Haber Detayı
26 Eylül 2019 - Perşembe 19:24 Bu haber 4075 kez okundu
 
!!! SAYIŞTAY KARARI: BELEDİYELERİN SINIRLARI İÇİNDE BULUNMAYAN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKDİ YARDIMDA BULUNMASI KAMU ZARARIDIR.
Belediyeler, Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardımda bulunabilir mi? Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Sayıştay K. Haberi
!!! SAYIŞTAY KARARI: BELEDİYELERİN SINIRLARI İÇİNDE BULUNMAYAN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKDİ YARDIMDA BULUNMASI KAMU ZARARIDIR.

!!! SAYIŞTAY KARARI: BELEDİYELERİN SINIRLARI İÇİNDE BULUNMAYAN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKDİ YARDIMDA BULUNMASI KAMU ZARARIDIR.

 

Bildiğiniz gibi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda “Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz.

Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir” denmektedir.

Belediye kanununun 14 ‘üncü maddesinde ise Belediyelerin Amatör Spor kulüplerine vereceği desteğin çerçevesi anlatılmıştır. Belediyelerin amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapabileceği mezkûr kanun ile hüküm altına alınmıştır.

ANCAK:

Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinde ise; belediyelerin, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla yerine getirecekleri görev ve sorumluluklarına ilişkin yetki alanının belediye sınırlarını kapsadığı ifade edilmiştir.

Bu hususun gözden kaçırılarak Belediye sınırları dışında faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine yapılan Yardımların güncel mevzuata aykırı olması sebebi ile Kamu Zararı ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılması süreçlerinde bu hususlara dikkat edilmesi mühimdir.

.

www.kamuiscisi.net

Rıza KARAMAN

Mevzuat Grup Başkanı

.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

Dairesi  5

Karar No             174

Tutanak Tarihi    21.4.2016

Kararın Konusu  Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Spor kulüplerine Yardım

........ Belediyesi bütçesinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun konuyla ilgili maddelerindeki düzenlemelere aykırı olduğu halde, ........ ilçesi sınırları dışında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması sonucu …-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu konusuyla ilgili olarak;

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Bütçeden Yardım Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75 ‘inci maddesinde ise;

“……(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.” hükmü bulunmaktadır.

Yine Belediye kanununun 14 ‘üncü maddesinde “……Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. ” denilmek suretiyle belediyelerin amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

5393 sayılı Belediye kanununun 3’üncü maddesinde de; “ Bu Kanunun uygulanmasında;

a-) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,” denilmektedir.

Aynı Kanunun Hemşehri hukuku başlıklı 13 üncü maddesinde de aynen; “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.” hükmü bulunmaktadır.

Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinde ise; belediyelerin, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla yerine getirecekleri görev ve sorumluluklarına ilişkin yetki alanının belediye sınırlarını kapsadığı ifade edilmiştir.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, ........ Belediyesinin sınırları içinde bulunmayan amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulunması mümkün değildir. Uygulamada ise, ........ İlçe sınırları dışında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine Belediye bütçesinden nakdi yardım yapılması suretiyle toplam …………………-TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

Sorumlular, yaptıkları savunmalarında; söz konusu spor kulüplerine yapılan ödemelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 1 fıkrasının (b) bendindeki “(…) Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, (…)” şeklindeki hüküm gereğince ve bu hükme ve17.07.2006 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10656 sayılı Karar ile belirlenen Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak makbuz karşılığında gerçekleştirildiğini, bilindiği gibi, ........ ilçesinin farklı dini inançlara sahip yurttaşların yoğun olarak yaşadığı bir ilçe olduğunu, ancak, bu yurttaşların mensubu bulundukları ibadethanelerin, vakıf ve derneklerin sadece ........ İlçesi sınırları içerisinde bulunmadığını, böyle olmakla birlikte, bu tür dernek, vakıf ve ibadethanelere yapılan yardımların, ........de ikamet eden yurttaşlarla ilgili olduğundan mahalli ve müşterek nitelikli karakter kazandığını, bu itibarla, Kanun hükmüne uygun bir harcamanın kamu zararı olarak gösterilmesinin hukuken mümkün görülemeyeceğini ifade etmişlerdir.

Ancak yapılan bu savunmalara katılmak mümkün görünmemektedir. Şöyleki;

Belediye Kanununun Hemşehri hukuku başlıklı 13 üncü maddesinde aynen; “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.” denilmektedir.

“Diğer taraftan, Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı” 14 üncü maddesinde ise; belediyelerin, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla yerine getirecekleri görev ve sorumluluklarına ilişkin yetki alanının belediye sınırlarını kapsadığı belirtilmiştir.

Dolayısıyla, Belediye Kanunu’nun 14 ncü maddesine göre, amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması mümkün olmakla birlikte, belediyelerin, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla yerine getirecekleri görev ve sorumluluklarına ilişkin yetki alanının belediye sınırlarını kapsadığı göz önüne alındığında, ........ Belediyesi bütçesinden nakdi yardım yapılamayacak olan amatör spor kulüplerinin, ........ İlçesi sınırları dışındaki faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda yazılan sorgu, sorumluların iddialarının aksine, spor kulübüne yardım yapılamayacağı ile ilgili değil, ........ ilçesi sınırları dışındaki spor kulüplerine yardım yapılamayacağına ilişkindir.

Sonuç olarak, Belediye bütçesinden yapılan harcama, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin g) bendi hükmü gereğince, mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması anlamında kamu zararı niteliğindedir. Dolayısıyla, ........ Belediyesi bütçesinden Belediye sınırları dışarısında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yapılan bu nakdi yardım ödemesi ………..-TL tutarında kamu zararına yol açılmıştır.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

Bu itibarla; Belediye sınırları dışarısında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması sonucu neden olunan ……………-TL tutarındaki kamu zararının;

………………-TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi ……………. (……………….) ile Harcama Yetkilisi ………………..(………………….)’na müştereken ve müteselsilen

……………….-TL’sinin ise Gerçekleştirme Görevlisi …………… (…………….) ile Harcama Yetkilisi ……………… (…………….)’a müştereken ve müteselsilen

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine,

Üye ……….. ve Üye ………………’in; “Söz konusu amatör spor kulüpleri ........ Belediyesi sınırları dışında faaliyet göstermekle birlikte, ilişikli tutulan ödeme emri eki belgelere bakıldığında, ........ ilçesi ile de bağlantılı oldukları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 üncü maddesindeki düzenlemeler dikkate alındığında, söz konusu ………….-TL harcamanın mevzuatına uygun olduğu görülmektedir. Bu sebeple, konu hakkında ilişik bulunmadığına karar verilmesi gerekir.” şeklindeki ayrışık görüşlerine karşı,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.

(www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net.   www.kamuiscisi.net. )

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, SAYIŞTAY, KARARI:, BELEDİYELERİN, SINIRLARI, İÇİNDE, BULUNMAYAN, AMATÖR, SPOR, KULÜPLERİNE, NAKDİ, YARDIMDA, BULUNMASI, KAMU, ZARARIDIR.,
Yorumlar
Haber Yazılımı