Haber Detayı
11 Temmuz 2019 - Perşembe 15:18 Bu haber 55865 kez okundu
 
!!! KAMU İŞÇİSİNE ÖDENEN HASTALIK YARDIMI SGK İLE PROTOKOL YAPILARAK ÖDENEBİLİR Mİ?
Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında işçilere ödenen Hastalık Yardımı Ücretinin, Protokol Kapsamında ödenebilmesi ve SGK ile yapılacak Mahsuplaşma süreçlerini kapsayan Türkiye'de yazılmış (daha kapsamlısını yine www.kamuiscisi.net tarafından yazılana kadar) en kapsamlı makaledir. Lütfen sakin bir zamanınızda okuyunuz ve konu ile ilgili kişilere ulaştırınız. ​Rıza KARAMAN
Gündem Haberi
!!! KAMU İŞÇİSİNE ÖDENEN HASTALIK YARDIMI SGK İLE PROTOKOL YAPILARAK ÖDENEBİLİR Mİ?

Makaleleri üstteki kısayolları kullanarak Facebook , Twiter'da ve Watsup'da kolayca paylaşabilirsiniz.  Kurumsal Mevzuat Bildirim Platformunda "Reklam yok, Magazin yok, Makale var"...Takipte kalın, geride kalmayın... www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu

Not: Makalemizin ilgili kişi ve/veya kurumlar ile paylaşabilirsiniz.

Rıza KARAMAN  - SGK Mevzuatı Uzmanı- Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı -Araştırmacı-Yazar 

0 532 06 006 41

 

!!! "KAMU İŞÇİSİNE ÖDENEN "HASTALIK YARDIMI "SGK İLE PROTOKOL YAPILARAK" ÖDENEBİLİR Mİ? 

 
 
 
 

 

Bildiğiniz gibi 10 Eylül 2014 tarihli 6552 Sayılı Torba Kanun Madde 13’de Altişveren altında istihdam edilen işçilere "Toplu iş sözleşmesi" hakları verilmişti.  Bu tarihten itibaren kurumlara gelen toplu iş sözleşmelerinin neredeyse tamamı "Yüksek Hakem Kurulu" tarafından karara bağlanmıştır.

Ayrıca İhaleli işlerde Toplı iş sözleşmesi kapsamında yapılan ödemelerin Fiyat Farkı olarak ödenmesi gerektiği, 6552 Sayılı Torba Kanunda, 4735 Sayılı Kanun Madde 8'de ilave olarak da Maliye Bakanlığında yayınlanan aşağıdaki Yönetmelikte  idarelere duyrulmuştur. Okuma Tavsiyesi !!! PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Sözkonusu toplu iş sözleşmelerinde çok sayıda sosyal hak verilmiş, ayni ve nakdi ödemeler ile çalışma şartlarında birtakım iyileştirmeler yapılmıştır. İşçilere verilen sözkonusu haklardan bir tanesi de "Hastalık Yardımı"dır.  

C-HASTALIK YARDIMI:

1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.

İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.

2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.         

Hastalık Yardımı ile ilgili düzenleme yukarıda verilmiştir. Önce iki günlük raporlara kısaca bir değinelim.

 
 

Birçok idarede toplu iş sözleşmesi olmadığı durumlarda da işçilere raporlarının ilk 2 günlük kısmı ödenmiştir. Ancak bu ödemeye istinaden ilgili kurumlara Kamu Zararı çıkmıştır. Kurumların 2 günlük raporların ücretinin ödemelerinin gerekçesi ise, SGK raporların ilk 2 günlük kısmını ödemiyor olmasıdır. Peki SGK raporların ilk 10 günlük kısmını ödemeseydi, bu durumda idareler 10 günlük rapor ücretini mi ödeyecekti? Bu konu işçiler arasında da yanlış anlamalara sebep olmuştur. Bazı kurumalarda çalışan işçilere raporlarının ilk 2 günlük kısmı ödenmiş, bazı kurumlarda da ödenmemiştir. 

 
 

Toplu iş sözleşmesinin olmadığı hallerde idare raporların ilk 2 günlük kısmını işçiye ödemek istiyor ise İşveren iş kanunu Madde’45’e dayanarak işçi haklarında bazı iyileştirmeler yapabilir. Bu iyileştirmeler ihale sözleşmesinde veya İş sözleşmesinde olmak kaydı ile uygulanabilir.  Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu dahi ( Toplu iş Sözleşmesinin olmadığı durumlarda) kendi işçilerine raporların ilk 2 günlük kısımlarını ödemiyor.  

 
 

Geçici iş göremezlik ödeneği İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Analık hallerinde raporun birinci gününden başlar, diğer hallede raporun ilk 2 günü SGK tarafından karşılanmaz. (İş kazalarında özel durumlar vardır)

 
 

Hastalık raporlarında ilk 2 günlük kısmının SGK tarafından karşılanmamasından dolayı HASTALIK YARDIMI maddesi toplu iş sözleşmesine eklenmiştir..  Ancak Toplu iş sözleşmesi bu ödemeyi yıl içinde 5 defa ile sınırlandırmıştır. 

 
 

Yine toplu iş sözleşmesi "2 günden fazla olan raporlarıda" “SGK tarafından ödenmeyen kısımlarının” işçiye ödenmesini ayrıca hükme bağlamıştır.  Bu konu toplu iş sözleşmesinde ifade edilmiş ancak eksik ifade edilmiştir2 günden fazla olan raporların, SGK tarafından ödenmeyen kısmının idare tarafından ödenmesi hususu ile ilgili kapsamlı ayrı bir analiz yapılması zaruridir.  

 
 

İdarelerin Toplu İş sözleşmesindeki "Hastalık Yardımını Ödeme süreçleri" Nasıldır?

İşçiler raporlu günlerinin ardından SGK tarafından verilen geçici iş göremezlik ödeneği alırlar. Geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili kapsamlı bilgiye "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Madde 40"dan ulaşabilirsiniz. Mezkur madde iş kazası, analık halleri, Meslek hastalığında ve hastalık raporlarında nasıl bir yol izlediğini açıklamıştır.

*********************************************************

MADDE 40 – (1) Geçici iş göremezlik ödeneği;

a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların, hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğramaları hâlinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, (Not: Prime esas gün sayısı son 1 yıl içinde 90 gün olması hususu mühimdir)

 

c) ……….. çoğul gebelik hâlinde yedi haftaya kadar olan kısmından doğum sonrasına ilave edilen her gün için,

d) (Ek:RG-16/6/2011-27966)(5) …… sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması durumunda, doğum sonrasına ilave edilen her gün için,

 (2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hâllerinde genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Ancak bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre doğum öncesi ve sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz.

(3) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde, verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir.

(4) İş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarında, yeniden tespit edilen alt sınırların altında günlük kazanç üzerinden ödenek alanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılacağından alt sınırın arttığı tarihten evvel geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenlerin, geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas alınan günlük kazançları yeniden tespit edilen alt sınır üzerinden hesaplanarak ödenir.

 (8) Geçici iş göremezlik ödeneği, buna ilişkin belge veya bilgilerin Kuruma intikalini takip eden yedi iş günü içinde geçmiş süreler için sigortalıların kendilerine, kanunî temsilcilerine, vekillerine veya sigortalının banka hesap numarasına ya da PTT Bank Şubelerine ödenmesi hususunda Kurum yetkilidir. Ancak, on günü aşan istirahat sürelerinde ödemeler, asgari on günlük tutar kadar yapılır.

(9) Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci (Değişik ibare:RG-17/4/2012-28267) fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalının;

a) (Değişik:RG-17/4/2012-28267) Bir veya birden fazla işyerinde çalışan sigortalının istirahatli olduğu dönemde işverenleri tarafından işyerlerinde çalışıp çalışmadığı,

b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler,

*****************************************************************

 
 

 

Özetlemek gerekirse.  SGK işçinin geçici iş göremezlik ödeneğini yönetmelik kapsamında hesaplar işçinin hesabına veya PTT şubesine yatırır.  İşçi bu parasını çekmek için idareden izin ister. Parasını çeken işçi idareye dekontu getirir. İdare gelen dekonta bakarak Toplu iş sözleşmesindeki "Hastalı Yardımı" maddesini uygular ve SGK tarafından ödenmeyen  "hastalık Yardımı ücretini" işçiye öder. Çok sayıda işçinin olduğu bir işlerinde bu işler ayrı bir külfet getirir. İşgücü kaybı, zaman kaybı, iş verimliliği kaybı, vs.

 

Toplu iş sözleşmesi kapsamında ödenmesi gereken “Geçici iş göremezlik ödeneği farkının” (Hastalık Yardımı) idare tarafından hesaplanması çok mümkün değildir. İdarenin Toplu iş sözleşmesi kapsamında farkı ödeyebilmesi için “SGK’nın işçiye" ne kadar ödediğinin bilinmesi gerekmektedir. 

İşin kapsamı ve detayı ortada iken bu konunun kolayca çözüme kavuşturulması ile ilgili de ayrıca çözümler getirilmiştir.

Gerekli düzenleme yine 5510 sayılı Kanunda mevcuttur. Mezkur kanunun 18. Maddesine bakacak olursak.

 

 
 

 

5510 Madde 18

Geçici iş göremezlik ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usûl ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.

 

Sözkonusu mahsuplaşmanın da nasıl yapılacağına yine “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinden” bakabiliriz.

 

MADDE 40 – (1) Geçici iş göremezlik ödeneği;

(7) Kamu idarelerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar ile toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için Kuruma ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından Kurum adına sigortalılara ödenebilir. İşveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi hâlinde, işverenin; geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir ödeme belgesini Kuruma ibrazından sonra, Kurum tarafından hesaplanarak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği toplamı, işverenin Kuruma olan borcuna, borcun olmaması hâlinde ise ilk prim borcuna mahsup edilir.

 

Görüleceği üzere, 5510 Madde 18'de ve  Sosyal sigortalar İşlemleri Yönetmeliği Madde 40'da gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.

 

 

PROTOKOL NASIL İMZALANIR?  

  • Sosyal Güvenlik kurumu öncelikle mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile protokolü karşılıklı imza altına alır. İmzalanan protokol 2016/21 sayılı Genelge ekinde bulunan matbu bir evraktır, Harici bir protokol yapılamaz.
  • Sosyal Güvenlik kurumu tarafından ilgili sosyal güvenlik il müdürü/sosyal güvenlik il müdür yardımcısı/sosyal güvenlik merkez müdürü  protokolü imzalar.
  • Protokol imzalayan işveren ile mahsuplaşma işleminin başlatılabilmesi amacıyla Protokolun sisteme tanımlanması gerekmektedir.
  • Gerekli Tanımlama işleri MOSİP uygulamasına yapılır.
  • MOSİP uygulamasına yapılacak tanımlama işlemleri “Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez” müdürlüğü personeli tarafından yapılır.
  • Tanımlama işleminin gerçekleştirilmesi için ayrıca "Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına" protokol örneği gönderilmesine gerek yoktur.
  • Protokolde dikkat edilmesi gereken en önemli husus; iş yeri sicil numaralarının ve 2016/21 sayılı Genelge ekinde yer alan Mahsuplaşma Protokol Örneğinin 15 inci maddesi olan maddesinde protokolün yürürlük tarihinin belirtilmesidir.
  • Ayrıca "birden fazla işyeri bulunan işverenlerin" her işyeri için ayrı ayrı protokol imzalamasına gerek bulunmamaktadır. İşverenin hangi işyerlerinin bu kapsamda olacağının belirtildiği tek bir protokol yeterlidir.
  • Protokol iki nüsha düzenlenir ve imzalandıktan sonra bir örneği işverene verilir. Diğer örnek sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüğü bünyesinde dosyalanır.

 

SONUÇ:

İDARELER Tolu iş sözleşmesindeki "Hastalık Yardımı" maddesinin daha kolay uygulayabilmek için SGK ile bir protokol yapabiilir ve bu süreci sağlıklı ve kolay bir şekilde tamamlayabilir.

 

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu (Reklamsız Mevzuat Bildirim Platformu)

 

Rıza KARAMAN  -  

Araştırmacı-Yazar (Araştırmadan Yazmaz) 

Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı (16 Yıl 3000+  Eğitim ve Seminer)

Kıdemli İş Kanunu Uzmanı

SGK Mevzuatı Uzmanı

0 532 06 006 41

linkedin.com/in/riza-karaman-10b42b191

Mail:kamuiscisi.turkiye@gmail.com

 

Okuma Tavsiyesi  KAMU İŞÇİSİNİN Kadrosunda Değişiklik Yapılabilir mi?  

Okuma Tavsiyesi   İŞÇİLERİN MESLEK KODLARI Hangi Durumda Değiştirilebilir? 

Okuma Tavsiyesi   !!!YARGITAY KARARI: "Kişisel Koruyucu Donanımlarını Kullanmayan İşçiler Dikkat!!!

Okuma Tavsiyesi  !!!YARGITAY KARARI, Servis Aracını Bekleyen İşçinin Kaza Geçirmesi İş Kazası mıdır?

Okuma Tavsiyesi  !!! YARGITAY KARARI Aynı İşi Yapan Kamu İşçilerine Aynı Ücret Ödenmeli midir?

Okuma Tavsiyesi  !!! SAYIŞTAY KARARI... Belediye İşçisine Ödenen Harcırahın Hatalı Hesaplanmasına Kamu Zararı...

Okuma Tavsiyesi   AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Mevzuatı Listesi

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

 

 

İŞÇİ MEVZUATI VE YARGI KARARLARI 7/24 CEBİNİZDE OLSUN... (ANDROİD UYUMLU UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

 

 

 

 

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: !!!, KAMU, İŞÇİSİNE, ÖDENEN, HASTALIK, YARDIMI, SGK, İLE, PROTOKOL, YAPILARAK, ÖDENEBİLİR, Mİ?, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı