Haber Detayı
29 Haziran 2019 - Cumartesi 10:38 Bu haber 5496 kez okundu
 
HARCIRAH KANUNU
Kanunlar Haberi
HARCIRAH KANUNU

 

HARCIRAH KANUNU (1)

Kanun Numarası                      : 6245

Kabul Tarihi                             : 10/2/1954

Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 18/2/1954      Sayı    : 8637

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 3   Cilt : 35    Sayfa : 321

 

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",

Cilt: 1        Sayfa:415

Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara

göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

KISIM I

Umumi Hükümler

Kanunun şümulü:

Madde 1 – a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler;

b) (Değişik: 25/6/1958-7145/1 md.) Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç);

c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler;

Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir.

Reisicumhurun seyahat masrafları:

Madde 2 – Reisicumhurun memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısiyle vakı bilcümle masrafları bu kanun  hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.

Tarifler:

Madde 3 – (Değişik: 11/12/1981-2562/1 md.)

Bu Kanunda geçen;

a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını;

 

——————————

(1)  Bu Kanunda ve bu Kanunu değiştiren, 11/12/1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunun 29. maddesiyle eklenen Ek 1 inci maddede geçen belirli memuriyet ünvanları, 16/6/1983 tarih ve 2851 sayılı Kanunun 9. maddesiyle tekrar değiştirilmiştir.

 

2576

 

b. Kurum: 1 nci maddede sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseseleri;

c. Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç);

d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;

e. Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;

f. Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları;

g. (Değişik: 10/9/2014-6552/89 md.) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

İfade eder.

Harcırah verilecek kimseler:

Madde 4 –(Değişik: 11/12/1981-2562/2 md.)

Bu Kanunda belirtilen hallerde:

1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

7. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;

10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir.

(Mülga fıkra: 31/7/2003-4969/1 md.)

            

 

2577

 

Harcırahın unsurları:

Madde 5 – Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah hesabında esas tutulacak yol:

Madde 6 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/3 md.)

Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.

Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde,bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

(Ek: 14/1/1988 - KHK-311/12. md.) Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi, seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahatle ilgili Bakanın veya misafiri yabancı Bakanın bizzat katılması hallerinde mümkündür.

Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar:

Madde 7 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/4 md.)

Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

Memur  veya hizmetli olmayanların harcırahı:

Madde 8 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/5 md.)

Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.

Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 ncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.

 

 

2578

 

Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Henüz rütbe almamış askeri öğrenciler ile Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adına okuyan öğrencilerin öğrenim, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurtdışında bulundukları sürece kendilerine teğmen rütbesindeki subayın yurtdışı gündeliği bu  Kanunun yurtdışı gündeliklerine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ödenir. (1)

Daimi vazife harcırahının mebdei:

Madde 9 – Daimi vazife harcırahı:

a) (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;

c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;

İtibaren verilir.

                                                                              

KISIM II

Seyahat ve Vazifenin Mahiyetine Göre Verilecek Harcırah

 

Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller:

Madde 10 – Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

1. (Değişik: 1/7/2006-5538/2 md.) Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;

2. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

3. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

4. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

5. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar;

6. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar.

Yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafı verilmesini icabettiren haller:

Madde 11 – (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

 

–––––––––––––––

(1) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “askeri öğrencilerin” ibaresi “askeri öğrenciler ile Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adına okuyan öğrencilerin” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 30 uncu  maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

 

 

2579

 

            Daimi veya muvakkat vazife halinde yolda veya vazifeye başlamadan vefat edenlerin harcırahı:

            Madde 12 – Daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni vazife mahallinde işe başlamadan vefat eyledikleri takdirde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ilave olunur. Bu suretle tahakkuk edecek istihkak, verilmiş olan avanstan ziyade ise fazlası tasviye olunur, noksan ise farkı geri alınmaz. Ancak muvakkat vazife ile yabancı memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin bu suretle uhdelerinde bırakılacak fark, bunların bu kanuna göre müstahak bulundukları dış yevmiyelerin on günlüğüne tekabül eden miktarından fazla olamaz.

Yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan veya yolda vefat halinde veyahut göreve başladıktan sonra vefat halinde aile harcırahı: (1)

Madde 13 – (Değişik: 7/7/2010-6004/25 md.)

Yurtiçinde daimi memuriyetle bir mahale tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli, ailesini birlikte götürmüş bulunuyor ise harcıraha müstehak aile efradına ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ve ailesini birlikte götürmemiş ise bunlara vefat tarihinde bulundukları mahalden itibaren, 45 inci madde esaslarına göre harcırah verilir.

Yabancı bir memlekete daimi vazife ile tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel veyahut vazifesine başladıktan sonra vefat eden memur veya hizmetli, ailesini beraberinde götürmüş bulunuyor ise harcıraha müstahak aile efradına ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ödenecek harcırah 46 ncı madde esaslarına göre belirlenir.

            Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye):

            Madde 14 – Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

            1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

            2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

            3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

            4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

            5. (Değişik: 12/1/1959 - 7187/1 md.) Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere.

 

 

–––––––––––––

(1) Bu madde başlığı”Yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan veya yolda vefat halinde aile harcırahı:” iken 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

2580

 

            Askeri birliklerde harekatta harcırah:

     Madde 15 – (Değişik: 13/7/2013-6496/39 md.) Kıta halinde ve bir kumanda altında hareket eden  askerî birlikler ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile sivil memur ve hizmetlilere yolda geçen süreler için yol masrafı ve yevmiye verilmez. Ancak intikal ettikleri yerde yeme ve konaklama ihtiyaçları karşılanmayanlara ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 1/2 oranında gündelik, yeme ve konaklama ihtiyaçlarından herhangi birisi karşılanmayanlara ise ilk 90 gün 1/2 oranında, takip eden 90 gün için 1/4 oranında gündelik ödenir. 180 günü aşan görevlendirmeler için gündelik verilmez. Memuriyet mahalli dışında yurt içi limanlarda gemide geçirilen günler için yukarıdaki hükümlerden yararlanmayanlara sadece 90 gün için 1/4 oranında gündelik ödenir. Bu madde kapsamında gündelik ödenenlere 33 üncü madde uyarınca ayrıca konaklama gideri ödenmez. Diğer taraftan bu hareket, kıtanın daimi yer değiştirmesi veya diğer kuruluşa girmesi için olursa bunlara ayrıca aile ve yer değiştirme masrafı verilir. (1)

Subay, askeri memur ve astsubaylardan bir kıtayı bir yerden diğer muayyen bir yere götürmeye memur edilip bu vazifenin hitamında asıl birlikleri mahalline dönenlere yalnız dönüşleri için ve teslim ve tesellüm için birkaç erle başka mahalle gönderilenlere gidiş, dönüşleri için yol masrafı ve yevmiye verilir.

   Celp ve terhis eratını sevke memur edilen subay ve askeri memur ve astsubaylara gidişlerinde yalnız yevmiye ve dönüşlerinde yol masrafı ve yevmiye verilir.

   Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelere geliş ve gidişte aile harcırahı:

   Madde 16 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/6 md.)

   Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılacak veya bu nevi bir bölgeye atanacak veya naklolunacak askeri şahısların aile fertleri için 45 nci maddenin son fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle;

   1. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bölgelerden çıkarılacak aile fertlerine ikamet edecekleri yere kadar;

   2. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan yerden yasak edilmiş olmayan bir yere atananların aile fertleri için, bunların 1 nci fıkraya göre harcırah verilmiş olan ikamet yerlerinden yeni vazife mahalline kadar;

3. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bir yerden yine böyle bir yere atananların aile fertleri için, bunların evvelce oturduğu yerden ikamet edecekleri yeni mahalle kadar;

   4. Aile ile birlikte oturulması yasak olmayan bir yerden yasak olan bir yere atananların aile fertleri için, eski vazife mahallinden ailenin ikamet edeceği yere kadar;

 

 

 

–––––––––––––

(1) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “askerî birliklere” ibaresi “askerî birlikler ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 31 inci  maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

 

 

2580-1

           

               

                5. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılmış olan aile fertlerinin yasağın kalkması üzerine tekrar yerlerine dönmeleri halinde, bunlara 1 nci fıkraya göre harcırah verilmiş olan yerden eski yasak yere kadar;

            Aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.

            Birlik halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının harcırahı: (1)

            Madde 17 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/7 md.)

            Uluslararası anlaşmalar gereğince askeri birlikler/birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensuplarına verilecek harcırahın esasları ve miktarı Cumhurbaşkanınca tespit olunur. (1)(2)

            Yabancı ülkelere gönderilecek bu birlikler ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin bu durumlarının devamı sırasında harcıraha müstehak aile fertlerini Türkiye sınırları dahilinde ikamet edecekleri bir mahalle kadar gönderenlere bir defaya mahsus olmak üzere 45 nci madde esasları da uygulanmak suretiyle aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir. (1)

            (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990 - 3612/34 md.) Yabancı ülkelere gönderilen birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin hava değişimi maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettiren hallerde bunlara, ailelerinin bulunduğu veya  raporlarında yazılı hastalıklarının icabettirdiği mahallere kadar geliş ve dönüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı ve gündelik verilir. Aynı maksatla Anavatana gelen ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masrafları ile gündelikler, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken tespit olunur. (1)

            Yukarıdaki fıkra gereğince hastalık icabı başka bir mahalde oturmaları zaruri olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu mahallere kadar gelecek harcıraha müstehak aile fertlerine gidiş ve dönüşleri için yalnız yol masrafı verilir.

 

 

 

–––––––––––––––

(1) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 33 üncü maddesiyle, bu maddenin başlığına “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiş, birinci fıkrasında yer alan “askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresi “askeri birlikler/birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “bu birliklere” ibaresi “bu birlikler ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Milli Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

 

2581

 

     (Değişik beşinci fıkra: 2/1/2017-KHK-680/33 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/32 md.) Birinci fıkradaki hâller dışında, uluslararası mahiyetteki tatbikat ve manevralara katılmak, açık deniz eğitimi veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsili gibi maksatlarla yabancı ülkelere gönderilecek askeri birliklerin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının (Deniz Kuvvetlerine ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemilerle gidişte, denizde seyir halinde bulunulan günler hariç, münhasıran yabancı ülke limanlarında geçirilen günler için) subay, astsubay, askeri öğrenci, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adına okuyan öğrenci, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş/er, sözleşmeli erbaş/er ve hizmetlilerin aylık derecelerine (Askerî öğrencilere ve Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adına okuyan öğrencilere teğmen rütbesine) göre yurt dışı gündeliği; yukarıda yazılı haller ile eğitim veya gemi, uçak, tank ve sair savaş araç ve gereci ve her türlü yedek parça ve ikmal maddesinin teslim ve tesellümü ve benzeri görevler için yabancı ülkelere birlik veya grup halinde ya da münferiden gönderilecek erbaş ve erlere teğmen yurt dışı gündeliğinin 1/3’ü; yurt dışından gemi tedariki için görevlendirilen erbaş ve erlere gemilerin tesellümünden itibaren yabancı ülke limanlarında geçirecekleri günler için teğmen yurt dışı gündeliğinin 1/5’i tutarında gündelik ödenir.

            Ehliyet tespiti, imtihan ve hava değişimi için başka yere gönderilenler: (1)

            Madde 18 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/8 md.)

            (Değişik: 17/4/2008-5754/78 md.) Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan, memuriyet mahalli dışına;

            a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.

            b. Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir.

            c. (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

            Muvakkat vazife mahallerinde hastalananlara verilecek yevmiye:

            Madde 19 – Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemiyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.

            Hastalara refakat halinde harcırah:

            Madde 20 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

            Yatacak yeri bulunmıyan mahallerde muvakkat vazife:

            Madde 21 – Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmıyan ve böyle bir yeri bulunan mahalle bir nakil vasıtası ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere muvakkat vazife ile gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya şehre kadar gidiş ve geliş mütat nakil vasıtası ücreti ödenir.

–––––––––––––––––––

(1) 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle; bu madde başlığı” Ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve tedavi için başka yere gönderilenler:” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

2582

 

            Vazife mahallini terketmek mecburiyetinde kalanların harcırahı:

                Madde 22 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/9 md.)

                Harp zaruretleri ve olağanüstü haller dolayısıyla memuriyet mahallerini terketmeye mecbur olan memur ve hizmetlilerden kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın il veya ilçe merkezine gidenlere o mahallere kadar bu Kanun hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik verilir. Ancak, bunlar bu mahallere aileleri ile birlikte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer değiştirme masrafı da ödenir. Bunların memuriyet mahallerine dönüşlerinde aynı şekilde harcırah verilir.

                Olağanüstü hallerin gerektirdiği durumlarda Cumhurbaşkanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulundukları kurumlar veya Dışişleri Bakanlığınca yurtdışından yurtiçine çağrılan veya yurtdışında başka bir yere gönderilen aile fertleri için bu Kanun hükümlerine göre yalnızca aile masrafı ödenir. Ancak, gerekli görülen hallerde, yerdeğiştirme masrafının da ödenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilir. Bunların memuriyet mahallerine dönüşlerinde de aynı şekilde harcırah verilir. (1)

                Yurt içi ve dışı spor temaslarında harcırah:

                Madde 23 – Yurt içinde ve dışında tertip edilen milli ve resmi spor temasları dolayısiyle seyahat edecek sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait yol masrafları ile yevmiyeleri Cumhurbaşkanınca tesbit edilecek esaslar dairesinde ödenir. (2)

                Müfettiş ve benzerlerinin aile ve yer değiştirme masrafı:

                Madde 24 – 33 üncü maddenin (b) fıkrası şümulüne girenlerin vazife seyahatlerinde aileleri efradı için harcırah verilmez. Ancak bunlardan  (…)(3) mıntakaları tebdil olunanlara yeni mıntaka merkezlerine kadar bu kanun hükümlerine göre aile ve yer değiştirme masrafı verilir.

                Başka yerde bırakılan aile efradı:

                Madde 25 – Memur veya hizmetli tarafından tayin veya naklolunduğu mahalle götürülmiyerek ikamet maksadiyle ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile efradı için yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı tecavüz etmemek ve bilahare bu mahalle celplerinde bir şey verilmemek şartiyle bu yerlere kadar ve mütaakıp tayin ve nakillerde de memur veya hizmetlinin bulunduğu yerden yeni vazife mahalline kadar hesaplanacak miktarı tecavüz etmemek kaydiyle aile efradının bulundukları yerden yeni memuriyet mahalline kadar harcırah verilir.                                                                        

                İzamından sarfınazar olunanların harcırahları:

                Madde 26 – Daimi veya muvakkat vazife ile bir tarafa izamları takarrür ettikten sonra gönderilmelerinden sarfınazar edilenler harcırah almamış ve hareketetmemiş bulundukları takdirde kendilerine bir şey verilmez.

                Ancak daimi vazife ile bir tarafa gönderilmeleri takarrür edip de harcırahları ödendikten sonra izamlarından sarfınazar olunanlara bu kanuna göre müstahak bulundukları yer değiştirme masrafını tecavüz etmemek şartiyle-harcırah hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının 1/4 ü nispetinde bir tazminat verilmekle beraber peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan tren, vapur ve tayyare bileti ücretleri gibi yol masrafları da bu taz- minata ilave olunur.

                Harcırahlarına mahsuben para ödenmiş olup da muvakkat vazife ile bir tarafa gönderilmelerinden sarfınazar edilmiş olanlara, yalnız peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri ödenir.

–––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Maliye Vekaletinin mütalaası alınmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Bu arada yer alan "bu vazifelere ilk defa tayin edilenlere veya " ibaresi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle madde metninden çıkartılmıştır.

 

2583

 

            Hareket ettikten sonra izamından sarfınazar olunanlara, gönderilmelerinden sarfınazar olunduğuna dair emrin kendilerine tebliğ edildiği mahalle ve oradan da asıl vazife mahallerine veya başka bir mahalle tayin veya izam kılınmakta iseler bu son mahalle kadar hisap olunacak harcırahları kendilerine tesviye olunur ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri de yol masrafına ilave olunur.

KISIM III

Harcırah Unsurları

BÖLÜM I

Yol Masrafı

                Yurt içinde yol masrafı:

                Madde 27 – Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder.

                Ancak Reisicumhur, Büyük Millet Meclisi Reisi, Cumhurbaşkanı yardımcıları, vekiller ve Erkanı Harbiyei Umumiye Reisine vazife seyahatlerinde refakat eden kimseler, bu madde hükmiyle mukayyet olmaksızın bu zevat tarafından tayin olunacak mevkilerde seyahat  edebilirler. (1)

                Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı:

                Madde 28 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/10 md.)

                Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.

                Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

                Yurtdışında yol masrafı:

                Madde 29 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/11 md.)

                Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.

                Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da, bu Kanuna bağlı (1) Sayılı Cetvelin 5 sayılı açıklama esasları uygulanır.

                Tren ve vapurla yapılacak yurtdışı görev yolculuklarında aylık dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara birinci mevki, 4 ncü dereceden aşağı olanlara ikinci mevki üzerinden; uçakla yapılacak yolculuklarda ise, (…) (3) Yasama Organı Başkanı, Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilen Yasama Organı Üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı,Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı (2). Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, (…) (3) Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere.birinci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir. (2)(3)(4)

                Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiyedeki aktarmasız hareket yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında memuriyet merkezine en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine veya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu Kanunun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı esaslara uyulur.

 

——————————

(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başvekil” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)   Bu fıkrada yer alan "...Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı" ibaresi 12/5/1989 tarih ve 368 sayılı KHK'nın 1 nci maddesi ile eklenmiş ve metindeki yerine işlenmiştir.

(3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş, “Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı” şeklinde değiştirilmiş ve “Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri,” ibaresi ile  “Başbakanlık Müsteşarı,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(4) 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı,” ibaresi eklenmiştir. 

 

2584

 

   Biletinin yemeksiz olarak alınması mümkün olmıyan vasıtalarda seyahat:

   Madde 30 – Biletinin yemeksiz olarak alınması mümkün olmıyan bir vasıta ile seyahat halinde bilet bedeline dahil yemek bedeli de yol masrafı olarak kabul olunur.

   Parasız ve tenzilli tarife ile seyahatte yol masrafı:

   Madde 31 – Birinci maddenin a, b ve c bentlerinde yazılı kurumlara ait veya bunlar tarafından kiralanmış nakil vasıtalarında paso veya permi ile veya diğer her hangi bir suretle parasız olarak seyahat edenlere yol masrafı verilmez.Tarifeler gereğince bilet ücretlerinde tenzilat yapılması halinde yol masrafı fiilen ödenen ücrete göre hesaplanır.

   Hususi vazifeli emniyet mensuplarının yol masrafı:

   Madde 32 – Emniyet mensupları merkezden aldıkları hususi vazifenin icabettirdiği her türlü nakil vasıtasından istifade ederler. Bunların yol masrafları istifade edilen vasıtaya göre ihtiyar olunacak masraf üzerinden ödenir.

 

BÖLÜM II

Yevmiyeler

   Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı: (17)

   Madde 33 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/12 md.)

   a.  Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.

   b. Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişleri, Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkan ve Üyeleri ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları, Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı, Hukuk Uzmanı ve Bilişim Uzmanı ile bunların yardımcıları, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, Bakanlıklar Merkez teşkilatına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Aktüer ve Aktüer Yardımcıları, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ve Yardımcıları ile İş Güvenliği Müfettişleri ve Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçi Yardımcıları, Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları, Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları, Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları, Ürün Denetmenleri ve Ürün Denetmen Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları (…) (7) ile Defterdarlık Kontrol Memurlarından; (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(19)(20)

(1)  Türkiye  düzeyinde  teftiş,  denetim  ve  inceleme  yetkisine  haiz  bulunanlara  birinci  derece  kadrolu  memur  için  tespit  olunan  gündelik  miktarının  1,3  katı,

              

 

(Dikkat: Bu sayfadaki dipnotlar için 2584-1 numaralı devamı sayfaya bakınız.)

 

2584-1

 

 

(1)     Bu bentte yer alan "Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve Üyeleri" ibaresi 16/6/1983 tarih ve 2851 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile,"İlköğretim Müfettişleri ve " ibaresinden sonra gelmek üzere "Müfettiş yardımcıları ile " ibaresi ise 28/8/1991 tarih ve 451 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi ile eklenmiş olup, metne işlenmiştir.; Daha sonra 17/6/1992 tarih ve 3814 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile "Bakanlıklar merkez kuruluşu Stajyer Kontrolörler" ibaresinden sonra gelmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları ibaresi eklenmiş olup, metne işlenmiştir; Daha sonra 7/6/2000 tarihli ve 4576 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle “İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2)     Bu bentte bulunan, “Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları”ibaresi, 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunla “Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları”   olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3)     31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları” ibaresi, “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(4)     Bu fıkraya 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle; "Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, " ibaresinden sonra gelmek üzere "Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Aktüer ve Aktüer Yardımcıları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(5)     Bu bende 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Kanunun 168 inci maddesiyle; Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı, Hukuk Uzmanı ve Bilişim Uzmanı ile bunların yardımcıları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(6)     22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

(7)     25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(8)     11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, bu bentte yer lan “Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişleri,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(9)     Bu bende 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 7 nci maddesiyle; "Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(10)   7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Maliye Bakanlığı Hesap Uzman ve Uzman Yardımcıları” ibaresi “Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(11)   25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı KHK’nin 44 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresi “Millî Eğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları”  şeklinde değiştirilmiştir.

 

2584-2

 

(12)     11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nin 58 inci maddesiyle, bu bende Millî Eğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları, ibaresinden sonra gelmek üzere Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

(13)     11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 91 inci maddesiyle, bu maddenin (b) fıkrasına “Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.

(14)     12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bende “İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.

(15)     1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu fıkrada  yer alan “Millî Eğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları” ibaresi “Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

(16)     22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fıkrada  yer alan “Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

(17)     Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 13/4/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının Harcırah Kanunu Genel Tebliği’ne (Seri No: 40) bakınız.

(18)    2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle, bu fıkraya “Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden önce gelmek üzere “Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçi Yardımcıları, Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.

(19)    2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 34 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkan ve Üyeleri ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 33 üncü  maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

(20)    18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu fıkraya “Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere  “, Ürün Denetmenleri ve Ürün Denetmen Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

2585

 

            (2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,

            (3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,

Gündelik olarak ödenir.

            (Ek parağraf: 14/1/1988 - KHK - 311/14 md.; değişik: 31/7/2003 – 4969/1 md.) Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

(Ek parağraf: 4/4/2015-6645/80 md.) Bu fıkra kapsamında kurumlarına ait teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma amacıyla memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere, bu mahaller içindeki görevlerine ilişkin kurumlarınca taşıt sağlanamaması hâlinde yol masrafı; acil ve zorunlu hâllerde taksi, diğer durumlarda ise mutat taşıt üzerinden ödenir. Ancak bu amaçla verilecek yol masrafı her gün için, müstahak oldukları gündelik tutarını aşamaz. Memuriyet mahalli dışında, takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin aciliyetine veya gereğine göre zorunlu olması hâlinde ise bu yol ve taşıt aracına ilişkin yol masrafı gerçek masraf üzerinden verilir.

            c) (Değişik: 14/1/1988 - KHK - 311/14 md.) Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Oda Orkestraları, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Çoksesli Müzik Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenecek yurtiçi sanat faaliyetlerine münferiden ve topluca katılan sanatçılarla diğer görevlilere kanunlara göre kurumlarınca karşılanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2 nci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarlarının 2 katı gündelik olarak verilir. (1)

            d) (Ek: 21/4/2005 – 5335/4 md.) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden  (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak (…) (2) üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. (2)

            Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı:

            Madde 34 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/13 md.)

            Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle Cumhurbaşkanınca tayin olunur. (3)

            (İkinci fıkra mülga: 23/1/1987 - KHK 269/4 md.)

            Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

_________________

(1)   Bu fıkradaki "...sanatçılara..." ibaresi 28/3/1988 tarih ve 318 sayılı KHK'nin 8 inci maddesi ile "sanatçılarla diğer görevlilere" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu fıkrada yer alan “…ve her defasında on gün ile sınırlı olmak …”  ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 25/11/2015 tarihli ve E.: 2015/13, E.: 2015/108 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

 

2586

 

            Hususi ehemmiyeti haiz merasimlere iştirak edeceklerin dış yevmiyeleri: (1)

                Madde 35 – Taç giyme ve cenaze merasimleri gibi hususi ehemmiyeti haiz bir merasim dolayısiyle yabancı memleketlere gönderilecek olanlara verilecek yevmiye, Cumhurbaşkanı kararıyla, 34 üncü maddenin birinci fıkrası gereğince tayin olunacak azami haddin 50 si nispetinde artırılabilir.

                Sevke memur ve erbaş ve erlere verilecek gündelik:

                Madde 36 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/14 md.)

                Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde görevlendirilen veya refakat vazifesiyle mensup olduğu il sınırları dışına çıkan erbaş ve erlere verilecek gündelik, Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte tespit olunur.

                Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik:

                Madde 37 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/15 md.)

                Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.

                (İkinci fıkra mülga: 14/1/1988 - KHK - 311/15 md.)

                Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

                Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır.

                Hayati tehlike arzeden hastalıklarla mücadelede yevmiye: (2)

                Madde 38 – Bir hastalığın münteşiren hüküm ferma olduğu zamanlarda bu hastalığın insana sirayeti dolayısiyle mücadele tehlike arzediyorsa bu takdirde bu mücadeleye iştirak eden memur ve hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları yevmiyeyi, Cumhurbaşkanı iki misline kadar artırmaya salahiyetlidir.

                Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği:

                Madde 39 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/16 md.)

                Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

                Memleket iç ve dışında mücbir veya zati sebepler ve vahim hastalıklar yüzünden yola devam edememe halinde yevmiye:

                Madde 40 – Aktarma ve karantina beklemek, alınan bir emir üzerine yola devam edememek veya yol kapanmak gibi mücbir sebeplere müstenit tevakkuf günlerinin her biri için yevmiye verilir. Hastalık yüzünden olsa dahi zati sebeplare dayanan tevakkuf günleri için yevmiye verilmez. Ancak, ani ve ağır bir hastalık veya şahsi kusurlardan mütevellit olmıyan bir kaza dolayısiyle yola devam etmesinin hayatı için tehlike arzettiği hastane heyeti sıhhiye raporu ile-bulunmıyan yerlerde resmi tabip raporiyle-tebeyyün eden memur ve hizmetlilere yolculuk yapabilecek hale gelinceye kadar yevmiye verilir. Bu hastalıkları dolayısiyle hastanelere yatarak tedavi paraları daireleri tarafından ödenenlere yevmiye verilmez.

–––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “İcra Vekilleri Heyeti karariyle” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “ilgili vekaletin teklifi ve Maliye Vekaletinin mütalaası üzerine İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

 

2586-1

 

            Kurumlarca temin edilen binalarda yatanların yevmiyelerinden yapılacak tenzilat:

            Madde 41 – (Mülga: 11/12/1981 - 2562/28 md.)

            Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre:

            Madde 42 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/17 md.)

            Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

            a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

            b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

            Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.

            (Değişik: 16/6/1983 - 2851/3 md.) Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlar; kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli (…) (2) hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. (1)(2)(3)

            Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı:

            Madde 43 – Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur.

            Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

 

 

–––––––––––––––––

(1) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlar;” ibaresinden sonra gelmek üzere “kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Jandarma Hizmetleri Sınıfı personeli;” ibaresi eklenmiş olup, daha sonra bu hüküm 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) bendindeki personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve sıkıyönetim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek tetkik hakimi, Cumhuriyet savcısı ve savcı yardımcılarından (Bu görevleri sona erinceye kadar)” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(3) 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Jandarma Hizmetleri Sınıfı” ibaresi “Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

2587

 

              

BÖLÜM III

Aile Masrafı

   Aile masrafının miktarı:

   Madde 44 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/18 md.)

   Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.

   Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

 

BÖLÜM IV

Yer Değiştirme Masrafı

   Yurtiçinden yer değiştirme masrafı:

   Madde 45 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/19 md.)

   Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

   a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

   b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

   c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

   Olarak hesaplanır.

   (…) (1) 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.

   (Ek: 16/6/1983 - 2851/4 md.) Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

   Yurtdışı yer değiştirme masrafı:

   Madde 46 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/20 md.)

   Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

   a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,

   b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz),

   c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi,

   Olarak hesaplanır.

   (Mülga ikinci fıkra: 1/7/2006-5538/2 md.)

 

——————————

(1)  Bu arada yer alan "11,“ ibaresi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle madde metninden çıkartılmıştır.

 

2588

 

            (Ek: 16/6/1983 - 2851/5 md.) Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.(1)

                Hesaba esas tutulacak kilometre veya denizmili:

                Madde 47 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/21 md.)

                Yer değiştirme mesrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya denizmili,

                a. Yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan, gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu,

                b. Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek mesafeler, (2)

                Esas tutularak bulunur.

KISIM IV

Çeşitli Hükümler

                Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler:

                Madde 48 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/22 md.)

                Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir.

                Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken tespit olunur.

                Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler:

                Madde 49 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/23 md.)

                Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez.

                (Değişik: 14/1/1988 - KHK - 311/16 md.) Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.

                Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır.

                Fiilen arazi üzerinde çalışanların harcırahı:

                Madde 50 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/24 md.)

                Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir. (3)

——————————

(1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan "kısmı," ibaresinden sonra gelmek üzere "aynı şehirde ikamet eden" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

(3)   Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddenin 2 nci fıkrasına bakınız.

 

2589

 

                1. (Değişik: 16/6/1983 - 2851/7 md.) Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli.

            2. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel.

            3. Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimleri.

            4. Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel.

            5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel.

            Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve tapulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere bu Kanunun 8 nci maddesinin birinci Fıkrası hükmüne göre gündelik verilir.

            Misafir ve Ziyaretçilere:

            Madde 51 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/25 md.)

            Devletin misafiri veya ziyaretçisi olarak yahut başka bir resmi görevle Türkiye'ye gelen yabancılara refakat etmekle görevlendirilen memurlara, memuriyet ve aslı sıfatları ne olursa olsun ilgili makamlarca verilecek görev emirlerinde belirtilen refakat şekil ve vaziyetine göre tanzim edilecek müfredatlı hesap pusulasına istinaden yol, ikamet, yemek, içmek ve teferruatı için yaptıkları masraf ödenerek başkaca harcırah verilmez. Ancak, misafir ve ziyaretçilere katılmak veya bunları karşılamak üzere başka mahalle gidenler ile bunlardan ayrıldıktan sonra asıl memuriyet mahalline dönenlere gidiş ve dönüşleri için bu Kanuna göre müstehak oldukları yol masrafı ve gündelik verilir.

            Harcırahlarını diğer kanun hükümlerine göre alanlar:

            Madde 52 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/26 md.)

            7201 sayılı Tebligat Kanununun 4 ncü, 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun değişik 21 nci, 492 sayılı Harçlar Kanunun değişik 34 ncü ve 70 nci maddelerinde yazılı hallerde hakim, adliye memuru, tebliğ memuru, akit icrasına giden tapu memuru veya konsolosluk memurlarına bu Kanuna göre ayrıca harcırah verilmez.

            Madde 53 – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Devlet Havayolları gibi ulaştırma hizmeti ifa eden müesseselerin memur ve hizmetlilerine verilecek harcırah, bu kanun ile tesbit edilmiş bulunan miktarları aşmamak ve kanunun umumi esasları dışına çıkmamak şartiyle, Maliye ve Ulaştırma Vekaletlerince, müesseselerin hususiyetlerine göre müştereken tesbit olunur. (1)              

            Dışişleri Vekaleti memurları ve benzerlerinin takibedecekleri yol:

            Madde 54 – Daimi bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek veya yurda celbolunacak memur ve hizmetlilerin 6 ncı madde esasları dahilinde takibedecekleri yol itibariyle vazife mahallerine kaç günde gidip gelecekleri Dışişleri ve Maliye Vekaletlerince müştereken hazırlanacak bir cetvelle tesbit olunur.

––––––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “nizamnamelerle” ibaresi “müştereken” şeklinde değiştirilmiştir.

 

2590

 

Cenaze nakil masrafları:

Madde 55 – Daimi veya muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlerde bulunanlardan bu yerlerde veya yolda vefat edenlerin cenaze teçhiz ve tekfin masrafları ile Hükümet tarafından görülecek lüzuma veya aileleri tarafından vukubulacak talebe istinaden cenazelerinin Türkiye'de her hangi bir mahalle kadar olan nakil masrafları kurumlarınca ödenir.

Yurt içinde daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa izam kılınanlardan yolda veya muvakkat vazife mahallinde vefat edenler hakkında da yukarki fıkra hükmü uygulanır.

Harcırah alabilmek için müracaat müddeti:

Madde 56 – a) (...)(1) açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara (...)(1) vazifelerinden ayrıldıkları;

b) İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği;

c) (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

Tarihlerinden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir. Müracaata mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin zail olduğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.

Harcırahın sureti tediyesi:

Madde 57 – Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir. 52 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle, ceza davalarında mezkür maddede yazılı yol masrafı ve tazminatların, işin ifasından evvel makbuz mukabilinde vezneye yatırılmasına imkan bulunmıyan hallerde, bunlar, bilahara mahküm olan veya haksız çıkan taraftan tahsil olunmak üzere, evvel emirde Adalet Vekaleti Bütçesinden ödenir. (1631 sayılı Askeri Muhakeme Usul Kanununun 281 inci maddesinin (A) fıkrası hükmü mahfuzdur.)

Bir dava ve ihtilafın tetkiki sırasında, gerek alakalılardan birinin talebi ile olsun gerekse kurumun göstereceği lüzuma müstenit bulunsun, tahkik, tetkik, keşif, tebliğ gibi bir muamele için belediye hudutları iç ve dışında bir mahalle gönderilen 52 nci maddede yazılı olanlardan gayrı Adalet memurları ile diğer kimselere verilecek harcırah, bilahara haksız çıkan taraftan istirdat olunmak üzere evvel emirde alakalılardan talepte bulunan veya bunu ödemeye razı olandan alınır.

Madde 58 – (Mülga: 13/12/1960 - 159/8 md.)

Harcırahın sureti tediye ve mahsubu:

Madde 59 – (Değişik birinci fıkra: 16/6/1983 - 2851/8 md.) Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler (...)(1) aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.

 

——————————

(1) 56 ncı maddesinin (a) bendindeki "Re'sen veya isteği üzerine emekliye ayrılan memur ve hizmetlilerle" ibaresi ile "ve cezaen olmamak üzere kurumlarınca vazifelerine son verilen hizmetlilere" ibaresi, 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile 10 uncu maddenin 2 nci bendi kapsamına girenlerden 56 ncı maddede belirtilen süre içinde ikamet edecekleri yere taşınmayanlar," ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle madde metinlerinden çıkarılmıştır.

 

2591

 

Aile için harcırah itasında ilgililerin verecekleri beyan kağıtları esas tutulur. Bu beyan kağıdında harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malümat gösterilir.

Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenler de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı müspiteleri ile birlikte dairesi amirine tevdi ederler. Memurun kendisinden evvel veya sonra hareket eden ailesi için avans para verildiği takdirde bu bir aylık müddet, ailenin evvel gitmesi halinde memur veya hizmetlinin yeni vazifesi mahalline varış tarihinden ve sonra gitmesi halinde de bunların memur veya hizmetli nezdine muvasalatları tarihinden itibaren hesap olunur.

Beyannameyi alan daire amirleri bunu vize ettikten sonra taşrada mahallin en büyük malmemuruna ve merkezde de alakadar mali mercie vermekle mükelleftirler.

Vakı masraf verilen avans paradan ziyade ise fazlası tesviye ve az ise farkı re'sen istirdat olunur.

Evrakı müspite tedariki mümkün olmıyan hallerde bu imkansızlığın sebepleri ile vakı masrafın hesabı alakadar tarafından mensup olduğu daire amirine yazılı olarak bildirilir. İmkansızlık sebepleri dairesince varit ve muhik görüldüğü ve masrafın hesabında bir fazlalık bulunmadığı neticesine varıldığı takdirde avans bu hesaba göre mahsup olunur.

Alındıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil olmak üzere birinci fıkra gereğince derhal iade edilmiyen paralarla harcırahlarını avans olarak alıp da bu zimmetlerinin mahsubu için muktazi evrakı üçüncü fıkrada yazılı müddetler zarfında teslim etmiyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri zaman harcırah istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek üzere aylık, ücret veya kabili haciz sair istihkaklarının yarısı bu borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet kalmaksızın re'sen istirdat olunmak suretiyle tahsil olunur.

Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.

Hilafı hakikat beyanname verenler:

Madde 60 – Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.

Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.

Madde 61 – Bu kanuna göre ödenecek istihkaklar borç için haczedilemez.

Madde 62 – Aşağıda yazılı kanunlarla bu kanuna muhalif diğer hükümler kaldırılmıştır.

 

2592

 

            Kanun veya

         Kararnamenin

—————————–—

     Tarihi        Numarası                                            U n v a n ı

—————  ————— ————————————————————————————–

   3/ 4/1333         250        Memurini hariciyeye verilecek harcırahların sureti tesviyesi hakkında Kanun

15/ 5/1335         155        Mülkiye Harcırah Kararnamesi

10/11/1335         277        15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Kararnamesinin mevaddı mu-vakkate faslının tadili hakkında Kararname

27/11/1336           44        İşgal dolayısiyle terki mevkie mecbur olan memurin ve ailelerine har-cırah itası hakkında Kanun

16/10/1338         273        Hasbellüzum celp veya bir mahalle izam kılınacak imalatı Harbiye sivil ustalariyle Levazımatı Umumiye Fabrika ve Müessesatı  sanatkar-larına harcırah itasına dair Kanun

22/ 4/1341         646        15 Mayıs  1335 tarihli Mülkiye  Harcırah Karanamesine müzeyyel Kanun

21/11/1341         668        Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei hayvaniye  mücadelesine memur edilecek memurini fenniye ve saireye verilecek yevmiyeler hakkında Kanun

17/ 2/1926         745        15 Mayıs 1335 tarihli  Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasını muaddil Kanun

10/ 3/1926         778        10 Teşrinisani 1335 tarihli Harcırah Kararnamesinin birinci maddesine müzeyyel Kanun

28/ 4/1926         829        Tekaüt edilenlerle infisal edenlerin harcırahlarının müddeti tesviyesi hakkında Kanun

   5/ 6/1926         902        Memurini Hariciye harcırahları hakkındaki 3 Nisan 1333 tarihli kanuna müzeyyel Kanun

28/ 3/1927         999        Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına dair Kanun 

18/ 6/1927       1092        Harcırah Kararnamesine müzeyyel Kanun

29/12/1927       1185        Harcırah Kararnamesine  müzeyyel  18/6/1927 tarihli ve 1092 numaralı kanuna müzeyyel Kanun

   8/ 6/1929       1508        Amenajman ve teşçir işlerinde müstahdem memurini fenniyeye verilecek yevmiyeler hakkında Kanun

19/ 7/1931       1846        15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah Kararnamesi ve müzeyyelatının tadili hakkında Kanun

15/12/1934       2616        Harcırah Kararnamesinin 13 üncü  maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun

13/ 6/1938       3441        Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırahları hakkında Kanun

13/ 6/1938       3442        15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Kararnamesine ek Kanun

13/ 6/1938       3443        Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına dair olan 28 Mart 1927 tarihli ve 999 sayılı Kanuna ek Kanun

17/ 1/1940       3770        Genelkurmay Başkanının seyahat ve ikamet yevmiyesi hakkında Kanun      

 

2593

 

 

           Kanun veya

         Kararnamenin

—————————–—

     Tarihi        Numarası                                            U n v a n ı

—————  ————— ————————————————————————————–

11/ 8/1941       4101        Harcırah Kararnamesine ek Kanun

  l6/ 3/1942       4192        Alelümum seyyar küçük sıhhat memurlarına hayvan yem bedeli verilmesine dair Kanun

   3/ 8/1942       4278        Askeri kara, deniz ve hava ateşeleri maiyetlerine birer er verilmesi hakkında Kanun

   3/ 8/1942       4279        Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırahları hakkındaki 3441 sayılı kanuna ek Kanun

10/ 8/1942       4287        Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Kanun

12/ 8/1942       4291        Hayvan sağlık memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Kanun

16/12/1942       4327        Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalade zam hakkındaki 4178 sayılı kanuna ek Kanun

23/12/1942       4333        P. T. T. Umum Müdürlüğü süvari müvezzilerine hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Kanun

18/ 6/1943       4440        Harcırah Kararnamesi ve müzeyyelatının tadili hakkındaki 1846 sayılı kanuna bağlı cetvel ile 3135 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun

29/ 5/1946       4909        Subay ve askeri memurlarla gedikli erbaşlardan ve askeri kadrolardaki çeşitli hizmetlilerden kurslara gönderilenlerin gündelikleri hakkında Kanun

22/12/1947       5143        3135 ve 4440 sayılı kanunlara ek Kanun

20/ 2/1948       5190        Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurlariyle atlı koruma ve tahsil memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Kanun

 

  

Madde 63 – Aşağıda yazılı kanunların hizalarında gösterilen madde ve fıkralarının harcırah, hayvan mubayaası, hayvan yem bedeli veya bu maksatla zaruri masraf verilmesine mütaallik olan hükümleri kaldırılmıştır.

 

                       Kanun

   Tarih              No.                             U n v a n ı                                  Madde ve fıkrası  

————–   ——–—   ——————————–—————   —————————————

15/ 3/1329                     İdarei Umumiyeyi Vilayat Kanunu      İdarei Umumiyeyi Vilayat Kanununun 5048 sayılı kanunla değişik 116 ncı maddesi

22/ 4/1341       657        Harita  Müdiriyeti  Umumiyesi Kanunu    7 nci maddesi

26/ 5/1926       858        Çekirge Kanunu                                   7 nci maddesi

  7/ 6/1926       912        Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve     4 üncü maddesi

                                      Memurini hakkında Kanun

16/ 6/1927     1076        İhtiyat Zabitleri ve ihtiyat Asmeni Me- 19 uncu maddesi

                                      murları Kanunu

 

2594

 

                     Kanun

   Tarih                No.                               U n v a n ı                                     Madde ve fıkrası  

————–   ——–—   ——————————–—————   —————————————

20/ 6/1927      1108         Maaş Kanunu                                             8 inci maddesinin (B) fıkrası                

19/ 5/1930      1613         Büyük Millet Meclisi Azasının                 3 üncü maddesinin son fıkrası

                                        Tahsisat ve Harcırahları hakkında Ka-

                                        nun

19/ 7/1931      1843         Maaşatın  Tevhit ve Teadülü hakkın-       

                                        daki 1452 ve 1489 sayılı kanunlara 

                                        müzeyyel Kanun                                        4 üncü maddesi

   4/ 6/1932      2000         1932 senesinden itibaren Tıp Fakülte-       2 nci maddesinin 2 ve 3 üncü            

                                        sinden neşet edecek tabiplerin mecbu-       fıkraları

                                        ri hizmetlerinin lağvı ve leyli tıp tale-

                                        be yurduna alınan tıp talebesinin tabi

                                        olacakları mecburi hizmetler hakkında

                                        Kanun

15/12/1934     2613         Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu             5055 sayılı kanunla değiştirilen

                                                                                                            43 üncü maddesi

15/11/1935     2847         Devlet Demiryolları ve Limanları İş-          9 uncu maddesi

                                        letme U. Md. memur ve müstahdem-

                                        lerinin ücretlerine dair Kanun

20/ 1/1936      2897         Hayvanlar Vergisi Kanunu                         4 üncü maddesinin son fıkrası                     

29/ 5/1936      2996         Maliye Vekaleti teşkilat ve vazifeleri         5655 sayılı kanunla değiştirilen

                                        hakkında Kanun                                          21 inci maddesi

   8/ 2/1937      3116         Orman Kanunu                                           5653 sayılı kanunla değişik 12

                                                                                                            nci maddesi

11/ 6/1937      3238         Köy Eğitmenleri Kanunu                            4 üncü maddesi

   7/ 6/1939      3634         Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu        26 ncı maddesi

30/ 6/1939      3656         Devlet memurları aylıklarının  tevhit          20 nci maddesi

                                        ve teadülüne dair Kanun

   3/ 7/1939      3659         Bankalar ve Devlet müesseseleri me-         4621  sayılı  kanunun 4  üncü

                                        murları aylıklarının tevhit ve teadülü          maddesiyle değiştirilen 13 ün-

                                        hakkında Kanun                                          cü maddesinin B ve J fıkrası        

26/ 6/1940      3888         Devlet memurları aylıklarının tevhit           5 inci maddesi

                                        ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka-

                                        nuna ek Kanun

18/12/1940     3944         Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı         8 inci maddesi

                                        memurları teşkilatı hakkında Kanun

30/ 5/1941      4047         Beden  terbiyesi  kanununa ek Kanun        3 üncü maddesi

19/ 6/1942      4274         Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat          43 üncü maddesi

                                        Kanunu

 

2595

 

                      Kanun

   Tarih              No.                             U n v a n ı                                  Madde ve fıkrası  

————–   ——–—   ——————————–—————   —————————————

18/6/1943        4440      Harcırah  kararnamesi ve müzeyyelatı-   1 inci maddesi

                                      nın tadili hakkındaki1846 sayılı kanuna bağlı cetvel  ile 3135 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun

   9/7/1943        4459      Köy ebeleri ve köy sağlık memurları       1 inci maddesinin 3 üncü bendi

                                      teşkilatı  yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine  dair Kanun

19/7/1943        4481      Ziraat Vekaleti teşkilatının nakil ve         2 ve 3 üncü maddeleri

                                      teknik işletme vasıtalariyle teçhizine dair Kanun

   6/9/1943        4487      Seferberlikte ve fevkalade hallerde as-    2 ve 3 üncü maddeleri

                                      keri şahısların ailelerini icabında yanlarında bulundurmalarının men'i  hakkında Kanun

21/6/1944        4598      Devlet memurları aylıklarının tevhit ve   9 uncu maddesi

                                      teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun

28/3/1945        4709      Hesap uzmanları  kurulu  kurulmasına    7 nci maddesi

                                      ve Maliye Vekaleti merkez ve iller kadrosunda bazı değişiklikler yapılması hakkında Kanun

   6/7/1945        4784      Tarım  Bakanlığı  Toprak İşleri Genel      19 uncu maddesi

                                      Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu

28/12/1946      4988      Devlet memurları aylıklarının tevhit ve   2 nci maddesinin 3 üncü ben-

                                      teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunla  diyle 6 ncı maddesinin son                                 

                                        buna ek  4644 sayılı kanunda değişik-  fıkrası

                                      lik yapılması hakkında Kanun

31/5/1948        5213      Devlet Havayolları Gn.Md.lüğü teşki-     2 nci maddesi

                                      latı hakkındaki 3424 sayılı kanuna ek

                                      Kanun

26/12/1949      5479      Köy enstitüsü  mezunu öğretmenlerle      1 inci maddesinin son

                                      köy sağlık memurları nın geçimlerini        fıkrası

                                      düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun

 

2596

 

                       Kanun

   Tarih              No.                             U n v a n ı                                  Madde ve fıkrası  

————–   ——–—   ——————————–—————   —————————————

   1/3/1950     5572        Devlet memurları aylıklarının tevhit        3 üncü maddesinin 3 üncü fık-

                                      ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka-     rası

                                      nuna  bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bölümlerinde değişiklik yapılması ve kadastro mahkemeleriyle gezici mahkemelerin kaldırılması hakkında Kanun

16/3/1950     5602        Tapulama Kanunu                                   49 ve 50 nci maddeleri  

6/12/1950     5686        Birleşmiş Milletler emrine verilmek         1.2 ve 3 üncü maddeleri

                                      üzere askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin sair masrafları hakkında Kanun

   2/7/1951     5802        Astsubay Kanunu                                    9 uncu maddesi

   1/7/1953     6091        Tapulama Kanununun bazı maddele-      3 üncü maddesi

                                      rinde değişiklik yapılmasına dair Ka-

                                      nun

  

 

Ek Kanunlar:

   Madde 64 – Harcırah mevzuu ile alakalı hükümler ancak bu kanuna ek olarak çıkacak kanunlarda yer alır.

   Ek Madde 1 – (Ek: 11/12/1981 - 2562/29 md.; Değişik: 16/6/1983 - 2851/9 md.)

   10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 11/12/1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunda geçen; Yasama Organı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Yasama Organı Üyeleri Milletvekilleri, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri,Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak değiştirilmiştir.

   Bu Kanunda, "kadro derecesi" veya "kadro aylık dereceleri" olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır.

   Ek Madde 2 – (Ek: 25/6/2009 - 5917/11 md.)

   Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda harcırah ödemeleri bu Kanuna göre yapılır.

   Bu kurumların personelinden mevzuatı uyarınca inceleme, ön araştırma, denetim veya soruşturma göreviyle yetkili olanların, bu görevleri nedeniyle memuriyet mahalli dışına yurt içi geçici görevlendirmelerinde 33 üncü maddenin (b) fıkrası hükümleri uygulanır.

 

2596-1

 

   Bu kurumların başkan ve üyeleri ile personelinden memuriyet mahalli dışına yapılan yurt içi geçici görevlendirilmelerinde, konaklama gideri için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre müstahak oldukları gündelik tutarının, ikinci fıkra kapsamındaki görevlendirmelerde beş katını, diğerlerinde dört katını geçmemek üzere görevlendirme süresince konaklama gideri ödenir.

   İkinci fıkra kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesi sırasında kurumlarınca görev mahalli içinde taşıt aracı sağlanamaması halinde kullanılan taşıtlara ilişkin ulaşım giderleri, ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ödenir.

Ek Madde 3 – (Ek: 4/7/2012-6353/1 md.)

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların kendileri ve anılan Kanuna göre belirlenecek bakmakla yükümlü oldukları kişilerden, yurt içinde tedavilerinin yapılamaması nedeniyle usulüne uygun olarak tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin refakatçilerine, yurt dışında tedavi süresi ile sınırlı olmak üzere ve belgelendirmeleri koşuluyla ödemiş oldukları konaklama bedelleri, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek gündeliklere ilave olarak ve anılan Kurum tarafından her bir gün için ödenecek yurt dışı gündelik tutarını geçmemek üzere, ilgililerin görevli oldukları kurumları tarafından ayrıca ödenir.

Bu hüküm, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatı uyarınca usulüne uygun olarak alınmış sağlık kurulu raporu ile refakatli olarak yurt dışında tedaviye gönderilmiş olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte tedavileri devam eden veya aynı hastalıktan dolayı tedavileri yurt içinde sürdürülen hastaların refakatçileri hakkında da uygulanır.

İkinci fıkra kapsamına girenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin konaklama bedelinin ödenebilmesi için, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde hak sahiplerince kurumlarına müracaat edilmesi gerekir. Bu madde kapsamındaki konaklama giderleri, tedavi gören kişinin ilgili olduğu kurum tarafından karşılanır.

   Devlet Demiryolları ve Devlet Havayollarının eski hükümlerinin mer'iyeti:

   Muvakkat Madde 1 – 53 üncü maddede zikredilen nizamnameler mer'iyete girinceye kadar bu hususlardaki eski hüküm ve usullerin tatbikına devam olunur.

   Eski hükümlere göre harcırah almış olup ta henüz hareket etmemiş veya ailelerini yanlarına celbetmemiş olanlar:

   Muvakkat Madde 2 – a) Eski hükümlere göre harcırah almış olup ta bu kanunun mer'iyeti tarihinde henüz hareket etmemiş olanların harcırahları bu kanun hükümlerine göre hesap ve noksanı varsa ikmal olunur.

  b) Bu  kanunun  mer'iyeti  tarihinde  yolda  bulunanlardan  veya  bu  tarihten  evvel  vazife  mahallerine   muvasalat  etmiş  oldukları   halde  aileleri  efradını  mezkür

 

2597

 

tarihten sonra nezdlerine celbedenlerin bu kanuna göre müstahak oldukları aile ve yer değiştirme masrafları yekünundan Harcırah Kararnamesine göre ödenmiş bulunan infikak ve muvasalat yevmiyelerinin tutarı tenzil olunur.

   Geçici Madde 3 – (Ek: 11/12/1981 - 2562/30 md. ile gelen geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

   Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Dış seyahatlerde yer değiştirme masrafı" na ilişkin 47 nci maddesi uyarınca ve beyanlara istinaden 1 Ocak 1974 tarihinden sonra tahakkuk ve mahsup işlemleri yapılan ödemelerden haklarındaki Sayıştay ilamları henüz kesinleşmemiş olanlar ile kesinleşmiş ilamlarda kısmen tazminine hükmolunmuş olanlar bu Kanunla getirilen esaslara ve o tarihteki yurtdışı gündelik miktarlarına göre yeniden değerlendirilir.

   Yapılan değerlendirme sonucunda, ilgililere döviz olarak fazla ödendiği tespit olunan miktarın bu Kanunun yayımı tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası karşılığı,aylık eşit taksitlerle bir yıl zarfında saymanlıklarca tahsil olunur. Borcunu ödeyenler hakkında kurumlarınca başka takibat yapılmaz ve yapılmakta olan takibat kaldırılır.

   Değerlendirme sonucunda ilgililere herhangi bir ödeme yapılmaz.

Geçici Madde 4 – (Ek: 21/4/2005 – 5335/4 md.; Mülga: 10/9/2014 – 6552/144 md.)

   Geçmişe yönelik harcırah ödenmesi

   Geçici Madde 5- (Ek: 1/7/2006-5538/3 md.)

   Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince bu Kanun kapsamı dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında;

   a) 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin (g) fıkrası uyarınca 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında; 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 4726 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) fıkrasına binaen 1/1/2003-31/3/2003 tarihleri arasında, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlardan,

   b) 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca, 1/4/2003-21/7/2003 tarihleri arasında kendilerinin yazılı talebi üzerine naklen ataması yapılanlardan,

   c) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendi ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesi uyarınca, 22/7/2003-26/4/2005 tarihleri arasında kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

   ç) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca, kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

   harcırah ödenmemiş olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar, en son görev yaptıkları yerdeki idareye kendilerinin veya ölümleri hâlinde kanunî mirasçılarının başvurmaları durumunda, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları tarihte müstahak oldukları harcırah, ödendiği yılda yürürlükte olan kanunî faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenir.

   Türk Standartları Enstitüsü personeline 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinin (d) bendindeki hükümlere göre harcırah ödenir.

   Geçici Madde 6- (Ek: 25/6/2009-5917/12 md.)

   Düzenleyici ve denetleyici kurumların başkan ve üyeleri ile diğer kurum personeline, usulüne ve ilgili mevzuatına uygun olarak yapılan geçici görevlendirmelerinde 1/1/2006–27/3/2009 tarihleri arasında gündelik, konaklama ve ulaşım giderleri olarak fazla yapılan ödemeler hakkında borç çıkarılamaz, çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi işlemine son verilir.

   Madde 65 – Bu kanun 1 Mart 1954 tarihinden itibaren mer'idir.

   Madde 66 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 

 

2598

 

 

                                           27 nci maddeye bağlı (1) sayılı cetvel (1)

 

          I inci Sütun                              II nci Sütun                               III üncü Sütun

———————————  ——————————————  —————————————

Görev unvanları veya ay-       Muayyen tarifeli taşıt ile seya-        Gayrimuayyen tarifeli taşıtlar-  

lık dereceler                            hat (Vapur-Tren) (Eskpres ve ku-   la seyahat     

                                               şet ücretleri dahil)

———————————  ——————————————  —————————————

1.  Yurtdışı  seyahatlerde,       Yataklı vagon farkı dahil oldu-                           

     uçaklarda birinci sınıf        ğu halde birinci mevki bilet üc-                           

     üzerinden seyahat gider-    reti.                                                 Yapılan hakiki yol masrafı.

     leri ödenenler.

                                                                               

2.  Aylık dereceleri 1 olan      Yataklı vagon farkı dahil oldu-       Mutat ve ekonomik olan taşıt-

     memur  ve  hizmetliler       ğu halde birinci mevki bilet üc-      lara ait yol masrafı ve icap ve

     ile  33  üncü maddenin      reti.                                                 zaruret halinde kullanılacak

     (b) bendine dahil olanlar                                                          diğer taşıtlara göre hakiki yol                masrafı

3.  Yukarıda yazı olanların

     dışında kalan aylık de-                                                             Mutat ve ekonomik olan taşıt-

     receleri 2-4 olan memur                                                           lara ait hakiki  yol masrafı.   

     ve hizmetliler.                    Birinci mevki bilet ücreti.

4.  Aylık  dereceleri  5  ve     

     daha aşağı derece olan                                                              Mutat ve ekonomik olan

     memur ve hizmetliler.        İkinci mevki bilet ücreti.                taşıtlara ait hakiki yol masrafı. 

 

            AÇIKLAMA:

            1. Cetvelin 1 ,2 ve 3 üncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla seyahati zorunlu hallere münhasır olmak ve dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması ile mümkündür: (1)

            2. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, "Mutat ve ekonomik olan taşıt" dan maksat, iki mahal arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır.

            3. Yukarıdaki cetvele göre müstehak bulundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şartıyla, daha pahalı mevki ile seyahat edilebilir.

            4. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti; yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde ise yemekli bilet ücreti ödenir.

            5. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.

——————————

(1)   14/1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK'nin 13 üncü maddesi ile değişik şekli.   

 

 

2599

 

6245 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

                        YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

                                                          GÖSTERİR LİSTE

 

                                                                                          Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                

                       Yürürlükten Kaldırılan

                 Kanun veya Kanun Hükümleri                          Tarihi         Sayısı        Maddesi

 

2544                                                                                    12/1/1959        7187             2

 

756, 1238, 1613, 1757, 2507, 3050, 3135, 4387, 5142, 5857, 5861, 6027, 6167, 6478, 6479, 6480, 6481, 7204 sayılı Kanunlarla 6245 sayılı kanunun 58 inci maddesi, 4178,4805 ve 4988 sayılı kanunların Milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ve İdare Amirleri ile ilgili hükümleri, Bakanlar Kurulunun 30/5/1960 günü yürürlüğe giren 5/2 sayılı Kararının Bakanlarla ilgili hükmü ve bu kanuna aykırı bilcümle  hükümleri,                              13/12/1960          159            8

 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 41 inci maddesi ile bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel; 25/4/1963 tarih ve 226 sayılı Kanun; 22/6/1971 tarih ve 1416 sayılı, 13/1/1972 tarih ve 1511 sayılı Harcırah Kanununa Ek Kanunlar; 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 13 üncü maddesi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi; 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 15 inci ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında Kanuna 1310 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci  maddelerinin "yurtiçi turne faaliyetlerine katılacaklara ödenecek harcırah yevmiyesinin tespitine ilişkin" hükümleri                          11/12/1981        2562            28

 

 

2600

 

6245 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                              YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Kanun/KHK                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                             Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                             

    7145                                                        –                                                            3/7/1958

    7187                                                        –                                                          22/1/1959

      181                                                        –                                                        30/12/1960

      159                                                        –                                                        31/12/1960

    1416                                                        –                                                          25/6/1971

    1511                                                        –                                                      15/5/1971 tarihinden geçerli olarak 19/1/1972

 

    2562                                                        –                                                            1/3/1982

    2851            9 uncu madde ile değiştirilen ek 1 inci maddedeki Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı ve Yasama Organı üyeleri ile ilgili hükümleri, 6/12/1983

                        Diğer hükümleri                                                                               18/6/1983

 

KHK-269        4. Maddesi                                                                                         1/3/1987

                        Diğer hükümleri                                                                                 2/2/1987

    3371                                                        –                                                      1/1/1987 tarihinden geçerli olmak üzere 26/5/1987

KHK-311                                                    –                                                          29/2/1988

KHK-318        2 ve Geçici 2                                                                                   15/4/1988

                        Diğer hükümleri                                                                               31/3/1988

KHK/336                                                     –                                                            5/8/1988

KHK/368                                                     –                                                          14/6/1989

 KHK/451                                                    –                                                          10/9/1991

    3814            5 ve 6 ncı maddeleri                                                                          1/1/1992

                        Diğer hükümleri                                                                                 3/7/1992

    4576                                                        –                                                          13/6/2000

     4969           22/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere                                        12/8/2003

     4970                                                       —                                                          6/8/2003

     5335           10,13,24,33,45                                                                                        27/4/2005

                          Geçici Madde 4                                                                       23/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 27/4/2005

 

2600-1

 

6245 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

6245 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

5411

33

1/11/2005

5436

33

24/12/2005

5538

10, 46 ve Geçici Madde 5

12/7/2006

5754

18

1/10/2008

5754 sayılı Kanunla değişik 5510

18/c ve 20

1/10/2008

5917

Ek Madde 2 ve Geçici Madde

10/7/2009

6004

13

13/7/2010 tarihinden otuz gün sonra

6083

33

10/12/2010

6087

33

18/12/2010

KHK/643

33

8/6/2011

KHK/646

33

10/7/2011

KHK/652

33

14/9/2011

KHK/663

33

2/11/2011

KHK/662

33

2/11/2011

6353

Ek Madde 3

12/7/2012

6495

33/b

2/8/2013

6496

15, 17

31/7/2013

 

 

 

2600-2

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

6245 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

6528

33

14/3/2014

6552

3

31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde

(11/9/2014)

Geçici Madde 4

11/9/2014

6586

33

3/2/2015

6645

33

23/4/2015

Anayasa Mahkemesi’nin 25/11/2015 tarihli ve E.: 2015/13, K.: 2015/108 sayılı Kararı

33

15/12/2015

KHK/674

42

1/9/2016

6758

42

24/11/2016

6764

33

9/12/2016

KHK/680

8, 15, 17, 33

6/1/2017

7033

33

1/7/2017

7072

8, 15, 17, 33

8/3/2018

KHK/700

17, 22, 23, 27, 29, 34, 35, 38, 42, 47, 53

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7148

29,42

26/10/2018

 
 
 
 

 

www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubu (Reklamsız Mevzuat Bildirim Platformu)

 

Makalenin Telif hakları www.kamuiscisi.net Mevzuat Grubuna aittir. Alıntı ve kopya yapılamaz. Link verilerek yayınlanabilir. 

Okuma Tavsiyesi  KAMU İŞÇİSİNİN Kadrosunda Değişiklik Yapılabilir mi?  

Okuma Tavsiyesi   İŞÇİLERİN MESLEK KODLARI Hangi Durumda Değiştirilebilir? 

Okuma Tavsiyesi   !!!YARGITAY KARARI: "Kişisel Koruyucu Donanımlarını Kullanmayan İşçiler Dikkat!!!

Okuma Tavsiyesi  !!!YARGITAY KARARI, Servis Aracını Bekleyen İşçinin Kaza Geçirmesi İş Kazası mıdır?

Okuma Tavsiyesi  !!! YARGITAY KARARI Aynı İşi Yapan Kamu İşçilerine Aynı Ücret Ödenmeli midir?

Okuma Tavsiyesi  !!! SAYIŞTAY KARARI... Belediye İşçisine Ödenen Harcırahın Hatalı Hesaplanmasına Kamu Zararı...

Okuma Tavsiyesi   AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Mevzuatı Listesi

TWİTTER https://twitter.com/isci_Mevzuati

Kaynak: (Kİ) - www.kamuiscisi.net Editör: Admin
Etiketler: HARCIRAH, KANUNU,
Yorumlar
Haber Yazılımı