Haber Detayı
22 Ağustos 2019 - Perşembe 19:30 Bu haber 26971 kez okundu
 
!!! DİKKAT: KAMU KURUMLARI VE KAMU İŞÇİSİ'NE HATALI BİLGİLER VERİLİYOR.
Gündem Haberi
!!! DİKKAT: KAMU KURUMLARI VE KAMU İŞÇİSİ'NE HATALI BİLGİLER VERİLİYOR.

Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...

Takipte kalın, geride kalmayın... www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu

.

!!! DİKKAT: KAMU KURUMLARI VE KAMU İŞÇİSİ'NE HATALI BİLGİLER VERİLİYOR. 

GİRİŞ

Evet, Okurlarımızdan gelen telefonlar neticesinde 696 KHK kapsamında kadroya alınan sürekli işçilere 5620 Sayılı kanun kapsamında İlave Ücretsiz izin hakkı verildiği yönünde haberler olduğunu ve bu konuda doğru uygulamanın ne olduğu soruları tarafımıza iletilmiştir. 

.

Öncelikle değerli okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Bunun gibi magazin haberi yapanlardan elde ettiğiniz hatalı bilgileri bizlere iletmeniz durumunda sizlere doğru bilgileri sunmaya devam edeceğiz.  Doğru bilgiyi vermeye başlayalım isterseniz.

Yazımıza konu olan Kanun >>>  5620 SAYILI KANUN

Rıza KARAMAN - 0 532 06 006 41

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

.

1) 696 SAYILI KHK'LI İŞÇİYE SAĞLIK GEREKÇESİ İLE 6 AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN HAKKI VAR MIDIR?

2) 696 SAYILI KHK'LI İŞÇİYE 10 YILLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAMASI DURUMUNDA 6 AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN HAKKI VAR MIDIR?

3) 696 SAYILI KHK'LI İŞÇİNİN MEMUR OLAN EŞİNİN YURT DIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANMASI DURUMUNDA  ÜCRETSİZ İZİN HAKKI VAR MIDIR?

Evet, Sözkonusu haklar kamuda çalışan sürekli işçilere verilmiştir. Öncelikle ilgili kanundaki bu hakların neler olduğuna bakalım.

A) SAĞIK GEREKÇESİ İLE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HAKKI... 

EK MADDE 1- (Ek: 13/2/2011-6111/207 md.)

Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

B) 10 YILLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYAN İŞÇİYE 6 AYLIK ÜCRETSİZ İZİN HAKKI...

İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

C) YURT DIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANAN MEMURLARIN İŞÇİ OLAN EŞLERNE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HAKKI...

.(Yetiştirilmek üzere (burslu veya kendi imkânlarıyla gidenler dâhil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların işçi olan eşlerine işçilik süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, işçi derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde görevine dönmeyenler, işçilikten istifa etmiş sayılır.

.

Yukarıda ifade edilen bu haklar Hangi Kurumlarda çalışanlara verilmiştir? 

MADDE 1- (1) Bu Kanun; 

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında,

b) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin 50’sinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlarda,

c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında, Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

.

Yukarıda ifade edildiği üzere bu hakların hangi kurumlarda çalışan işçilere verildiğini de öğrenmiş olduk. Ancak bu kadarı yeterli mi? 

.

Bu hakların hangi kurumlarda çalışan işçilere verileceği ve hangi hakların verileceği bilgisi sizce yeterli mi? Farkındaysanız ÖZNE yok. Yani bu hakların kimlere verileceğinden bahsedilmedi henüz. 

.

Diğer bir ifade ile mevzuat ile ilgili bilgi vermek isteyen ehliyetsizler  bu kadar bilgiyi vererek burada ifade edilen Ücretsiz izin haklarının 696 KHK'lı işçilere verildiğini ifade etmişler.

Bunun gibi 500.000 işçiyi ilgilendiren ciddi bir bilginin hatalı verilmesi, bu hatalı haberi yapanların ciddiyetini ve kanunu okuyabilme düzeyini ortaya koymuştur.  Ortada halen Özne Yok Özne..

.

.Başlarken ifade ettiğimiz üzere, Bunun gibi magazin haberi yapanlardan elde ettiğiniz hatalı bilgileri bizlere iletmeniz durumunda sizlere doğru bilgileri sunmaya devam edeceğiz.  Doğru bilgiyi verelim.

.

Öncelikle Kanunun Tam adına bakalım: 5620 Sayılı Kanun:  

KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ, GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

.

Bu bilgi aslında yeterli ama konuyu tamamen kapatmak ve soru işareti kalmamasını sağlamak üzere birinci maddenin son fıkrasına bakalım. 

.

Kapsam MADDE 1- (1) 

2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar. 2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar da bu fıkra kapsamında değerlendirilir.

.

Evet birinci maddenin son fıkrsaındanda görüleceği üzere  Kapsam yani Öznenin kim olduğu ifade edilmiştir. 

2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan GEÇİCİ İŞÇİLERİ KAPSAR.

Evet görüleceği üzere ÖZNE olarak 2006 yılında vizesi yapılan geçici işçilerin bu kapsamda değerlendirileceği ifade edilmiştir. 

.

SONUÇ: 

Sağlık gerekçesi ile 6 aya kadar Ücretsiz izin hakkı, 10 yıllık hizmet süresini tamamlayan kamu işçisine 6 aylık ücretsiz izin hakkı ve memur olan eşi yurt dışına atanan işçilere verilen ücretsiz izin hakkı; 696 Sayılı KHK'lı işçilere verilmemiştir. 

.

ÖNEMLİ HUSUS: 696 KHK'lı işçilere yukarıdaki ücretsiz izin haklarının verildiği yönünde yapılan hatalı bilgilendirmeler bilgi kirliliği oluşturmuştur. Oluşan bilgi kirliliğinin temizlenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yapılan hatalı bilgilendirmeler yaklaşık 500.000 işçiyi ilgilendirdiği için bu makalemizin Kamu İşverenleri, idareciler, işçiler ve sendika yetkilileri ile paylaşılması önem arzetmektedir. 

.

Okuma Tavsiyesi: KAMU İŞÇİSİNE TEDİYE EKSİK Mİ ÖDENİYOR?

Okuma Tavsiyesi: KAMU İŞÇİSİ İLE İLGİLİ YARGITAY VE SAYIŞTAY KARARLARI İLE DİĞER ÖNEMLİ MAKALELER HEPSİ BİR ARADA...

.

Rıza KARAMAN  -   0 532 06 006 41

Takipte kalın, geride kalmayın... 

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

SGK Mevzuatı Uzmanı

linkedin.com/in/riza-karaman-10b42b191

Mail:kamuiscisi.turkiye@gmail.com

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, DİKKAT:, KAMU, KURUMLARI, VE, KAMU, İŞÇİSİ'NE, HATALI, BİLGİLER, VERİLİYOR., ,
Yorumlar
Haber Yazılımı