Haber Detayı
12 Ağustos 2019 - Pazartesi 23:58 Bu haber 6045 kez okundu
 
SULAMA BİRLİKLERİNDE HUZUR HAKKI VE VERGİ KESİNTİSİ
Belediye Mevzuatı Haberi
SULAMA BİRLİKLERİNDE HUZUR HAKKI VE VERGİ KESİNTİSİ

SULAMA BİRLİKLERİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN YÖNETİCİLERE YAPILAN HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE GELİR VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMALI MIDIR?

 

Merhaba; Huzur Hakkı ödemelerinde Gelir ve Damga vergisi kesintisinin yapılmasının gerekliliğinin ifade edilmesi hasıl olmuştur. Her iki konu hakkında gerekli bilgileri görüşlerinize arz ederiz.

www.kamuisci.net

Mevzuat Grubu

.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

Gelir Vergisi yönünden yapılacak değerlendirmeye başlamadan önce Vergi Kanunundaki "Ücret"e bir bakalım isterseniz. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 

 Madde 61 – (Değişik: 24/12/1980-2361/43 md.) Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez

" hükmü yer almıştır. Ücret hakkında gerekli bilgileri görmüş olduk. 

 

Aynı maddenin 4 üncü alt bendinde

4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısiyle ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;

Madde 61 ve 4. Bendine baktığımızda nelerin “ücret” olarak kabul edileceği çerçeve altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde;

"Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1.Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve104 üncü maddelere göre, Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde tutulur."

hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 96 ncı maddesinde ise;

"Vergi tevkifatı, 94 üncü madde kapsamına giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder."

hükümlerine yer verilmiştir.

6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 6 ncı maddesinin onbeşinci fıkrasının (e) bendinde

"Birliğin işlerinin yürütülmesi için çalıştırılması gereken personelle ilgili politikaları tespit etmek ve çalıştırılacak personelle sözleşme akdi yapmak için başkana yetki vermek, yönetim kurulu üyelerine brüt asgari ücretin yüzde ellisini ve başkana brüt asgari ücretin üç katını geçmemek üzere aylık olarak ödenecek huzur hakları ile denetim kurulu üyelerine brüt asgari ücreti geçmemek üzere yılda bir kez ödenecek huzur haklarını tespit etmek."

birlik meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Aynı Kanununun "Personel istihdamı" başlıklı 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında Birlik organlarına seçilmiş olmanın, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında zorunlu sigortalılık ilişkisi kurulmasını gerektirmediği ve bunlara ödenen huzur hakkı tutarlarının prime esas kazanca dâhil edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Sulama Birliklerinin yönetim kurulu üyeleri ve başkana ödeyeceği huzur hakkı ödemelerinin ücret olarak değerlendirilmesi ve brüt tutarları üzerinden Gelir

Vergisi Kanununun 94/1, 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Verginin işverence üstlenilmesi halinde ise ödenen net tutarların brüt tutarlara dönüştürülerek, bu tutarlar üzerinden gelir vergisi hesaplanacağı tabiidir.

B) DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, damga vergisinin mükellefinin bu kağıtları imzalayanlar olduğu; 10 uncu maddesinde de damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, sulama birliklerinde görev yapmakta olan birlik başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların ihtiva ettiği tutar üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/b fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

 

.

Okuma Tavsiyesi:>>> KAMU İŞÇİSİNE TEDİYE EKSİK Mİ ÖDENİYOR?

Okuma Tavsiyesi:>>> KAMU İŞÇİSİNE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI?

Okuma Tavsiyesi:>>> YARGITAYDAN İŞÇİLERİ SEVİNDİRECEK EMSAL KARARLAR:

.

www.kamuisci.net

Mevzuat Grubu

.

Kaynak: Editör:
Etiketler: SULAMA, BİRLİKLERİNDE, HUZUR, HAKKI, VE, VERGİ, KESİNTİSİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı