Haber Detayı
13 Ağustos 2019 - Salı 21:21 Bu haber 8389 kez okundu
 
!!! SAYIŞTAY KARARI AYNI GÜN İÇİN BİRDEN FAZLA HUZUR HAKKI ÖDENMESİ KAMU ZARARIDIR.
Sayıştay K. Haberi
!!! SAYIŞTAY KARARI AYNI GÜN İÇİN BİRDEN FAZLA HUZUR HAKKI ÖDENMESİ KAMU ZARARIDIR.

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA DEĞERLİDİR. Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz. 

Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...

Takipte kalın, geride kalmayın... www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu

 

!!! SAYIŞTAY KARARI: AYNI GÜN İÇİN BİRDEN FAZLA HUZUR HAKKI ÖDENMESİ KAMU ZARARIDIR. 

 

 

Yine Huzur hakkı ile ilgili bir mühim bir noktaya değineceğiz. Bildiğiniz gibi ihtisas komisyonlarının oluşturulması ve komisyonlara verilecek huzur hakkı ile ilgili bilgiler 5393 Sayılı Kanunda ifade edilmiştir. 

Ancak aynı gün birden fazla ihtisas komisyonunda görev alınması durumunda huzur hakkı ödemesi ile ilgili tereddütler karşımıza çıkmaktadır. 

Aşağıdaki sayıştay kararının Tutanak Tarihi 3.1.2018  olup konu ile ilgili gerekli bilgileri kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

SONUÇ:

5393 Sayılı kanunda huzur hakkı ödemesi komsyon sayısı ile değil, komisyon üyelerinin çalışma yaptığı iş günü ile ölçülmelidir. Yapılan ödemelerde bu hususun dikkate alınmaması durumunda yapılan ödemenin Kamu Zararı olduğuna ilişkin Daire Kararını görüşlerinize arz ederiz..

SAYIŞTAY KARARININ ÖZETİ

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda meclis üyelerinin birden fazla ihtisas komisyonuna üye olabileceği belirtilmiştir. Üyelerin aynı gün birden fazla ihtisas komisyonu toplantısına katılabileceği ancak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32 nci maddesinin meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez... şeklindeki emredici hükmü gereğince yalnızca bir günlük huzur hakkı alabileceklerdir.

2560 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak Belediye Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ifade olunduğundan, aynı gün için ikinci bir huzur hakkı ödenememesi esası aynı kurum içerisinde olduğu gibi bağlı kuruluşlar için de geçerlidir.

.

 

 

SAYIŞTAY KARARININ TAM METNİ

 

 

Kamu İdaresi Türü            Belediyeler ve Bağlı İdareler        

Yılı          2015     

Dairesi  6            

Dosya No            42355   

Tutanak No        43949   

Tutanak Tarihi    3.1.2018             

Kararın Konusu  Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar           İlgili Daire Kararı için tıklayın

Konu: Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu üyelerine mevzuat hükümlerine aykırı olarak aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenmesi.

155 sayılı ilamın 1 inci maddesiyle; ... Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu üyelerine mevzuat hükümlerine aykırı olarak aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenmesi neticesinde ... TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

İlamda Gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan; ... , Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... ve Diğer Sorumlu sıfatıyla sorumlu tutulan ... temyiz dilekçesinde özetle;

5393 Sayılı Belediye Kanununun "Huzur ve İzin Hakkı" başlıklı 32 inci maddesinin birinci fıkrasında;

"Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı 20,24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün içinde birden fazla huzur hakkı ödenemez" hükmünün yer aldığı,

Bu hüküm çerçevesinde, meclis üyelerine katıldıkları her toplantı için, kanunda belirtilen süreleri aşmamak ve aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenmemek kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 inci maddesi hükümleri çerçevesinde huzur hakkı ödendiği,

Yukarıda madde metninde belirtilen 20 inci maddenin meclis toplantılarını, 24 üncü maddenin ihtisas komisyonlarını, 25 inci maddenin ise denetim komisyonlarını düzenlediği, konunun madde bütünlüğü içinde değerlendirildiğinde, bahsi geçen toplantılara katılan meclis üyelerine aynı günde katıldığı bu toplantılar nedeniyle aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemeyeceğinin hükme bağlandığı, meclis üyesinin bir başka tüzel kişilik bünyesindeki faaliyetler kapsamında katıldığı toplantıların bu kategoride değerlendirilmemesi gerektiği,

İlgililere aynı gün için birden fazla ücret ödenmiş olmasına rağmen, bu ücretlerin tek bir toplantı ite ilgili olmadığı, aynı kişilerin ayrı kurumların birden fazla toplantısında görev almaları sonucunda yani Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı ve ... Genel Kurul toplantısı olarak farklı toplantılarda yapmış bulundukları çalışmalarının karşılığı olduğunun anlaşılması gerektiği,

Kurumları ve konu işlevleri tamamen ayrı olan ve tamamen ayrı görevleri ifa eden meclis üyelerine bu farklı kurullarda görev yapmaları nedeniyle, tespit edilmiş olan günlük ücretin her toplantı için ayrı ayrı dikkate alınması gerektiği, Maliye Bakanlığının 23.9.1981 tarih ve GEL:PER:2131456-676 sayılı Genelgesinde de bu hususun açıkça belirtildiği,

2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası ile yapılan atıf gereği ... Genel Kurul Üyelerine huzur hakkı ödenmesinde, 5393 sayılı Kanun hükmünün uygulanacak olmasının ödemenin sadece hangi usulle yapılacağına dair bir dayanak oluşturduğu, Belediye meclis üyesinin belediye tüzel kişiliği bünyesinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle katıldığı toplantılar ile müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olan ... Genel Müdürlüğü bünyesinde katıldığı Genel Kurul toplantılarını birlikte değerlendirmenin doğru olmayacağının İlamdaki karşı oyda da belirtildiği, ayrıca Sayıştay Temyiz Kurulunun 19.11.1991 tarih ve 22598 tutanak nolu kararının da bu doğrultuda olduğu,

İlgililere bu hususta bir ödemenin yapılmaması gibi bir uygulamanın anayasanın 10 ncu maddesindeki eşitlik ilkesine ve angaryayı yasaklayan hükmüne de aykırı olacağını,

Belirterek verilen tazmin hükmünün bozularak beraatine karar verilmesini talep etmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

... Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2015 yılı hesabının 6. Dairede yapılan yargılaması sonucu çıkarılan 29.03.2017 tarihli ve 155 sayılı ilamın 1. maddesindeki tazmin hükmüne karşı Sorumlular ... ve arkadaşları tarafından verilen ve ilgi yazıları ile Başsavcılığımıza intikal ettirilen Daire kararının temyizen tetkik edilerek bozulması ve kaldırılması talebine ilişkin 27.04.2017 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.

Sorumluların ileri sürdükleri hususlar Daire Kararının gerekçelerini karşılamaktan uzaktır.

Bu nedenle Dairece verilen tazmin hükmünün tasdikinin uygun olacağı mütalaa olunmaktadır.”

şeklinde görüş bildirmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

155 sayılı ilamın 1 inci maddesiyle; ... Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu üyelerine mevzuat hükümlerine aykırı olarak aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenmesi neticesinde ... TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

Rapor dosyasının incelenmesinden; ... Su ve Kanalizasyon İdaresinin (... ) Genel Kurulu olan ... Büyükşehir Belediye Meclisinin 2015 yılı Mayıs ve Kasım aylarının ikinci haftalarında özel gündemle toplandığı, Genel Kurul Mayıs ayı toplantısını ayın ikinci haftası olan 11-15 Mayıs tarihleri arasında 5 (beş) gün süreli, Kasım ayı toplantısını ayın ikinci haftası olan 9-13 Kasım tarihleri arasında 5 (beş) gün süreli olarak yaptığı, aynı şekilde Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarının Mayıs ve Kasım ayına denk gelen kısmında Genel Kurul toplantısına katılan meclis üyelerine katılma gün sayılarına göre aynı günler için ... bütçesinden ayrıca huzur hakkı ödendiği görülmüştür.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun “Meclis toplantısı başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. hükmü yer almaktadır.

Öte yandan 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un Genel kurul başlıklı 4 üncü maddesinde; İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. denilmekte, aynı Kanun’un Genel kurulun toplanma ve çalışma esasları başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak bu Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.

hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan anılan Kanun’un Ek 5 inci maddesinde yer alan; Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır. şeklindeki hüküm bulunmakta, böylelikle 2560 sayılı Kanun büyükşehir belediyelerinin tamamı hakkında uygulanmaktadır.

2560 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında; Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmemiş hususlarda; 1580 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır. Bununla birlikte 1580 sayılı Kanun 5272 sayılı Belediye Kanunu’nun 87 nci maddesinin (a) bendi ile yürürlükten kalkmış, 5272 sayılı Kanun ise 5393 sayılı Belediye Kanunu2nun 85 inci maddesinin (f) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre 1580 sayılı Kanun’a yapılan atıflardan işlem tarihinde geçerli olan 5393 sayılı Kanun’un anlaşılması gerekmektedir.

2560 sayılı Kanun, Genel Kurul üyelerine huzur hakkı ödenmesine ilişkin herhangi bir düzenleme içermediğinden bu konuda 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunun Huzur ve izin hakkı başlıklı 32 nci maddesinde ise:

Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.”denilmektedir.

5393 sayılı Kanun’un yukarıda ifade olunan 32 nci maddesinde, huzur hakkı ödenmesi için; birleşim, oturum, komisyon, kurul, vb. farklı görev kavramlarını değil, gün kavramını esas almış olup, aynı gün içinde birden fazla huzur hakkı ödenemeyeceği kuralını genel kural olarak düzenlemiş olduğu, bu nedenle aynı gün içinde aynı mahalli idareye ait meclis veya komisyon çalışması gibi sebeplerle veya aynı gün içinde bağlı kuruluşların meclis, komisyon veya genel kurul toplantısına katılma halinde sadece bir defa huzur hakkı ödenmesi esasının benimsendiği görülmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda meclis üyelerinin birden fazla ihtisas komisyonuna üye olabileceği belirtilmiştir. Üyelerin aynı gün birden fazla ihtisas komisyonu toplantısına katılabileceği ancak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32 nci maddesinin meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez... şeklindeki emredici hükmü gereğince yalnızca bir günlük huzur hakkı alabileceklerdir.

2560 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak Belediye Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ifade olunduğundan, aynı gün için ikinci bir huzur hakkı ödenememesi esası aynı kurum içerisinde olduğu gibi bağlı kuruluşlar için de geçerlidir.

Öte yandan sorumlular dilekçelerinde Sayıştay Temyiz Kurulunun 19.11.1991 tarih ve 22598 tutanak nolu kararının da kendilerini destekler mahiyette olduğunu ileri sürmüşlerse de; söz konusu Karar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre ödenmekte olan huzur ücretleri ile ilgili olup, 2560 sayılı ve 5393 sayılı kanunlarla ilgili değildir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz talebinin reddi ile 155 sayılı ilamın 1 inci maddesiyle ... TL için verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, (Üyeler , , , ,  ve ...in aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı) oyçokluğuyla 03.01.2018 tarihinde karar verildi.

ve 43949 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

 

.

Okuma Tavsiyesi:>>> KAMU İŞÇİSİNE TEDİYE EKSİK Mİ ÖDENİYOR?

Okuma Tavsiyesi:>>> KAMU İŞÇİSİNE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI?

Okuma Tavsiyesi:>>> YARGITAYDAN İŞÇİLERİ SEVİNDİRECEK EMSAL KARARLAR:

.

Rıza KARAMAN  -  

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

SGK Mevzuatı Uzmanı

0 532 06 006 41

linkedin.com/in/riza-karaman-10b42b191

Mail:kamuiscisi.turkiye@gmail.com

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, SAYIŞTAY, KARARI, AYNI, GÜN, İÇİN, BİRDEN, FAZLA, HUZUR, HAKKI, ÖDENMESİ, KAMU, ZARARIDIR., ,
Yorumlar
Haber Yazılımı