Haber Detayı
13 Ağustos 2019 - Salı 20:29 Bu haber 4435 kez okundu
 
!!! SAYIŞTAY KARARI: İHTİSAS KOMİSYONLARINA FAZLA HUZUR HAKKI ÖDEMESİNE KAMU ZARARI KARARI
SAYIŞTAY: BELEDİYE KANUNUNA AYKIRI YAPILAN HUZUR HAKKI ÖDEMESİNE KAMU ZARARI KARARI Huzur hakkı sürekli gündemde olan bir konu olmakla birlikte , hak sahiplerine yapılan ödemelerde yapılan hatalardan dolayı çok sayıda kamu zararı kararı mevcuttur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 maddesinde huzur hakkı ödemelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Huzur ve izin hakkı Madde 32- Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez
Sayıştay K. Haberi
!!! SAYIŞTAY KARARI: İHTİSAS KOMİSYONLARINA FAZLA HUZUR HAKKI ÖDEMESİNE KAMU ZARARI KARARI

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz.  Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...Takipte kalın, geride kalmayın... www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu

Not: Makalemizin ilgili kişi ve/veya kurumlar ile paylaşabilirsiniz.

 

 

!!! SAYIŞTAY:  BELEDİYELERDE İHTİSAS KOMİSYONLARINA FAZLA HUZUR HAKKI ÖDEMESİNE KAMU ZARARI KARARI

 

Huzur hakkı sürekli gündemde olan bir konu olmakla birlikte , hak sahiplerine yapılan ödemelerde yapılan hatalardan dolayı çok sayıda kamu zararı kararı mevcuttur.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 maddesinde huzur hakkı ödemelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. 

.

Huzur ve izin hakkı

Madde 32- Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.

.

Mezkur maddede görüleceği üzere; aynı kanunun 20-24 ve 25. maddelerine atıfta bulunulmuştur. Aynı kanunun 24. maddesine bakacak olursak;

İhtisas komisyonları

Madde 24- Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. 9476-2 İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur. Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır.

.

Buradan da görüleceği üzere ihtisas komisyonlarına verilen bir görevin toplam süresi İmar Komisyonları için 10 iş günü, diğer komiyonlar için ise  iş günü olarak sınırlandırılmıştır. 

İlgili komisyonların yaacağı çalışma burada belirtilen süreden fazla olması HUZUR Hakkı için ödenen ücreti değiştirmemelidir. Sayıştay Daire Kararı tam da bu husus ile ilgilidir. 

.

Sonuç:

5393 Sayılı Kanun Madde 24'de belirtilen gün sayılarından fazla sürelerde Huzur Hakkı ödenmesi bu ve benzeri çok sayıda Daire ve Temyiz Kurulu kararında Kamu zararı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

.

Temyiz Kurulu Kararının Özeti.

5393 sayılı Kanunda huzur hakkı ödenecek gün sayısı imar komisyonu için en fazla 10 iş günü, diğer komisyonlar için 5 iş günü olarak belirtilmiş, görüştükleri konular veya çalışma şekillerine göre bu sürenin aşılmasına imkan veren bir hükme de yer verilmemiştir. Bu itibarla her bir komisyon için en fazla 5 kişiye, ayda 5 günlük (imar komisyonundakilere 10 günlük) huzur hakkı ödemesi yapılması gerektiğinden ihtisas komisyonları için belirlenen huzur hakkı ödenebilecek gün sayısının aşılması nedeniyle 778 sayılı ilamın 3.maddesiyle 93.648,00 YTL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, ve 32937 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

.

Kararın Tem Metni Aşağıdadır.

****************************************************************************

.

SAYIŞTAY Temyiz Kurulu Kararı

Saymanlık Adı : Adana …… Belediyesi Muhasebe Birimi

Dairesi : 6

İlam No : 778

Dosya No : 31720

Tutanak No : 32937

TEMYİZ KURULU KARARI

Duruşma talep eden dilekçi duruşma gününe ilişkin tebligat yapılmasına rağmen duruşmada hazır bulunmadığı, duruşmada hazır bulunmama sebeplerini kabul edilebilir bir belge ile tevsik etmediği anlaşılmakla dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü.

1-İlamın 1.maddesiyle, Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan memur statüsündeki personele sosyal denge sözleşmesine istinaden sosyal denge tazminatı ödenmesi nedeniyle 207.632,00 YTL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6009 sayılı Kanunun Geçici 8. Madde hükmü aynen şöyledir:

Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi akdederek veya başka bir tasarrufta bulunarak belediye, büyükşehir belediyesi ve il özel idaresinde çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun ek ödemede bulunmaları nedeniyle kamu görevlileri haklarında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır.”

Bu hüküm karşısında Adana …… Belediyesi Muhasebe Birimi 2006 yılı hesabı ile ilgili olarak Sayıştay 6.Dairesince çıkarılan 778 sayılı ilâmın, 6009 sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi kapsamında bulunduğu anlaşılan 1.maddesi hakkında mali yargılama ve takibat yapılamayacağından temyiz konusu dosyanın ilgili maddesinin işlemden kaldırılmasına,

2-778 sayılı ilamın 3.maddesiyle, Seyhan Belediye Meclisi üyelerinden oluşan ihtisas komisyonlarının üyelerine 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen toplantı gün sayılarından daha fazla süre için huzur hakkı ödenmesi nedeniyle 93.648 YTL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde özetle; 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince Meclis toplantıları Bütçe görüşmelerinde sürenin 20 gün diğer toplantıların süresinin ise 5 gün olduğunu, yine aynı kanunun 24. maddesi gereğince üç kişiden az beş kişiden fazla olmamak kaydıyla ihtisas komisyonlarının Meclis kararıyla kurulabildiğini, kurulan komisyonların imarla ilgili olanlarının on iş günü diğerlerinin beş iş günüyle sınırlandırılmış olduğunu, aynı günde yapılan toplantılarda bir tanesine huzur hakkı ödendiğini,

 

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin son paragrafında "Gerektiğinde bir konu Meclis Başkanınca birden fazla komisyona havale edilebilir" denildiğini,

Belediye Meclis Üyelerinin çeşitli mesleklere sahip (Avukat, Doktor, Mali Müşavir, Mühendis,Esnaf,Sanayici vb.) ve çeşitli meslek odalarına üye (Baro, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Türmob vb) olduklarından komisyon teşkil edilirken de mesleğine uygun komisyonlarda görev almalarının sağlandığını,

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince bir konunun birkaç ihtisas komisyonuna müştereken havale edilebildiğini, örneğin bir imar düzenlemesinde bir ada içerisinde sağlık tesis alanı ve yanında da bir eğitim tesisi alanı bulunuyorsa bu konunun, Meclis tarafından direkt imar ile ilgili olduğundan, imar komisyonu başkanlığında, sağlık ve eğitim komisyonunun da içinde bulunduğu müşterek komisyona havale edildiğini,

İmar komisyonunun 10 gün diğer komisyonun 5 gün toplanmasının düşünülemeyeceğini çünkü müşterek komisyon imarla ilgili konuyu imar komisyonu başkanlığında 10 gün görüşmesi gerekiyorsa beraber ve müştereken 10 gün toplanıldığını,

İmar komisyonu ayrı sağlık komisyonu ayrı eğitim komisyonu ayrı karar vermemekte konu bir bütün ve imarla ilgili olduğundan müşterek komisyon kararı verildiğini, böyle olunca; müşterek toplantıda imar ile ilgili konular görüşülüyorsa burada 10 gün imar komisyonuna, 10 gün toplantı yapmasına karşın, sağlık komisyonuna ve eğitim komisyonuna 5 gün huzur hakkı verilmesinin 5393 sayılı yasa ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine uygun olmayacağını çünkü müşterek komisyonun, müşterek toplanıp, incelediğini ve kararını da bu şekilde verdiğini,

Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine göre bir konu birden fazla komisyona havale edilebiliyorsa, huzur haklarının da buna göre değerlendirilmesi gerektiğini, diğer bir ifade ile Meclis Başkanlığınca birden fazla komisyona havale edilecek evrak müşterek komisyonu ilgilendiriyorsa ve hangi komisyonun başkanlığında toplanıyorsa o komisyonun yasada belirtilen toplantı günlerine riayet edildiğini belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını istemiştir.

Savcılık, Daire kararının onanması yönünde görüş bildirmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclis Toplantısı” başlıklı 20. maddesinde;

Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır.

Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usûllerle belde halkına duyurulur.

 

Meclis toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.

Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.

(Ek Fıkra: 30/5/2007-5675/3 md.) Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.,

Yine sözü edilen Kanunun “İhtisas Komisyonları başlıklı 24. maddesinde,

Belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.

“Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.”

 denilmektedir.

Adı geçen Kanunun Huzur ve İzin Hakkı başlıklı 32. maddesinde ise,

Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. denilmek suretiyle, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, toplantı gün sayısı ile sınırlandırılmış; aynı gün içinde iştirak edilen birden fazla toplantı için, sadece bir defa huzur hakkı ödenmesi öngörülmüştür.

Buna göre, oluşturulacak ihtisas komisyonlarındaki üye sayısı 5'i geçemeyecektir. Dolayısıyla ihtisas komisyonlarının her biri için en fazla 5 kişilik huzur hakkı ödenebilecektir. Bunun yanı sıra, imar komisyonu en fazla 10 iş günü, diğer ihtisas komisyonları ise en fazla 5 iş günü içerisinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırmakla yükümlü bulunduklarından, 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz hükmü gereği, imar komisyonlarında görevli olanlara en fazla 10, diğer komisyonlarda görevli olanlara ise en fazla 5 günlük huzur hakkı ödenebilecektir.

 

Rapor dosyası ve ekli belgelerin incelenmesinde, komisyon üyelerine süre kısıtlamasına uyulmadan bir komisyon için aylık 5 (imar komisyonu için 10) günün üzerinde huzur hakkı ödendiği görülmüştür.

5393 sayılı Kanunda huzur hakkı ödenecek gün sayısı imar komisyonu için en fazla 10 iş günü, diğer komisyonlar için 5 iş günü olarak belirtilmiş, görüştükleri konular veya çalışma şekillerine göre bu sürenin aşılmasına imkan veren bir hükme de yer verilmemiştir. Bu itibarla her bir komisyon için en fazla 5 kişiye, ayda 5 günlük (imar komisyonundakilere 10 günlük) huzur hakkı ödemesi yapılması gerektiğinden ihtisas komisyonları için belirlenen huzur hakkı ödenebilecek gün sayısının aşılması nedeniyle 778 sayılı ilamın 3.maddesiyle 93.648,00 YTL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, ve 32937 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

OKUMA TEVSİYESİ >>>>​KAMU İŞÇİSİ İLE İLGİLİ YARGITAY VE SAYIŞTAY KARARLARI İLE DİĞER ÖNEMLİ MAKALELER HEPSİ BİR ARADA...

 

Rıza KARAMAN  -  

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

SGK Mevzuatı Uzmanı

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

0 532 06 006 41

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, SAYIŞTAY, KARARI:, İHTİSAS, KOMİSYONLARINA, FAZLA, HUZUR, HAKKI, ÖDEMESİNE, KAMU, ZARARI, KARARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı