Haber Detayı
05 Ekim 2019 - Cumartesi 23:23 Bu haber 10296 kez okundu
 
!!!YARGITAY KARARI: DOĞUM SONRASI 6 AYA KADAR ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ İÇİN İŞVEREN ONAYINA GEREK YOKTUR...
YARGITAY KARARI: Doğum yapan kadın işçi, 6 aya kadar ücretsiz doğum iznini tek başına alacağı karar ile işverene bildirimde bulunarak kullanabilir.
Yargıtay K. Haberi
!!!YARGITAY KARARI: DOĞUM SONRASI 6 AYA KADAR ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ İÇİN İŞVEREN ONAYINA GEREK YOKTUR...

!!!YARGITAY KARARI: DOĞUM SONRASI 6 AYA KADAR ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ İÇİN İŞVEREN ONAYINA GEREK YOKTUR...

.

İşçinin doğum izninin bitişinden sonra işçinin hak olarak kullanabileceği 6 aylık ücretsiz izin hakkı mevcuttur. Bu hak işçiye verilmiş seçimlik bir haktır. 

Doğum yapan kadın işçinin, ücretsiz doğum iznini kullanmak istemesi ve işveren tarafından buna izin verilmemesi halinde, kadın işçi tek başına alacağı karar ile işverene bildirimde bulunarak, ücretsiz doğum iznine ayrılabilir.

Diğer bir ifade ile bu hakkını kullanmak isteyen bir işçi işverenden onay almak zorunda değildir. Konu ile ilgili Yargıtay kararı da bu hususun altını çizmiş ve işverenin bu konuda bir insiyatif kullanamayacağı Yargıtay kararından anlaşılmaktadır. 

Konu ile ilgili Yargıtay kararının özeti ve tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz..

.

Rıza KARAMAN 0 532 06 006 41

www.kamuiscisi.net

Mevzuat Grup Başkanı

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

.

YARGITAY KARARININ ÖZETİ:

İş Kanunu’nun 74. Maddesi’nde, yukarıda değinilen hususlara ek olarak, ücretli doğum izninin ardından, istekleri halinde kadın işçilere 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verileceği belirtilmiş ve kanun koyucu, yorum kurallarına başvurulmasına gerek kalmaksızın, bu hakkı işverenin takdirine bırakmayacak şekilde açık ve net olarak düzenlemiştir. Buna karşın, İş Kanunu sistematiği açısından, ilgili hususu, yaptırım ile güvence altına alan açık bir düzenleme yapılmamakla birlikte, tamamen korumasız bırakıldığı da düşünülemez. Bir başka anlatımla, doğum yapan kadın işçinin, ücretsiz doğum iznini kullanmak istemesi ve işveren tarafından buna izin verilmemesi halinde, kadın işçi tek başına alacağı karar ile işverene bildirimde bulunarak, ücretsiz doğum iznine ayrılabilir. Somut olayda, davacı işçi doğum yapmış, doğum sonrasında kullandığı ücretli doğum izinlerinden sonra, ücretsiz doğum izni talep etmiş ancak işverence buna izin verilmemiştir. Kaldı ki, davacının iş sözleşmesinin feshinin ardından, kendisine yıllık izin ücretinin de ödendiği, bu suretle davacıya yıllık ücretli izninin kalan kısımlarının dahi kullandırılmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, değinilen hususlar gereğince, iş sözleşmesinin davacı tarafından değil, davalı işveren tarafından geçersiz nedenle feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulü ile davacının işe iadesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile red hükmü kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

 

YARGITAY KARARININ TAM METNİ

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
 
Esas No  : 2008/36349 Karar No : 2009/20734 Karar Tarihi : 13.07.2009 İlgili Kanun : 4857/74 
 

DAVA   : Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 
 
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. 
 
Hüküm, süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 
KARAR : Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin haksız ve geçersiz nedenle feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 
 
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin devamsızlık nedeni ile feshedildiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir. 
 
Mahkemece, "çocuk bakımı için işe sürekli olarak devamsızlık yapmak yasaca korunan bir durum değildir. Đşçinin, doğumdan önce ve doğum izni döneminde bu konuda gerekli tedbirlerini alması gerekir. Davacının devamsızlıkları geçerli ve haklı mazerete dayanmamaktadır. Đşyeri tarafından verilen herhangi bir ücretsiz izin de bulunmamaktadır. Bu nedenle fesih 4857 Sayılı Yasa’nın 25/II-g Maddesi hükümlerine uygun bulunmuş, aynı doğrultuda olan davalı tanık anlatımlarına itibar edilmiş, davacı tanıklarının çekinceli beyanları da bu hususu doğrular nitelikte bulunmuştur" gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 
 
Hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun, "analık halinde çalışma ve süt izni" başlığını taşıyan 74. Maddesi, hamile olan ve doğum yapan kadın işçilerin, doğum öncesi ve sonrasında kullanacakları doğum iznini, hamilelikleri sırasında yapılan doktor kontrollerine ilişkin izinleri ve bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için süt iznini açık ve ayrıntılı şekilde düzenlemiştir. Aynı yasanın, feshin geçerli sebebe dayandırılması başlığını taşıyan 18. Maddesi’nin e bendinde ise, 74’üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemenin, özellikle geçerli feshe gerekçe olamayacağı düzenlenmiş ve 74. Madde’deki değinilen hususlara atıf yapılmıştır. Kanun koyucu, bu şekilde, kadın işçiler için belirlediği bir takım hakları güvence altına almıştır. İş Kanunu’nun 74. Maddesi’nde, yukarıda değinilen hususlara ek olarak, ücretli doğum izninin ardından, istekleri halinde kadın işçilere 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verileceği belirtilmiş ve kanun koyucu, yorum kurallarına başvurulmasına gerek kalmaksızın, bu hakkı işverenin takdirine bırakmayacak şekilde açık ve net olarak düzenlemiştir. Buna karşın, İş Kanunu sistematiği açısından, ilgili hususu, yaptırım ile güvence altına alan açık bir düzenleme yapılmamakla birlikte, tamamen korumasız bırakıldığı da düşünülemez. Bir başka anlatımla, doğum yapan kadın işçinin, ücretsiz doğum iznini kullanmak istemesi ve işveren tarafından buna izin verilmemesi halinde, kadın işçi tek başına alacağı karar ile işverene bildirimde bulunarak, ücretsiz doğum iznine ayrılabilir. Somut olayda, davacı işçi doğum yapmış, doğum sonrasında kullandığı ücretli doğum izinlerinden sonra, ücretsiz doğum izni talep etmiş ancak işverence buna izin verilmemiştir. Kaldı ki, davacının iş sözleşmesinin feshinin ardından, kendisine yıllık izin ücretinin de ödendiği, bu suretle davacıya yıllık ücretli izninin kalan kısımlarının dahi kullandırılmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, değinilen hususlar gereğince, iş sözleşmesinin davacı tarafından değil, davalı işveren tarafından geçersiz nedenle feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulü ile davacının işe iadesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile red hükmü kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
 
4857 Sayılı İş Yasası’nın 20/3. Maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. 

 SONUÇ  : Yukarıda açıklanan gerekçe ile; 1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2.FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE DAVACININ İŞE İADESİNE, 3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak taktiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine, 4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilini gerektiğine, 5.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına karar verildi. 6- Davacının yapmış olduğu … YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 7- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre … YTL ücreti vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 8- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak oybirliği ile 13.07.2009 gününde karar verildi.

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör:
Etiketler: !!!YARGITAY, KARARI:, DOĞUM, SONRASI, 6, AYA, KADAR, ÜCRETSİZ, DOĞUM, İZNİ, İÇİN, İŞVEREN, ONAYINA, GEREK, YOKTUR...,
Yorumlar
Haber Yazılımı