlendirilip, feshe tahvil edilemez (Kılıçoğlu/Şenocak: İş Güvencesi Hukuku, İstanbul 2007 s. 99). 
 
Bu anlamda bozma sözleşmesinin şekli, yapılması, kapsam ve geçerliliği Borçlar Kanunu hükümlerine göre saptanacaktır. Buna karşılık iş sözleşmesinin bozma sözleşmesi yoluyla sona erdirilmesi, İş Hukukunu yakından ilgilendirdiği için, işçinin iş sözleşmesini anlaşma ile sona erdirilmesini istemesinde somut olay bakımından makul bir yararı bulunmamaktadır. Mahkemece iş sözleşmesi davalı işverence feshedildiği kabul edilmesine rağmen feshin davacının yaşı, vasıfsız olması, sağlık durumu ve işin özelliği nedeni ile zorunlu nedene dayandığı belirtilmiştir. Ancak, zorunlu nedenlerle de olsa iş sözleşmesinin İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca feshi halinde aynı Kanunun 19.maddesinde belirtilen şekli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Davacının iş sözleşmesi yazılı bir fesih bildiriminde bulunulmadan ve performans düşüklüğüne dayanılmasına rağmen fesihten önce savunması istenmeden feshedilmiş olduğundan feshin geçerli nedene dayanmadığı kabul edilmelidir. 
 
Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.  
 
SONUÇ  : Yukarıda belirtilen nedenlerle; 1- … İş Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2- İŞVERENCE YAPILAN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE DAVACININ İŞE İADESİNE, 3- Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 5 aylık ücreti olarak belirlenmesine, 4- Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna, 5- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 6- Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 500,00 YTL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, 7- Davacı tarafından yapılan 30,00 YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 8- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oybirliğiyle 25.09.2008 tarihinde karar verildi.

Kaynak: (YT) - YARGITAY Editör:
Etiketler: YARGITAY, KARARI:, FESİHTEN, ÖNCE, SAVUNMA, İSTENMEMESİ, DURUMUNDA,, FESHİN, GEÇERLİ, BİR, NEDENE, DAYANMADIĞI, KABUL, EDİLMELİDİR.,
Yorumlar
Haber Yazılımı