Haber Detayı
04 Temmuz 2019 - Perşembe 22:27 Bu haber 14653 kez okundu
 
!!! SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI DİKKATE ALINMAYABİLİR Mİ?
Sayıştay K. Haberi
!!! SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI DİKKATE ALINMAYABİLİR Mİ?


Reklamsız Mevzuat Bildirim Platformuna hoşgeldiniz. 

SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI DİKKATE ALINMAYABİLİR Mİ?

 

Merhaba, bu başlık ilk bakışta çok farklı gelebilir. Ancak kamu kurumlarında çalışanlara, idareci ve yöneticilere, "Sayıştay Daire Kararlarının" çok önemsenmemesi gerektiğini söyleyenler olduğunu öğrendik. "Sokaktan geçen birilerinin" bu gibi yönlendirmeler yapmasının ne kadar doğru olacağına siz karar veriniz. 

Danışmanlık yaptığını iddia eden birileri size "x bir Sayıştay Kararını dikkate almayın" derse nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda siz kamu görevlilerine, idarecilere, kontrol teşkilatı üyelerine elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışalım. 

Konuya değinmeden önce Sayıştay ile ilgili bazı önemli bilgiler verelim.  Ardından SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI DİKKATE ALINMAYA BİLİR Mİ?  konusuna değinelim.

 

Öncelikle, Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında ve “kamuya açık” bazı bilgileri verelim. 

*************************************************************

·Sayıştay’ın görevleri nelerdir?

 Sayıştay;
a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.
c) Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
ç) Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.

  • Sayıştay hangi kurumları denetler?

(1) Sayıştay;
a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
b) (1) (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,
c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,
ç) Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve faaliyetlerini,
denetler.
(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı 50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
(2) Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.
(3) 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

  • Kaç tür Sayıştay denetimi vardır?

(1) Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar.
(2) Düzenlilik denetimi;
a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi,
c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi,
suretiyle gerçekleştirilir.
(3) Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Bu denetimler sonucunda denetimle ilgili olan veya denetimden kaynaklanan ve açıklanması gerekli görülen diğer hususlar da rapor edilebilir.

  • Sayıştay, denetimleri sonucu hangi raporları üretir?

- Genel Uygunluk Bildirimi
- Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu
- Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu
- Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu
- Kamu İdarelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporları
- Kalkınma Ajanslarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporları
- Kamu İşletmeleri Denetim Raporları
- Kamu İşletmeleri Genel Raporu
- Yargılamaya Esas Raporlar
- Siyasi Partilerin Mali Denetim Raporları

  • Sayıştay Raporları kamuoyuyla paylaşılır mı?

Sayıştay raporları, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu ve ilgili kamu idarelerine verildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı tarafından, kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç kamuoyuna duyurulur.

  • Sayıştayın yetkileri nelerdir?

1) Sayıştay, bu Kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
2) Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
3) Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir. Bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
4) Sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir.
5) Denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, Sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. Bilirkişi ve uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

  • Sayıştay denetçisi olabilmek için gerekli nitelikler nelerdir?

1) Sınava girecek kişilerde;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,
b) Eleme sınavının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,
ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak,
şartları aranır.
2) Giriş sınavının yazılı sınavı veya mülakatına iki kez katıldığı halde başarılı olamayanlar bir daha sınava giremezler.

Sayıştay Hangi Kanuna Tabidir?

SAYIŞTAY KANUNU

Kanun Numarası : 6085

Kabul Tarihi : 3/12/2010

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 19/12/2010

Sayı : 27790 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50

**************************************************************************

Evet, Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında yukarıda verilen bilgiler “kamuya” açık bilgilerdir. Bu bilgiler diğer bir ifade ile malumun ilanıdır.  Biz konumuza gelelim.


 
 SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI EMSAL TEŞKİLEDER Mİ?

Diğer bir ifade ile Daireden çıkan bir kamu zararı kararı başka idareler için emsal teşkil eder mi?   Bu konu aslında çok yönlü düşünülmesi gerekmektedir.

Denetçinin “Kamu zararı” tespiti, Daire kararına dönüşmüş ise bu iş büyük oranda netleşmiştir diyebiliriz.  İncelediğimiz Sayıştay kararlarını ciddi bir bölümünde henüz “Daire kararı çıkmadan” ilgili “kamu görevlisi “ çıkması muhtemel “Kamu Zararı” tutarını ödeyerek dosyaya ödeme makbuzunu teslim etmektedir.  Diğer bir ifade ile ilgili dairenin vereceği kararını beklemeden, daire kararı resmiyete dökülmeden “kamu zararı çıkacağına” kesin gözüyle bakılmış ve ilgili tutarı ödemiştir.

Ancak, daire Kararının çıkmasını bekleyen kamu görevlileri de vardır. Bu durumda da iki farklı yol izlenebilir.

  1. Daire kararı sonrasında çıkan kamu zararını faizi ile birlikte ödeyen kamu görevlileri,
  2. Daire kararı çıkmasına rağmen konuyu Temyiz Kuruluna Taşıyan kamu görevlileri

Gördüğünüz gibi Daire Kararı çıktıktan sonra Kamu görevlisinin iki seçeneği vardır. Konuyu Temyiz kuruluna taşımak için "gerek ve yeter şart" Daire kararına itiraz etmektir.   

Ancak daire kararına kim itiraz edebilir sizce? (!)

Tabiki sadece konuyla muattap olan “kamu görevlisi” itiraz edebilir. Sokaktan geçen bir vatandaş gelip sizin için daire kararına İTİRAZ EDEMEZ… Sokaktan geçen bir vatandaş  gelip sizin “SAYIŞTAY DAİRE KARARINA” itiraz etse bile “YOK HÜKMÜNDEDİR”.

 

  1. Daire kararı sonrasında çıkan “kamu zararını faizi ile birlikte” ödeyen kamu görevlileri;

 

Bu seçeneği tercih eden kamu görevlisi ” İlgili Daire tarafından verilen “Kamu Zararı tutarını ödeyerek” dosyayı kapatabilir. Ya da ödemeyi yapmasına rağmen konuyu“Temyize” taşıyabilir . Temyizden de aynı karar çıkar ise dosya kapanmış olur.

 

Görüleceği üzere ödeme yapılmasına rağmen itiraz süreci devam eder. İtirazı yine sadece muattap Kamu görevlisi yapabilir.

 

b) Daire kararı çıkmasına rağmen konuyu Temyiz Kuruluna Taşıyan kamu görevlileri;

Daire Kararlarına itiraz ederek ve çıkan kamu zararını ödemeyerek, konuyu Temyiz’e taşıyan kamu görevlileri de vardır. Bu seçeneği seçen kamu görevlileri savunmalarını tekrar yaparak itirazlarını tekrarlamış olur. Temyiz sonucu karar tamamen netleşmiş olur.

 

Daire Kararı neticesinde ilgili ”Kamu Görevlisi” oluşan “Kamu Zararını”  ödemiş ise ve dosya kapanmış ise, Daire Kararı önemli ölçüde emsal teşkil eder diyebiliriz.

Ancak konu Temyiz’e gider ve aynı karar tekrar çıkmış olur ise Temyiz Kurulu Kararı artık EMSAL TEŞKİL EDER.

Süreci başından sonuna kadar incelediğimiz zaman “Daire Kararı” sürecinde ve “Temyiz Kurulu” kararı sürecinde ilgili “Kamu görevlisi” tek başınadır ve “savunmasını kendisi yapar”“Sokaktan geçen vatandaş !” gelip ilgili kamu görevlisi adına “savunma yapmaz” ve yapamaz.

Danışmanlık yaptığını iddia eden birileri size "x bir Sayıştay Kararını dikkete almayın" derse, kendisine Sayıştay Başkanlığına giderek daire kararının hatalı olduğunu orada söylemesini isteyebilirsiniz mesela(!)

Şayet bir daire kararında kamu zararı çıkmış ise,   Daire kararları çok önemli ve kayda değer kararlardır. 

 

SONUÇ:

Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere Süreci başından sonuna kadar incelediğimiz zaman “Daire Kararı” sürecinde ve “Temyiz Kurulu” kararı sürecinde “İgili Kamu görevlisi tek başınadır ve savunmasını tek başına yapar”. Sayıştay kararlarına itibar edip etmemek tamamen size kalmış. 

SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI DİKKATE ALINMAYABİLİR Mİ? Cevabını lütfen siz verin!

 

Rıza KARAMAN 

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl)  (3000 Eğitim ve Seminer)

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubunun Katkılarıyla

 

Makalenin Telif hakları www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubuna aittir. Alıntı ve kopya yapılamaz. Link verilerek yayınlanabilir. 

Okuma Tavsiyesi  KAMU İŞÇİSİNİN Kadrosunda Değişiklik Yapılabilir mi?  

Okuma Tavsiyesi   İŞÇİLERİN MESLEK KODLARI Hangi Durumda Değiştirilebilir? 

Okuma Tavsiyesi   !!!YARGITAY KARARI: "Kişisel Koruyucu Donanımlarını Kullanmayan İşçiler Dikkat!!!

Okuma Tavsiyesi  !!!YARGITAY KARARI, Servis Aracını Bekleyen İşçinin Kaza Geçirmesi İş Kazası mıdır?

Okuma Tavsiyesi  !!! YARGITAY KARARI Aynı İşi Yapan Kamu İşçilerine Aynı Ücret Ödenmeli midir?

Okuma Tavsiyesi  !!! SAYIŞTAY KARARI... Belediye İşçisine Ödenen Harcırahın Hatalı Hesaplanmasına Kamu Zararı...

Okuma Tavsiyesi   AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Mevzuatı Listesi

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

 

 

 

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, SAYIŞTAY, DAİRE, KARARLARI, DİKKATE, ALINMAYABİLİR, Mİ?,
Yorumlar
Haber Yazılımı