Haber Detayı
22 Eylül 2019 - Pazar 00:30 Bu haber 5513 kez okundu
 
SAYIŞTAY KARARI: İŞ KAZASININ ZAMANINDA BİLDİRİLMEMESİ NETİCESİNDE OLUŞAN İDARİ PARA CEZASI İDARE BÜTÇESİNDEN ÖDENEMEZ.
SAYIŞTAY KARARININ ÖZETİ Sonuç olarak; iş kazasını zamanında bildirmeyen sorumluların tespit edilerek belediye bütçesinden yersiz olarak ödenen idari para cezası ile bu cezaya ilişkin gecikme faizi olmak üzere toplam ...TL’nin takip ve tahsilinin sağlanması için ...Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazılmasına,
Sayıştay K. Haberi
SAYIŞTAY KARARI: İŞ KAZASININ ZAMANINDA BİLDİRİLMEMESİ NETİCESİNDE OLUŞAN İDARİ PARA CEZASI İDARE BÜTÇESİNDEN ÖDENEMEZ.

Tüm Makalelerimizi Google'da bulmak için arama motoruna  "Reklamsız Mevzuat "  yazmanız yeterli...

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz.  Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...Takipte kalın, geride kalmayın... 

.

SAYIŞTAY KARARI: İŞ KAZASININ ZAMANINDA BİLDİRİLMEMESİ NETİCESİNDE OLUŞAN İDARİ PARA CEZASI İDARE BÜTÇESİNDEN ÖDENEMEZ.

Merhaba; bildiğiniz gibi iş kazası bildirimi işveren tarafından yapılmaktadır. Bu bildirim SGK’ya aşağıdaki link üzerinden ve güncel mevzuat doğrultusunda yapılmalıdır.

https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/bfSigortaliBildirimleriGoruntule.do

.

Ancak çok nadir de olsa bazı durumlarda iş kazası bildirimi SGK’ya süresi için yapılmamaktadır. Bu nedenle SGK tarafından işverenlere idari para cezası çıkmaktadır. Söz konusu idari para cezasının kurum bütçesinden ödenmesi neticesinde Sayıştay Denetimleri tarafından Kamu Zararı kararı verilmektedir.

Kamu İşverenlerin İş kazalarını zamanında (3 gün içinde) bildirmeleri durumunda bu tür cezalar ile karşı karşıya kalmayacaklardır.

 

SAYIŞTAY KARARININ ÖZETİ

Sonuç olarak; iş kazasını zamanında bildirmeyen sorumluların tespit edilerek belediye bütçesinden yersiz olarak ödenen idari para cezası ile bu cezaya ilişkin gecikme faizi olmak üzere toplam ...TL’nin takip ve tahsilinin sağlanması için ...Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazılmasına,
 

​Rıza KARAMAN  0 532 06 006 41

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 + Eğitim ve Seminer)

SGK Mevzuatı Uzmanı

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

 

SAYIŞTAY KARARININ TAM METNİ

Dairesi: 7

Yılı 2015

Karar No 191

Tutanak Tarihi: 16.3.2017
 

Sosyal Güvelik Kurumuna yersiz ödenen idari para cezası:

... Belediyesi personeli ...'in geçirdiği iş kazasının belediye tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na geç bildirilmesi neticesinde Kuruma idari para cezası ve faizinin ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede;

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması başlıklı 13’üncü maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi başlıklı 14’üncü maddesi ve idari para cezaları ve uygulanması başlıklı 26’ncı maddesi hükümlerine göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar ile Kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (c) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğe uymayan işverenlere idari para cezası uygulanacağı da mevzuatta açıkça belirtilmiştir.

... Belediyesi 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda ... Büyükşehir Belediyesi’nin tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihi itibariyle oluşmuştur. Mülga ... Belediyesi’nde çalışmakta olan bahse konu personel ...’in yeni görev yerinin ... Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 21.03.2014 tarih ve ... sayılı kararı ile ... Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Yeni görev yeri ile ilgili olarak adı geçen şahsa 31.03.2014 tarihinde tebligat yapılmıştır. Şahıs kendisine yapılan bu tebligatın akabinde 01.04.2014 tarihinde ardı ardına iş kazası olarak kayda geçirilmiş sağlık raporu almış ve raporlarının süresinin dolmasını müteakip yeni görev yeri olan ... Belediyesi’nde işe başlamıştır. Raporlu olduğu dönemde ... Büyükşehir Belediyesi personeli olmayan bu kişinin, iş kazasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimi 07.05.2014 tarihinde ... Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Ancak yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre kaza tarihinden itibaren üç işgünü içinde yapılması gereken bu bildirimin geç yapılmasından dolayı bildirimi yapan ... Büyükşehir Belediyesi’ne Kurum tarafından idari para cezası uygulanmıştır. Sağlık raporunun başlangıç tarihi itibariyle kişinin artık Büyükşehir Belediyesi personeli olmaması sebebiyle, idari para cezasının ödenmesinde temerrüde düşülmüş ve dolayısıyla Kurum tarafından gecikme faizi uygulanması zarureti hasıl olmuştur. Neticede 27.04.2015 tarih ve ... numaralı ödeme emri ile ... Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ...'un 22.04.2015 tarih ve ... sayılı yazılı emrine istinaden söz konusu para cezası ve gecikme faizi ... Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ödenmiştir. 

İlgili ödeme emri belgesinde imzası bulunan Harcama Yetkilisi ... savunmasında, kendisinin de 26.03.2014 tarih ve ... sayılı ...Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile Mülga ... İl Özel İdaresi’nden ... Büyükşehir Belediyesi'ne devrolduğunu, buna ilişkin tebligatı da 31.03.2014 tarihinde aldığını, söz konusu iş kazasının ise bu tarihten sonra 01.04.2014 tarihinde gerçekleştiğini ve üstlerinden aldığı yazılı talimatla ödemenin gerçekleştirildiğini belirterek sorumluluğa itiraz etmiştir. 

Ödeme emri belgesinde imzası bulunan Gerçekleştirme Görevlisi ...ise savunmasında, iş kazasının vuku bulduğu tarihte ambar sorumlusu olarak görev yaptığını, dolayısıyla olaydan haberinin olmadığını, üstlerinden aldığı yazılı talimatla ödemenin gerçekleştirildiğini ifade ederek sorumluluğa itiraz etmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Kişisel Sorumluluk ve Zarar başlıklı 12’nci maddesinde; “Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.” hükmü mevcuttur. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Zararı başlıklı 71’inci maddesinde ise; "Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır." denilmektedir. 

Savunmalar doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazasının geç bildirilmesi suretiyle belediye bütçesinden yersiz olarak idari para cezası ve bu cezaya ilişkin gecikme faizi ödenmesine sebep olan söz konusu olayda ödemeye esas ödeme emri belgesinin üzerinde imzası bulunan Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisinin kasıt, kusur veya ihmalleri bulunmadığı, dolayısıyla kamu zararını meydana getiren olay ile illiyet bağları bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda söz konusu görevlilere sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir. 

Sonuç olarak; iş kazasını zamanında bildirmeyen sorumluların tespit edilerek belediye bütçesinden yersiz olarak ödenen idari para cezası ile bu cezaya ilişkin gecikme faizi olmak üzere toplam ...TL’nin takip ve tahsilinin sağlanması için ...Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yazılmasına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İşbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 

oy çokluğuyla karar verildi.

(Azınlık Görüşü:

Üye ...’ın karşı oy gerekçesi: 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Daireler tarafından yapılan hesap yargılaması sonucunda; hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna veya kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedilir. Bu hükümler dışında, gerekli görülen hususların ilgili mercilere bildirilmesine karar verilebilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre; belirtilen hususta sebep olunan kamu zararının sorumlulardan tazminine veya ilişilecek bir husus bulunmadığına karar verilmesi, yani bir hüküm verilmesi gerekir. Tazmine hükmolunacak bir kamu zararı tespit edilmesi halinde bu kamu zararının sorumlusunun denetçi tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Zira idarede mevcut iş süreçlerinin tetkikinden, iş kazasını zamanında bildirilmeyerek kamu zararına sebep olanların yani sorumluların tespiti mümküdür. Bu itibarla; iş kazasını zamanında bildirmeyen sorumluların tespit edilerek sonucun ek raporla Dairemize intikalini teminen denetçisine muhtıra verilmesi yönünde karar verilmesi gerekir.)

 

 

Kaynak: (S) - SAYIŞTAY Editör:
Etiketler: SAYIŞTAY, KARARI:, İŞ, KAZASININ, ZAMANINDA, BİLDİRİLMEMESİ, NETİCESİNDE, OLUŞAN, İDARİ, PARA, CEZASI, İDARE, BÜTÇESİNDEN, ÖDENEMEZ.,
Yorumlar
Haber Yazılımı