Haber Detayı
07 Ağustos 2019 - Çarşamba 15:28 Bu haber 81057 kez okundu
 
KAMU İŞÇİSİNE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI?
4d İşçi Haberi
KAMU İŞÇİSİNE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI?

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook ve Twiter'da paylaşabilirsiniz.

Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformuna hoşgeldiniz, 

Takipte kalın, geride kalmayın...

 

KAMU İŞÇİSİNE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI? 

 

Yazımıda, 5620 Sayılı Kanunda verilmiş olan bu ücrersiz izin haklarını inceleyeceğiz. 

>>>  5620 SAYILI KANUN

Bu hakını kullanan işçi ücretsiz izinde olduğu için mazereti gerekçesi ile görev yaptığı il/ilçe dışına çıkabilmektedir. Sözkonusu izinleri 3 başlıkta inceleyeceğiz.

696 Sayılı Kamu İşçisi Bildiğiniz üzere çakılı kadro olarak ifade edilmektedi. Sözkonusu işçilerin sosyal hakları dahil olmak üzere diğer sürekli işçiler ile aynı değildir. 696 KHK'lı işçiler taşeron sisteminin değişmesi ile birlikte kadroya alınan işçiler olmakla birlikte 375 sayılı KHK Geçici 23.madde kapsamındaki bazı haklar verilmiştir.

Görüleceği üzere kamuda sürekli işçi olarak çalışanların tamamı aynı sosyal haklardan yararlananamakdadır. Benzer şekilde aynı sosyal haklardan yararlanamayan işçilerin yine aynı ücretsiz izin haklarından da yararlanamaması da gayet normaldir.

Aşağıda belirtilen  ücretsiz izin hakları kamuda çalışan sürekli işçilere verilmiş olmakla birlikte Yazımızın altındaki KAPSAM ile ilgili düzenlemelere göz atmayı unutmayınız..

Aşağıdaki belirtilen İzin Hakları Sürekli işçilere verilmiştir ancak Hangi Sürekli işçilere verilmiştir. ?

.

Rıza KARAMAN  -   0 532 06 006 41

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

.

1) SAĞLIK GEREKÇESİ İLE 6 AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN HAKKI...

Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

2) 10 YILLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYAN KAMU İŞÇİSİNE 6 AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN HAKKI...

İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

3) YURT DIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANAN MEMURLARIN İŞÇİ OLAN EŞLERNE VERİLEN ÜCRETSİZ İZİN HAKKI...

(Yetiştirilmek üzere (burslu veya kendi imkânlarıyla gidenler dâhil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların işçi olan eşlerine işçilik süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, işçi derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya ücretsiz izin süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde görevine dönmeyenler, işçilikten istifa etmiş sayılır.

.

Konu ile ilgili Kanun >>>  5620 SAYILI KANUN

 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanun;

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında,

b) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin 50’sinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlarda,

c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında,

2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar. 2005 veya 2006 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar da bu fıkra kapsamında değerlendiri

.

SONUÇ: 5620 Sayılı Kanun ile verilen yukarıdaki ücretsiz izin hakları 696 Sayılı KHK'lı İşçilere verilmemiştir. 

.

.

Rıza KARAMAN  -  

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

SGK Mevzuatı Uzmanı

0 532 06 006 41

linkedin.com/in/riza-karaman-10b42b191

Mail:kamuiscisi.turkiye@gmail.com

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör:
Etiketler: KAMU, İŞÇİSİNE, VERİLEN, ÜCRETSİZ, İZİN, HAKLARI?, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı